Prilagoditev stvarnih pravic

Španija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Katere so stvarne pravice, ki lahko po pravu te države članice izhajajo iz dedovanja?

Stvarne pravice se prenesejo ob smrti, če je zapustnik imetnik teh pravic in te pravice s smrtjo ne prenehajo. Vključujejo premoženjske pravice, služnosti (skupaj s prednostnimi pravicami uporabe zemljišča) in instrumente zavarovanja (hipoteke, zavarovano posojilo). Vendar užitek preneha s smrtjo užitkarja (člen 513(1) španskega civilnega zakonika [Código Civil]).

Z dedovanjem lahko nastanejo nove stvarne pravice, in sicer na podlagi volje zapustnika (npr. volila užitka, rabe ali stanovanja, ustanovitev služnosti) ali zakona (zakonska pravica užitka, ki jo zakon podeljuje zakoncu v okviru oporočnega ali zakonitega dedovanja).

2 Ali so te stvarne pravice vpisane v register pravic na nepremičninah ali premičninah in če je odgovor pritrdilen, ali je takšen vpis obvezen? V katere registre so vpisane in katere so zahteve in postopek za vpis?

Vpis ni obvezen, tj. zakon ga za pridobitev pravice ne zahteva (razen v primeru hipotek). Ker pa vpis v zemljiško knjigo zagotavlja varstvo stranki, katere pravica se vpiše, imetnik pravice v praksi običajno vloži vlogo za vpis.

Listine o dedovanju imajo lahko obliko oporoke, dedne pogodbe, izjave o zakonitih dedičih ali evropskega potrdila o dedovanju (člen 14 španskega zakona o hipotekah [Ley Hipotecaria]). Tudi če taka listina osebi podeljuje status dediča ali volilojemnika, pa na splošno pravic, ki so bile prej vpisane na ime zapustnika, ni mogoče takoj ponovno vpisati. Dodelitev pravic do določenega predmeta iz delitve zapuščine se mora izvesti s soglasjem vseh drugih dedičev (in pred notarjem, da je vpis mogoč). Če dediči ne dosežejo dogovora, je treba zadevo rešiti na sodišču.

Dedič lahko pred delitvijo zapuščine zahteva samo, da se v register vpiše zaznamek, da ima pravico do določenega vpisanega predmeta iz zapuščine, tako da so tretje osebe seznanjene s to pravico.

Zakon dodeljuje pravico do določenega predmeta iz zapuščine volilojemniku v trenutku smrti imetnika (člen 882 civilnega zakonika), volilojemnik pa ga lahko sam vzame v posest (člen 885 civilnega zakonika) samo, če ga je zapustnik za to pooblastil. V skladu z zakonom ima volilojemnik pravico zahtevati, da mu dedič prenese določen predmet, to notarsko listino pa je mogoče vpisati. Če dedič zavrne prenos določenega predmeta, mora volilojemnik zadevo predložiti sodišču.

Pri delitvi zapuščine po smrti obstajajo izjeme, npr. če je bila za dedovanje predvidena delitev s strani zapustnika ali če je v oporoki samo en dedič.

Pred vpisom predmeta je treba dati tudi ustrezno izjavo davčnim organom, da se lahko plača davek ob prenosu.

3 Kateri so učinki vpisa stvarnih pravic?

Učinek vpisa je, da se dedič premoženjske pravice šteje za zakonitega imetnika te pravice, lahko z njo razpolaga in uživa enako varstvo kot prvotni imetnik pred ostalimi možnimi dediči, ki svojih pravic niso vpisali.

4 Ali obstajajo posebna pravila in postopki za prilagoditev stvarne pravice, do katere je oseba upravičena po pravu, ki se uporablja za dedovanje, pravo države članice, v kateri oseba to pravico uveljavlja, pa takšne stvarne pravice ne pozna?

V členu 61 zakona št. 29/2015 o mednarodnem pravnem sodelovanju je določeno:

„1. Če se z odločbo ali tujo javno listino odredijo ukrepi ali prenašajo pravice, ki jih špansko pravo ne priznava, jih uradnik za vpise v register, kolikor je mogoče, prilagodi ukrepom ali pravicam, ki so določeni ali priznani v španskem pravu in ki imajo podobne učinke ali podoben namen oziroma služijo podobnim interesom, pod pogojem, da učinki njihove prilagoditve ne presegajo učinkov, ki bi jih imeli po pravu države izvora. Uradnik za vpise v register pred vpisom pravice obvesti imetnika o tem, da je treba pravico ali ukrep prilagoditi.

2. Vsaka zainteresirana stranka lahko prilagoditev pravice ali ukrepa izpodbija pred sodiščem.“

Zadnja posodobitev: 16/10/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.