Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Anpassning av sakrätter

Portugal
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka sakrätter kan uppkomma med anledning av arv, enligt denna medlemsstats lagstiftning?

INLEDANDE ANMÄRKNING

För det första bör det noteras att sakrätter kan vara antingen bruksrätter (direitos reais de gozo) eller säkerhetsrätter (direitos reais de garantia).

Förutom materiella sakrätter finns det enligt delar av doktrinen även immateriella sakrätter.

I Portugal tillämpas principen om numerus clausus, dvs. att det finns ett visst bestämt antal sakrätter (artikel 1306 i den portugisiska civillagen (Código Civil)).

SAKRÄTTER SOM FÅR BLI FÖREMÅL FÖR ARV

Den samling rätter som inte upphör utan fortsätter när rättshavaren avlider blir föremål för arv.

I artikel 2025 i den portugisiska civillagen anges följande i fråga om vad som kan bli föremål för arv:

”1 – Rättsförhållanden som, på grund av sin natur eller enligt lag, upphör när rättshavaren avlider, blir inte föremål för arv.

2 – Dispositiva rättigheter får också avslutas när rättshavaren avlider, om rättshavaren har föreskrivit detta.”

Nyttjanderätt och rätt att använda och bo i en bostad är exempel på sakrätter som enligt lag kan avslutas när rättshavaren avlider (artiklarna 1476.1 a och 1485 i civillagen).

Civillagen, i dess nuvarande lydelse, finns (på portugisiska) här.

Med undantag av nyttjanderätt (artikel 1443 i civillagen), rätt att använda och bo i en bostad (artikel 1485 i civillagen), sakrätter som omfattas av någon av de situationer som anges i artikel 2025 i civillagen, eller andra fall som anges i andra bestämmelser, får sakrätter i regel bli föremål för arv.

Vissa rätter omfattas av begränsningar, t.ex. sakrätter beträffande deklarerade vapen, som endast kan ärvas på de villkor som avses i artikel 37 i den rättsliga regleringen av vapen och ammunition (Regime Jurídico das Armas e Munições). I denna artikel föreskrivs följande:

”1 – Förvärv av ett deklarerat vapen genom arv från en avliden persons kvarlåtenskap är tillåtet efter tillstånd från den nationella direktören för polícia de segurança publica – PSP (den portugisiska polisen).

2 – Vad gäller föregående punkt ska vapnen deklareras till PSP inom 90 dagar från den tidigare ägarens död, eller från det att den som innehar vapnen fick kännedom om deras existens.

3 – Den nationella direktören för PSP får ge tillstånd till att vapnen registreras i boutredningsmannens namn tills den avlidne personens kvarlåtenskap fördelas. I sådana fall ska vapnen lämnas i PSP:s förvar.

4 – Om boutredningsmannen eller andra arvingar uppfyller de rättsliga villkoren för att inneha vapnet kan en ansökan om att registrera vapnet i deras namn lämnas in, om de förvarar vapnet hos sig.

5 – På begäran av boutredningsmannen får vapnet överlåtas till en part som uppfyller kriterierna för att inneha det, där förvärvaren utses av den berörda parten, eller vapnet säljas på auktion av PSP och köpeskillingen, exklusive avgifter, betalas till dödsboet.

6 – Efter avslutad bouppdelning överlämnas vapnet till den mottagande arvingen, förutsatt att denne uppfyller de rättsliga villkoren för att inneha vapnet.

7 – Om ingen har gjort anspråk på egendomen efter 10 år förklaras den ha tillfallit staten.”

Regelverket för vapen och ammunition, som godkändes genom lag nr 5/2006 av den 23 februari 2006, finns tillgängligt på portugisiska här.

BRUKSRÄTTER

I lagen föreskrivs följande sakrätter (artiklarna 1302–1575 i civillagen och den rättsliga regleringen av tidsdelat boende (Regime Jurídico da Habitação Periódica) som det hänvisas till nedan):

 • Äganderätt (direito de propriedade) (artikel 1302 i civillagen).
 • Samägande (compropriedade) (artikel 1403 i civillagen).
 • Äganderätt till lägenhet (propriedade horizontal) (artikel 1414 i civillagen).
 • Nyttjanderätt (usufruto) (artikel 1439 i civillagen).
 • Rätt att använda och bo i en bostad (direito real de uso e habitação) (artikel 1484 i civillagen).
 • Sakrätter avseende tidsdelat boende (direito real de habitação periódica).
 • Byggrätt (direito de superfície) (artikel 1524 i civillagen).
 • Servitut (servidões prediais) (artikel 1543 i civillagen).

