Prilagoditev stvarnih pravic

Češka
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Katere so stvarne pravice, ki lahko po pravu te države članice izhajajo iz dedovanja?

Na podlagi dedovanja lahko nastanejo naslednje stvarne pravice:

 • lastninska pravica (njen vpis ne vpliva na druge stvarne pravice),
 • stavbna pravica (njen vpis – na nepremičnini – ne vpliva na druge stvarne pravice),
 • služnost (njen vpis – na nepremičnini – ne vpliva na druge stvarne pravice),
 • hipoteka; (1) če zemljišče bremeni hipoteka, je to mogoče storiti le s pogodbo o hipoteki; (2) za prenos lastništva zrakoplova pod hipoteko je potrebna pogodba o hipoteki,
 • zastavna pravica,
 • prenos pravnega naslova kot zavarovanje obveznosti (njegov vpis v zadevah, ki se vpisujejo v javni register (npr. na nepremičnini, v zvezi z deleži v družbi z omejeno odgovornostjo, blagovno znamko), ne vpliva na druge stvarne pravice),
 • prednostna pravica (vpis pogodbeno ustanovljene prednostne pravice – na nepremičnini – ne vpliva na druge stvarne pravice).

2 Ali so te stvarne pravice vpisane v register pravic na nepremičninah ali premičninah in če je odgovor pritrdilen, ali je takšen vpis obvezen? V katere registre so vpisane in katere so zahteve in postopek za vpis?

Lastninska pravica:

Stavbna pravica: na nepremičnini se vedno vpiše v zemljiško knjigo, vpis je obvezen; več informacij o zahtevah glede vpisa in postopku vpisa je na voljo v oddelku o lastninski pravici na nepremičnini.

Služnost: na nepremičnini se vedno vpiše v zemljiško knjigo, vpis je obvezen; več informacij o zahtevah glede vpisa in postopku vpisa je na voljo v oddelku o lastninski pravici na nepremičnini.

Zastavna pravica:

 • na nepremičnini se vpiše v zemljiško knjigo, vpis je obvezen; več informacij o zahtevah glede vpisa in postopku vpisa je na voljo v oddelku o lastninski pravici na nepremičnini;
 • v zvezi z deleži v družbi z omejeno odgovornostjo se vpiše v poslovni register, vpis je obvezen; več informacij o zahtevah glede vpisa in postopku vpisa je na voljo v oddelku o lastninski pravici na deležu v družbi z omejeno odgovornostjo;
 • v zvezi z vpisanimi vrednostnimi papirji se vpiše v osrednji imenik vrednostnih papirjev, vpis je obvezen; več informacij o zahtevah glede vpisa in postopku vpisa je na voljo v oddelku o lastninski pravici na vpisanih vrednostnih papirjih;
 • v zvezi z blagovnimi znamkami, industrijskimi modeli in patenti se vpiše pri uradu za industrijsko lastnino, vpis je obvezen; več informacij o zahtevah glede vpisa in postopku vpisa je na voljo v oddelku o lastninski pravici na uporabnih modelih, industrijskih modelih itd.;
 • na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, skupnem premoženju, delih in drugih premičninah (kadar je pogodba o zavarovanju v obliki notarskega zapisa) se vpiše v register zavarovanj, vpis je obvezen; več informacij o zahtevah glede vpisa in postopku vpisa je na voljo na: https://www.nkcr.cz/sluzby/overovani-a-vypisy-z-rejstriku/vyhledavani-v-rejstricich-a-kontaktni-misto-czech-point.

Zastavna pravica: se ne vpisuje v register.

Prenos pravnega naslova kot zavarovanje obveznosti:

 • v zvezi z nepremičninami se vpiše v kataster nepremičnin, vpis je obvezen; več informacij o zahtevah glede vpisa in postopku vpisa je na voljo v oddelku o lastninski pravici na nepremičnini;
 • v zvezi z deleži v družbi z omejeno odgovornostjo se vpiše v poslovni register, vpis je obvezen; več informacij o zahtevah glede vpisa in postopku vpisa je na voljo v oddelku o lastninski pravici na deležu v družbi z omejeno odgovornostjo;
 • v zvezi z blagovnimi znamkami, industrijskimi modeli in patenti se vpiše pri uradu za industrijsko lastnino, vpis je obvezen; več informacij o zahtevah glede vpisa in postopku vpisa je na voljo v oddelku o lastninski pravici na uporabnih modelih, industrijskih modelih itd.

Prednostna pravica:

 • pogodbeno ustanovljena prednostna pravica na nepremičnini se vpiše v zemljiško knjigo, vpis je obvezen; več informacij o zahtevah glede vpisa in postopku vpisa je na voljo v oddelku o lastninski pravici na nepremičnini;
 • pogodbeno ustanovljena prednostna pravica v zvezi z deleži v družbi z omejeno odgovornostjo se vpiše v poslovni register, vpis je obvezen; več informacij o zahtevah glede vpisa in postopku vpisa je na voljo v oddelku o lastninski pravici na deležu v družbi z omejeno odgovornostjo;

pogodbeno ustanovljena prednostna pravica do blagovnih znamk, industrijskih modelov in patentov se vpiše pri uradu za industrijsko lastnino, vpis je obvezen; več informacij o zahtevah glede vpisa in postopku vpisa je na voljo v oddelku o lastninski pravici na uporabnih modelih, industrijskih modelih itd.

3 Kateri so učinki vpisa stvarnih pravic?

Glede vpisa stvarnih pravic kot posledice smrti prvotnega lastnika (tj. prenos stvarnih pravic) velja, da ima njihov vpis vedno deklaratorni učinek. Dedovanje nastopi na podlagi smrti zapustnika, potrditi pa ga mora sodišče. Sklep sodišča o dedovanju potrdi pravna razmerja, ki so nastala na datum zapustnikove smrti. V zvezi s posameznimi javnimi registri to načelo ni izrecno določeno v zakonodaji.

4 Ali obstajajo posebna pravila in postopki za prilagoditev stvarne pravice, do katere je oseba upravičena po pravu, ki se uporablja za dedovanje, pravo države članice, v kateri oseba to pravico uveljavlja, pa takšne stvarne pravice ne pozna?

Ni posebnih pravil o prilagoditvi tujih stvarnih pravic, ki v češkem pravnem sistemu ne obstajajo.

Zadnja posodobitev: 25/01/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.