Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Anpassning av sakrätter

Arvtagare som bor i ett EU-land kan hävda sina rättigheter till arv i ett annat EU-land när dessa rättigheter har anpassats för att nära motsvara rättigheterna i hemlandet.

För att arvingar eller testamentstagare i en annan EU-medlemsstat ska kunna komma i åtnjutande av rättigheter som uppkommit eller överlåtits på dem genom arv föreskrivs i arvsförordningen att en okänd sakrätt (sakrätt i fast eller lös egendom) ska anpassas till den närmast likvärdiga sakrätten enligt lagstiftningen i den andra EU-medlemsstaten. De syften och intressen som den specifika sakrätten motiveras av och den verkan den har bör beaktas vid anpassningen av denna rätt.

Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område har i detta sammanhang publicerat viss information om nationell lagstiftning som förklarar

  • vilka sakrätter som kan uppstå till följd av arv
  • om sådana rättigheter har registrerats i ett register över rättigheter i fast eller lös egendom
  • den verkan som följer av att de registrerats
  • särskilda regler och förfaranden för anpassning av en sakrätt.

Ett informationsblad om nationell lagstiftning och nationella förfaranden för anpassning av sakrätter i ett EU-land, kan nås genom att man klickar på respektive flagga på denna sida.

Senaste uppdatering: 30/05/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.