Den rättsliga regleringen av tidsdelat boende, som godkändes genom lagdekret nr 275/93 av den 5 augusti 1993, finns (på portugisiska) här.

SÄKERHETSRÄTTER

I civillagen anges följande säkerhetsrätter:

 • Införsel på fastighetsavkastning (consignação de rendimentos) (artikel 656).
 • Pant (penhor) (artikel 666).
 • Hypotek (hipoteca) (artikel 686).
 • Fastighetsprivilegier (privilégios imobiliários) (artiklarna 743 och 744).
 • Retentionsrätt (direito de retenção) (artiklarna 754 och 755).

MATERIELLA SAKRÄTTER

I artikel 1302 i civillagen anges att endast lös eller fast egendom (inklusive vatten) kan omfattas av äganderätt enligt denna lag.

IMMATERIELLA SAKRÄTTER

I artikel 1303 i civillagen hänvisas till immateriella rättigheter, som i sin tur regleras av lagen om industriell äganderätt (Código da Propriedade Industrial). I delar av doktrinen fastställs att immateriella rättigheter är ett begrepp som omfattar upphovsrätt och närstående rättigheter, och industriella rättigheter. I portugisisk rätt görs en åtskillnad mellan immateriella rättigheter (som regleras i civillagen) och industriella rättigheter (som regleras i lagen om industriell äganderätt, offentliggjord i bilagan till lagdekret nr 110/2018 av den 10 december 2018).

Enligt artikel 2 i lagen om industriell äganderätt omfattas fiske, jordbruk, skogsbruk, boskapsuppfödning, utvinningsindustrier, industrin och handelssektorn i strikt mening, samt naturliga eller tillverkade varor och tjänster av tillämpningsområdet för industriella rättigheter.

Det råder ingen enighet i doktrinen när det gäller huruvida nationell rätt accepterar äganderätt och andra sakrätter i fråga om immateriell egendom, t.ex. äganderätt till en kommersiell verksamhet eller immateriella rättigheter. Frågan är öppen för domstolarnas tolkning.

Lagen om industriell äganderätt omfattar rätten till patent, bruksmönster, halvledarprodukter, mönster, varumärken, utmärkelser, logotyper, ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, samt ändring och överlåtelse av dessa.

Rättigheter som härrör från patent och bruksmönster, samt register över kretsmönster för halvledarprodukter, mönster och varumärken och andra särskiljande handelskännetecken kan ges som pant – artikel 6 i lagen om industriell äganderätt.

Den uppdaterade versionen av lagen om industriell äganderätt finns (på portugisiska) här.

När det gäller kommersiella företag regleras rätten att ärva ägarintressen eller aktieinnehav till följd av att en av delägarna har avlidit och kraven för detta av bolagslagen (Código das Sociedades Comerciais), framför allt av

 • artikel 184, vid ett arv till följd av att en delägare i ett handelsbolag har avlidit,
 • artiklarna 198, 225 och 252, vid ett arv till följd av att en delägare i ett aktiebolag har avlidit,
 • artiklarna 469 och 475, vid ett arv till följd av att en delägare i ett kommanditbolag har avlidit.

Den uppdaterade versionen av bolagslagen finns (på portugisiska) här.

2 Antecknas dessa sakrätter i register över rätter i fast och lös egendom och, om ja, är registreringen obligatorisk? I vilka register antecknas de och hur ser registreringskraven och registreringsförfarandet ut?

Ja, i regel antecknas dessa sakrätter i ett register (se nedan).

