Prilagoditev stvarnih pravic

Belgija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Katere so stvarne pravice, ki lahko po pravu te države članice izhajajo iz dedovanja?

Stvarne pravice, ki lahko izhajajo iz dedovanja po belgijski zakonodaji, so lastninska pravica in stvarne pravice na tuji stvari, in sicer:

– užitek (člen 745a Civilnega zakonika);

– stanovanjska in druga raba (člen 625 Civilnega zakonika);

– služnost (člen 637 Civilnega zakonika);

– etažna lastnina in dolgoročni zakup.

2 Ali so te stvarne pravice vpisane v register pravic na nepremičninah ali premičninah in če je odgovor pritrdilen, ali je takšen vpis obvezen? V katere registre so vpisane in katere so zahteve in postopek za vpis?

Kadar oseba s prenosom pravice zaradi smrti postane imetnik lastninske pravice ali lastninske pravice na tuji stvari, ima to pravico erga omnes. Povedano drugače, če se takšna pravica prenese zaradi smrti (zakonito ali oporočno dedovanje), prepis v zemljiško knjigo ni potreben. Člen 1 zakona o hipotekah, ki določa primere, v katerih je treba prenos stvarne pravice vpisati v zemljiško knjigo, da jih je mogoče uveljavljati zoper tretje osebe, tega primera namreč ne določa.

3 Kateri so učinki vpisa stvarnih pravic?

Ni relevantno.

4 Ali obstajajo posebna pravila in postopki za prilagoditev stvarne pravice, do katere je oseba upravičena po pravu, ki se uporablja za dedovanje, pravo države članice, v kateri oseba to pravico uveljavlja, pa takšne stvarne pravice ne pozna?

Zaenkrat ni posebnih pravil ali postopkov za prilagoditev stvarne pravice.

Zadnja posodobitev: 31/05/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.