Prilagoditev stvarnih pravic

Grčija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Katere so stvarne pravice, ki lahko po pravu te države članice izhajajo iz dedovanja?

Stvarne pravice, ki se po grškem pravu lahko dedujejo, so lastninska pravica, stvarna služnostna pravica, zastavna pravica, neposestna zastavna pravica, hipoteka in lastništvo rudnikov.

2 Ali so te stvarne pravice vpisane v register pravic na nepremičninah ali premičninah in če je odgovor pritrdilen, ali je takšen vpis obvezen? V katere registre so vpisane in katere so zahteve in postopek za vpis?

Od navedenih stvarnih pravic je obvezen vpis lastništva nepremičnine, hipoteke, lastništva rudnikov in neposestne zastavne pravice. Lastništvo nepremičnine, hipoteko in lastništvo rudnikov je treba vpisati na katastrskem uradu regije, v kateri se zadevna nepremičnina nahaja, neposestne zastavne pravice pa se morajo vpisati v register zastavnih pravic v kraju prebivanja zastavitelja ali v kraju njegovega registriranega sedeža, oziroma, če zastavitelj ne prebiva ali nima registriranega sedeža na ozemlju Grčije, v register zastavnih pravic v Atenah.

Vpis teh pravic na katastrskem uradu se opravi z vložitvijo vloge in plačilom pristojbin, ki so določene z zakonom (glej Zakon št. 2664/1998). Vlogi se priloži listina, ki bo vpisana, kopija geodetskega dokumenta, ki je bil pripravljen in se priloži listini, ki bo vpisana, povzetek te listine in overjen izvleček iz katastrskega registra za nepremičnino, na katero se navezuje listina za vpis.

Za vpis zastavne pravice v register zastavnih pravic se vloži vloga skupaj z ustreznim obrazcem.

3 Kateri so učinki vpisa stvarnih pravic?

Vpis navedenih stvarnih pravic ima po grškem pravu (glej člen 12 Zakona št. 2664/1998) konstitutiven učinek, kar pomeni, da če ni vpisa tudi ni prenosa lastništva na nepremičnini oziroma da ni pridobitve, prenosa ali prenehanja stvarne pravice na zadevni nepremičnini. Enako velja za vpis neposestnih stvarnih pravic.

4 Ali obstajajo posebna pravila in postopki za prilagoditev stvarne pravice, do katere je oseba upravičena po pravu, ki se uporablja za dedovanje, pravo države članice, v kateri oseba to pravico uveljavlja, pa takšne stvarne pravice ne pozna?

V Grčiji niso bila zakonsko uveljavljena pravna pravila ali postopki za prilagoditev stvarne pravice, ki je grško pravo ne pozna, najbolj podobni pravici, ki jo grško pravo pozna.

Zadnja posodobitev: 06/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.