FASTIGHETSREGISTRET

I fastighetsregistret (Conservatórias do Registo Predial) registreras handlingar avseende fastigheters rättsliga ställning, inklusive följande sakrätter (artiklarna 1 och 2 i lagen om fastighetsregistret (Código de Registo Predial)):

 • Rättshandlingar som fastställer uppkomst, erkännande, förvärv eller ändring av äganderätt, nyttjanderätt, rätt att använda och bo i en bostad, byggrätt och servitut.
 • Rättshandlingar som fastställer uppkomst eller ändring av äganderätt till lägenhet och rättigheter avseende tidsdelat boende.
 • Ändringar i äganderätten till mark till följd av skifte av mark, omvandling av samägande och delat ägande och relaterade förändringar.
 • Erbjudanden om överlåtelse eller inteckning, förmånsavtal eller förmånsrätt vid testamente, om de har fått faktisk verkan, samt överlåtelse av den avtalsställning som dessa handlingar ger upphov till.
 • Överlåtelse av egendom till borgenärer.
 • Överlåtelse och ändring av hypotek, överlåtelse av respektive registrerings prioriteringsgrad och införsel på fastighetsavkastning.
 • Överföring av fordringar med hypotek eller införsel på fastighetsavkastning som säkerhet, när detta omfattar överföring av denna säkerhetsrätt.
 • Hyresavtal som löper i mer än sex år och överlåtelse av detta eller andrahandsuthyrning, med undantag av jordbruksarrende.
 • Pant med hypotek eller införsel på fastighetsavkastning som säkerhet, och andra handlingar eller arrangemang som påverkar samma fordringar.
 • Andra begränsningar av äganderätten som enligt lag ska registreras.
 • Rättsakter som medför att rättigheter, inteckningar eller registrerade avgifter upphör att gälla.

Det är obligatoriskt att registrera ovanstående handlingar, med undantag av dem som anges i artikel 8-A i lagen om fastighetsregistret.

I enlighet med artikel 687 i civillagen ska hypotek registreras. Annars erkänns hypoteket inte i förhållandet mellan parterna.

Villkoren för fastighetsregistrering anges i följande bestämmelser i lagen om fastighetsregistret:

 • Vilka som omfattas av registreringsskyldigheten, tidsfristerna och rätten till rättigheter i fast egendom anges i artiklarna 8-B, 8-C, 8-D och 9.
 • Förhandsregistrering, fortsatt registrering – särskilt principen om övertagandet av rättigheter och undantag från förhandsregistrering i det inköpsregister som grundas på delning/arv – anges i artiklarna 34–35.
 • Rätten att ansöka om registrering och möjligheten att företrädas anges i artiklarna 36–39.
 • Formerna och metoderna för att inge en registreringsansökan – särskilt rätten att inge en elektronisk ansökan – anges i artiklarna 41–42-A.
 • De handlingar som ska inges anges i artiklarna 43–46.

Lagen om fastighetsregistret finns (på portugisiska) här.

Mer information om ansökningar till fastighets-, företags-, respektive fordonsregistret, t.ex. hur ansökan ska skickas in, befintliga krav och tjänster, finns online här.

HANDELSREGISTRET

Handlingar i syfte att offentliggöra den rättsliga ställningen för enskilda näringsidkare, kommersiella företag, civilrättsliga bolag i kommersiell form och enskilda verksamheter med begränsat ansvar registreras i handelsregistret (Conservatórias do Registo Comercial). Registreringen av vissa handlingar beträffande den rättsliga ställningen för kooperativ, statliga bolag, kompletterande grupper av företag och europeiska intresseföreningar registreras också i handelsregistret (artikel 1 i lagen om handelsregistret – Código do Registo Comercial).

De handlingar som anges i artikel 15 i lagen om handelsregistret ska registreras i handelsregistret, enligt följande:

”Artikel 15 (Handlingar som omfattas av obligatorisk registrering)

1 – Registreringen är obligatorisk i fråga om de handlingar som avses i leden a–c och e–z i artikel 3.1 och 3.2, artikel 4, artikel 5 a, e och f, artiklarna 6, 7 och 8 och artikel 10 c och d.

2 – Med undantag av vad som förskrivs i följande punkter ska registreringen av de handlingar som avses i föregående punkt begäras inom två månader från utfärdandedagen.

3 – Registrering av de handlingar som avses i artikel 5 a, e och f ska begäras inom två månader från offentliggörandet av det dekret som fastställde dem.

4 – Ansökan om registrering av räkenskaperna för företag och enskilda verksamheter med begränsat ansvar ska göras senast den femtonde dagen i den sjunde månaden efter avslutat räkenskapsår.

