Prispôsobenie vecných práv

Dedičia v krajine EÚ môžu využívať dedičské práva inej krajiny EÚ, keď sú tieto práva prispôsobené tak, aby čo najviac zodpovedali právam v ich krajine pobytu.

Všeobecné informácie

S cieľom umožniť dedičom alebo odkazovníkom využívať práva vytvorené alebo prevedené na nich v rámci cezhraničného dedenia sa v nariadení o dedičských veciach stanovuje, že vecné právo (právo k nehnuteľnému alebo hnuteľnému majetku), na ktoré má dedič alebo odkazovník nárok, ale ktoré nie je známe v krajine EÚ, v ktorej sa vecné právo uplatňuje, sa musí prispôsobiť najbližšiemu rovnocennému vecnému právu podľa právneho poriadku tejto krajiny EÚ. Ciele a záujmy, ktoré dotknuté vecné právo sleduje, a účinky z neho vyplývajúce by mali byť pri prispôsobovaní práva zohľadnené.

V tejto súvislosti zverejnila Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci informačné hárky o vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré objasňujú:

  • vecné práva, ktoré by z dedenia mohli vyplynúť,
  • či sa takéto práva zapisujú do registra ako práva k nehnuteľnostiam alebo hnuteľným veciam,
  • účinky vyplývajúce z ich registrácie,
  • osobitné pravidlá a postupy na prispôsobenie vecného práva.

Informačný hárok o vnútroštátnych právnych predpisoch a postupoch pre prispôsobenie vecného práva v danej krajine EÚ si zobrazíte tak, že kliknete na príslušnú národnú vlajku na tejto stránke.

Súvisiaci odkaz

EU-ADAPT – EU Adapt je IT nástroj určený na pomoc sudcom, notárom a iným právnikom zaoberajúcim cezhraničným dedením, ktorý im pomáha nájsť najbližšie rovnocenné vecné právo. Používateľ môže uviesť v nástroji i) právny poriadok členského štátu, ktorým sa spravuje dedenie („lex successionis“), ii) vecné právo existujúce podľa právneho poriadku členského štátu, ktorým sa spravuje dedenie a iii) právny poriadok členského štátu, v ktorom sa uplatňuje vecné právo („lex rei sitae“). Prostredníctvom tohto nástroja jeho užívateľ potom dostane informácie a návrhy, pokiaľ ide o zodpovedajúce vecné právo podľa práva členského štátu, v ktorom sa toto právo uplatňuje.

Posledná aktualizácia: 20/04/2024

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.