5 – De åtgärder, beslut, förfaranden och säkerhetsåtgärder som anges i artikel 9 omfattas också av obligatorisk registrering.

6 – Registreringen av det interimistiska beslutet är inte obligatorisk om ansökan om att registrera den begärda säkerhetsåtgärden redan har gjorts, och registreringen är inte obligatorisk om ansökan om registrering av huvudåtgärderna redan har gjorts.

7 – Registreringen av åtgärderna och interimistiska beslut om att inhibera företags beslut ska begäras inom två månader från det att de föreslås.

8 – Registreringen av de slutliga beslut som har meddelats avseende de åtgärder och beslut som nämns i föregående punkt ska begäras inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft och inte kan överklagas.”

Villkoren för registrering i handelsregistret anges i artiklarna 28–53 i lagen om handelsregistret.

Enligt artikel 32.1 och 32.2 i lagen om handelsregistret gäller följande:

 • Endast juridiskt styrkta handlingar kan registreras.
 • Dokument som avfattats på ett främmande språk kan endast godtas om de åtföljs av en översättning, såvida de inte avser handlingar som omfattas av registrering genom transkribering eller har avfattats på engelska, franska eller spanska och den behöriga tjänstemannen behärskar det språket.

I fråga om skattemässiga skyldigheter får enligt artikel 51.1 i lagen om fastighetsregistret ingen handling som omfattas av skatteliknande avgifter definitivt registreras utan att skatten betalas eller att det ställs säkerhet för skatten.

Lagen om handelsregistret finns (på portugisiska) här.

REGISTRERING AV VÄRDEPAPPER

Som värdepapper betraktas enligt lag bland annat följande:

 • Aktier och andelar.
 • Obligationer.
 • Aktiekapital.
 • Andelar i kollektiva investeringsbolag.
 • Panträtten till de värdepapper som omnämns i föregående punkt, förutsatt att ansvarsskyldigheten omfattar hela emissionen eller serien, eller tillhandahålls vid tidpunkten för emissionen.
 • Självständiga teckningsoptioner.
 • Andra handlingar som motsvarar homogena rättsliga situationer, förutsatt att de kan handlas på marknaden.

(Artikel 1 i den portugisiska lagen om värdepapper – Código dos Valores Mobiliários.)

Värdepapper ska registreras (artikel 52 i den portugisiska lagen om värdepapper).

Förvärv av värdepapper, samt fastställande, ändring eller upphörande av nyttjanderätt, panträtt eller någon annan rättslig situation som innebär att inteckning av värdepapper registreras (i regel hos emittenten eller en förvaltare) och kan bli föremål för arv.

Registreringen av värdepapper, registreringsenheterna, registreringskraven, effekterna av registreringen på fastställandet, överföringen och utövandet av rättigheter och arv av sådana rättigheter varierar beroende på de olika kategorierna av egendom som avses ovan.

Detta område regleras av den portugisiska lagen om värdepapper, godkänd genom lagdekret nr 486/99 av den 13 november 1999. Den uppdaterade versionen av lagdekretet finns (på portugisiska) här.

FORDONSREGISTRET

Handlingar beträffande den rättsliga ställningen för motorfordon och släpvagnar till dessa registreras i fordonsregistret (Conservatórias do Registo Automóvel).

För registreringssyften anses fordon vara sådana motorfordon och släpvagnar till dessa som omfattas av registrering enligt vägtrafiklagen (Código da Estrada).

I artikel 117 i vägtrafiklagen anges vilka fordon och släpvagnar som omfattas av obligatorisk registrering. Den uppdaterade vägtrafiklagen, godkänd genom lagdekret nr 114/94 av den 3 maj 1994, finns (på portugisiska) här.

I artikel 5 i lagen om registrering av motorfordon (Código de Registo Automóvel) anges följande i fråga om obligatorisk registrering av motorfordon:

”Artikel 5

1 – Följande omfattas av registrering:
a) Äganderätt och nyttjanderätt till fordonet.
b) Återtaganderättsförbehåll som fastställts i avtal om försäljning av motorfordon.
c) Inteckning, samt ändring och anvisning av denna, samt anvisning av respektive registrerings prioriteringsgrad.
d) Finansiell leasing och överföring av rättigheter till följd av sådan.
e) Uthyrning för en period som överstiger ett år, när avtalet resulterar i en förväntan om att äganderätten ska överföras.
f) Tillhandahållande av fordonet för hyra utan förare.
g) Överlåtande av registrerade rättigheter eller tillgodohavanden och pantsättning, kvarstad och utmätning av sådana tillgodohavanden.
h) Kvarstad eller någon administrativ åtgärd som påverkar den fria förfoganderätten över fordonet.
i) Den börda i form av överlåtelseförbud och restbeskattning som föreskrivs i skattelagstiftningen.
j) Användare som inte är ägare.
k) Konkursansökan.
l) Upphörande eller ändring av rättigheter och förpliktelser som tidigare har registrerats, en ändring av namnet på och en ändring av hemvisten eller sätet för fordonens ägare, nyttjanderättshavare eller hyrestagare.
m) Förverkande av ett registreringsbevis på begäran av en administrativ myndighet eller av polisen, samt begäran om beslagtagande och förverkande av fordon enligt det särskilda förfarandet för reglering av ägandeskap.
n) Förverkanden i straffrättsliga förfaranden.
o) Beslagtagande av ett fordon på grund av ett förvaltningsstraffrättsligt beslut, enligt artikel 147.3 i vägtrafiklagen, godkänd genom lagdekret nr 114/94 av den 3 maj 1994, i sin ändrade lydelse.
p) Förklaring om förverkande av fordonet till staten på grund av ett slutligt domstolsbeslut.
q) Alla övriga handlingar som enligt lag ska registreras.
2 – Registreringen av de handlingar som avses i punkterna a, b, d, e, f och i i ovanstående stycke och registreringen av ändringen av namnet på och hemvisten eller sätet för fordonens ägare, nyttjanderättshavare eller hyrestagare är obligatorisk.
3 – I händelse av arv avstår man från registrering av äganderätten om arvingen (arvingarna) har för avsikt att överlåta fordonet.”

Motorfordon kan inte pantsättas – artikel 8 i lagen om registrering av motorfordon.

Villkoren för registrering av motorfordon finns på https://justica.gov.pt/Registos/Veiculos/Documentos-do-veiculo

Registrering av motorfordon regleras av lagdekret nr 54/75 av den 12 februari 1975, som finns här.

Observera även förordningen om registrering av motorfordon (Regulamento do Registo de Automóveis), som regleras av lagdekret nr 55/75 av den 12 februari 1975, som finns här.

DET NATIONELLA LUFTFARTYGSREGISTRET

Ett luftfartyg eller självständig utrustning (motor, rotor, propeller etc.) ska registreras i det nationella luftfartygsregistret (Registo Aeronáutico Nacional).

Ansökan om registrering görs med hjälp av avsett formulär, åtföljt av följande handlingar:

 1. Köpe- och försäljningsavtal eller övrigt köpebrev.
 2. Intyg om strykning ur luftfartygsregistret i det tidigare registreringslandet eller intyg på att luftfartyget inte tidigare har varit registrerat.
 3. Tullklareringsintyg för luftfartyg som importerats från ett land utanför EU.
 4. Två fotografier på luftfartyget, ett framifrån och ett från sidan, med påmålade nationalitets- och registreringsbeteckningar i formatet 9 x 12, utan ramar och tryckta i neutrala färger.

Handlingar som utfärdats i utlandet ska vara undertecknade av vederbörligen notariserade och legaliserade personer, med apostill i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 3 och 4 i Haagkonventionen av den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, godkänd genom lagdekret nr 48450 av den 24 juni 1968, eller vederbörligen notariserade eller legaliserade av en tjänsteman vid en portugisisk diplomatisk eller konsulär beskickning i det landet.

Handlingar som utfärdats av en rättsinstans i Portugal ska vara undertecknade av dessa lagstadgade rättsliga företrädare och försedda med påskriften ”vederbörligen bestyrkta i enlighet med deras befogenheter”.

Ytterligare information finns på den nationella civila luftfartsmyndighetens (Autoridade Nacional de Aviação Civil) webbplats.

FARTYGSREGISTRET

Registreringen av fartyg regleras av lagdekret nr 265/72 av den 31 juli 1972 (den allmänna förordningen om hamnmyndigheter – Regulamento Geral das Capitanias). Den senaste versionen finns här.

Dessutom gäller lagdekret nr 96/89 av den 28 mars 1989 om fastställande av Madeiras internationella fartygsregister (Registo Internacional de Navios da Madeira) och ministerförordning nr 715/89 av den 23 augusti 1989, som reglerar vissa aspekter av detta.

Anmärkning: Lagdekret nr 96/89 av den 28 mars 1989 har offentliggjorts på nytt i bilaga till lag nr 56/2020 av den 27 augusti 2020. Den finns i sin nuvarande lydelse här.

Detta regelverk innebär följande:

 • Med undantag av de fartyg som tillhör flottan ska nationella fartyg ha en registrerad ägare för att kunna bedriva den verksamhet som de har klassificerats för (artikel 72.1 i den allmänna förordningen om hamnmyndigheter).
 • Handelsfartyg omfattas även av kommersiell registrering i enlighet med relevant lag (artikel 72.3 i den allmänna förordningen om hamnmyndigheter).
 • Nationella fartyg registreras på sjöfartskontoren, med undantag av fritidsbåtar, som registreras hos de organisationer som anges i gällande lagstiftning (artikel 73.1 i den allmänna förordningen om hamnmyndigheter).
 • Vid nyförvärv eller nybyggnation är behörigt sjöfartskontor det kontor som anges i respektive tillstånd (artikel 73.2 i den allmänna förordningen om hamnmyndigheter).
 • Vid förvärv eller ersättningsbyggnation är behörigt sjöfartskontor det kontor där de ersatta enheterna registrerades (artikel 73.3 i den allmänna förordningen om hamnmyndigheter).
 • Ett fartyg som har förvärvats eller byggts i en hamn någonstans i Portugal får säljas eller registreras i en annan hamn i samma eller en annan del av landet, förutsatt att fartyget innehar motsvarande tillstånd (artikel 73.4 i den allmänna förordningen om hamnmyndigheter).
 • Lättviktsfarkoster ombord på fartyget, även livbåtar, små hjälpfiskefartyg eller små strandfarkoster utan motor eller segel som t.ex. jollar, ekor, uppblåsbara båtar och trampbåtar, avsedda att användas upp till 300 m från stranden vid lågvatten, är undantagna från registreringsplikten men omfattas av hamnmyndighetens behörighet. Hamnmyndigheten ansvarar även för utfärdande av användningstillstånd för dessa (artikel 77 i den allmänna förordningen om hamnmyndigheter).

Kraven för fartygsregistrering anges i artikel 78 i den allmänna förordningen om hamnmyndigheter.

När det gäller registrering av fartyg med anledning av arv till följd av dödsfall gäller framför allt följande:

 • Vid arv grundas ändringar av registreringen på en bestyrkt skifteshandling eller skiftestabell och respektive ratificeringsbeslut, åtföljt av en handling som utfärdats av behörigt finanskontor med bekräftelse på att respektive arvsskatt (artikel 82.2 i den allmänna förordningen om hamnmyndigheter) har betalats, säkrats eller inte förfallit till betalning.
 • Utländska fartyg som förvärvats genom arv eller efter en talan som väckts vid portugisiska domstolar ska registreras vid det sjöfartskontor som fastställs av den överordnade myndigheten (artikel 75.3 i den allmänna förordningen om hamnmyndigheter).

VAPENREGISTRET

Regelverket för vapen och ammunition, som godkändes genom lag nr 5/2006 av den 23 februari 2006, finns tillgängligt här.

Vapen och ammunition ska deklareras och registreras hos PSP (den portugisiska polisen).

Arv till följd av dödsfall omfattas av kraven i artikel 37 i ovannämnda rättsliga regelverk för vapen och ammunition.

REGISTRERING AV IMMATERIALRÄTTER sker vid det nationella institutet för industriella rättigheter (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

Beviljandet av patent, bruksmönster, halvledarprodukter och registrering av mönster eller modell, varumärke, utmärkelse eller logotyp, och registrering av ursprungsbeteckning och geografisk beteckning, görs av det nationella institutet för industriella rättigheter. Respektive ansökan ska inges hit.

Kraven för och effekterna av ansökan om beviljande eller registrering fastställs i lagen om industriell äganderätt för var och en av ovanstående kategorier, utan att det påverkar bestämmelserna i EU:s lagstiftning och tillämpliga internationella konventioner.

Praktisk information om hur man ansöker och utarbetar en ansökan om beviljande eller registrering finns på webbplatsen för det nationella institutet för industriella rättigheter.

3 Vilka verkningar får registrering av sakrätter?

Huvudregeln är att registrering av sakrätter i fast egendom inte ger lagstadgade rättigheter. För andra egendomskategorier kan undantag från denna regel göras. Dessa anges i särskild lagstiftning.

EFFEKTER AV FASTIGHETSREGISTRERING

Effekterna av registrering av sakrätter i fastigheter anges i artiklarna 4–7 i lagen om fastighetsregistret, enligt följande:

”Artikel 4 (Effekt mellan parter)

1 – Handlingar som ska registreras kan göras gällande som handlingar mellan parterna själva eller deras arvingar, även om de inte har registrerats.

2 – Ovannämnda bestämmelse ska inte tillämpas på handlingar som utgör ett hypotek, vars effekt mellan parterna själva beror på att de registrerats.”

”Artikel 5 (Verkställbarhet gentemot tredje man)

1 – Handlingar som ska registreras ska endast ge upphov till effekter gentemot tredje man efter registreringsdagen.

2 – Bestämmelserna i föregående punkt ska inte tillämpas vid

a) förvärv, grundat på förköpsrätt, av de rättigheter som avses i artikel 2.1 a,

b) uppenbara servitut,

c) handlingar som rör obestämda varor, om dessa inte vederbörligen har deklarerats och specificerats.

3 – Avsaknad av registrering kan inte göras gällande gentemot den berörda parten av dem som är skyldiga att främja sådan registrering, eller av deras arvingar.

4 – För registreringssyften är tredje man den som har förvärvat ömsesidigt oförenliga rättigheter från en och samma rättshavare.

5 – En oregistrerad hyresperiod på mer än sex år får inte göras gällande mot tredje man.”

”Artikel 6 (Prioritering vid registrering)

1 – Den rätt som registrerats först ska ha företräde framför de rättigheter som senare registreras för samma varor, i ordningsföljd utifrån registreringsdagen, och samma dag, i den tidsföljd respektive handling ingavs.

2 – (Upphävd)

3 – Registrering som blir definitiv behåller samma prioritering som den hade när den var tillfällig.

4 – Om registrering vägras behåller registrering som gjorts efter ett överklagande som bifallits den prioritering som motsvarar ingivandet av den handling som inte godtagits.”

”Artikel 7 (Presumtioner till följd av registrering)

Definitiv registrering innebär en presumtion om att rätten existerar och tillkommer rättshavaren, på exakt de villkor som anges i registreringen.”

EFFEKTER AV REGISTRERING I HANDELSREGISTRET

Effekterna av registrering i handelsregistret följer i huvudsak från bestämmelserna i artiklarna 11–14 i lagen om handelsregistret, enligt följande:

”Artikel 11 (Presumtioner till följd av registrering)

Registrering genom definitiv transkribering innebär en presumtion om att den rättsliga situationen existerar, på exakt de villkor som anges i registreringen.”

”Artikel 12 (Prioritering vid registrering)

Den först registrerade handlingen ska ha företräde framför senare handlingar som avser samma andelar eller företagstillgångar, i den ordningsföljd som respektive ansökan ingavs.”

”Artikel 13 (Effekt mellan parter)

1 – Handlingar som ska registreras kan göras gällande som handlingar mellan parterna själva eller deras arvingar, även om de inte har registrerats.

2 – Undantag till föregående punkt är bolagsordningar och ändringar till dessa, som omfattas av bestämmelserna i bolagslagen och lagstiftningen om europeiska aktiebolag.”

”Artikel 14 (Verkställbarhet gentemot tredje man)

1 – Handlingar som ska registreras ska endast ge upphov till effekter gentemot tredje man efter registreringsdagen.

2 – Handlingar som omfattas av registrering och obligatoriskt offentliggörande i enlighet med artikel 70.2 får endast effekt gentemot tredje man efter publiceringsdagen.

3 – Avsaknad av registrering kan inte göras gällande gentemot de berörda parterna av de rättsliga företrädarna för dem som är skyldiga att främja sådan registrering, eller av deras arvingar.

4 – Bestämmelserna i denna artikel påverkar inte bestämmelserna i bolagslagen och den lagstiftning som är tillämplig på europeiska aktiebolag.”

EFFFEKTER AV REGISTRERING AV VÄRDEPAPPER

Effekterna av registrering av värdepapper framgår av ovannämnda lag om värdepapper (Código dos Valores Imobiliários) och varierar beroende på värdepapperskategori. För vissa värdepapperskategorier kan registreringen ha konstitutiv verkan (artikel 73 i ovannämnda lag om värdepapper).

EFFEKTER AV REGISTRERING AV DE RESTERANDE KATEGORIERNA VAROR OVAN

Effekterna av registrering av vapen, luftfartyg, fartyg, motorfordon, immaterialrätter och industriella rättigheter framgår av den särskilda lagstiftning som nämnts ovan, för var och en av dessa kategorier av varor.

4 Finns särskilda regler och förfaranden så att en persons sakrätt, enligt den lag som är tillämplig på arvet, anpassas till lagstiftningen i den medlemsstat där den åberopas, i det fall denna typ av sakrätt är okänd där?

De bestämmelser som kan tillämpas på anpassningen av sakrätter med anledning av arv är i princip artikel 15 i civillagen (t.ex. när anpassningen görs av en domstol i en rättsprocess) och artikel 43-A i lagen om fastighetsregistret (t.ex. när anpassningen görs av registratorn i registreringshandlingen).

Artikel 15 i civillagen (Berättigande):

”Den behörighet som getts en lag omfattar endast de regler som, på grund av sitt innehåll och sin funktion i den lagen, utgör en del av den doktrin som avses i konfliktregeln.”

Artikel 43-A i lagen om fastighetsregistret (Bevis på utländsk lag)

”Om utländsk lag ligger till grund för bedömningen av huruvida registreringsansökan ska beviljas måste den berörda parten styrka innehållet i lagen genom en lämplig handling.”

Utöver dessa bestämmelser har det utvecklats tolkningsregler i doktrinen. Enligt dessa regler omfattar begreppet anpassning i vid mening åtminstone två olika situationer.

Anpassning i strikt mening, som kan tillämpas vid ett tekniskt problem till följd av tillämpningen av två olika arvslagar. Om t.ex. ett adopterat barns adoptivföräldrar och biologiska föräldrar dör, och om lagen i land X tillämpas på arv till följd av adoptivföräldrarnas död och lagen i land Y tillämpas på arv till följd av de biologiska föräldrarnas död, kan detta leda till ett resultat som ingen av de berörda rättsordningarna avser (t.ex. att det adopterade barnet varken är arvinge till sina adoptivföräldrar eller sina biologiska föräldrar). Domstolen ska lösa detta problem genom anpassning.

En annan situation där det inte är fråga om anpassning i strikt mening utan snarare om ersättning/införlivande är när en doktrin i ett annat lands lag ersätts av en inhemsk doktrin.

Begreppet ersättning/införlivande utgör en lämpligare ram för anpassning av sakrätter enligt artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg. Ett exempel på detta skulle vara att ersätta doktrinen om ”arrende” (som finns i ett annat lands lagstiftning men inte i den portugisiska lagstiftningen) med sakrätten byggrätt (som finns i den portugisiska lagstiftningen).

Både domstolen (genom att vidta en rättslig åtgärd) och registratorn (vid tidpunkten för registreringen) kan ersätta/införliva en rätt på detta sätt. Registratorns beslut kan överklagas inför domstolen (artiklarna 140–146 i lagen om fastighetsregistret).

 

ANMÄRKNING

Informationen i detta faktablad är inte uttömmande eller bindande för kontaktpunkten, domstolarna eller andra instanser och myndigheter. Även om faktabladen regelbundet uppdateras innehåller de eventuellt inte alla lagändringar. De gällande rättsakterna måste därför fortfarande alltid konsulteras.

Senaste uppdatering: 04/03/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.