Anpassning av sakrätter

Slovenien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilka sakrätter kan uppkomma med anledning av arv, enligt denna medlemsstats lagstiftning?

Sakrätter som kan uppkomma genom arv är äganderätt till lös och fast egendom och en hantverkares eller enskilda näringsidkares arbetsredskap och andra sakrätter (panträtt, tillträdesrätt, rättigheter och skyldigheter till följd av rättsliga och icke affärsmässiga förhållanden, upphovsrätt (både ekonomiskt och immateriellt), en patentsökandes eller patentinnehavares rättigheter, rätt till ersättning för upphovsmannen bakom en teknisk förbättring, formskydd.

Äganderätter som är personliga, som t.ex. personalservitut, rätt till livränta och rätt till underhåll, kan inte ärvas.

2 Antecknas dessa sakrätter i register över rätter i fast och lös egendom och, om ja, är registreringen obligatorisk? I vilka register antecknas de och hur ser registreringskraven och registreringsförfarandet ut?

Efter avslutad boutredning meddelar domstolen ett beslut om vem som har rätt till kvarlåtenskapen. Beslutet avser sakfrågan och är till sin natur ett fastställelsebeslut. Det innebär att det i beslutet anges vilka personer som är arvtagare, testamentstagare eller övriga personer som har förvärvat arvsrätt, rätt till arv genom testamente eller andra arvsrätter vid testatorns död. Det innebär dessutom att arvsbeslutet inte ålägger någon att uppfylla specifika skyldigheter, utan snarare att de personer vars rättigheter har fastställts i det slutliga arvsbeslutet själva ansvarar för att dessa rättigheter verkställs.

Föregående bestämmelser gäller inte utlämnande av egendom som domstolen har tagit hand om. Domstolen förordnar att egendomen ska lämnas ut så snart arvsbeslutet vinner laga kraft och förordnar att egendomen ska registreras i fastighetsregistret. Innan egendomen lämnas ut måste arvtagarna styrka att de har fullgjort eller säkrat de skyldigheter som testatorn ålagt dem vad gäller personer som inte själva kan sköta sina egna affärer eller donationer för ideella syften (artikel 216 i arvslagen).

Registrering i fastighetsregistret:

En särskild regel gäller även för registrering av sakrätter i fast egendom. Dessa registreras i fastighetsregistret. Domstolen ska på eget initiativ förordna om obligatorisk registrering av egendomen i fastighetsregistret så snart arvsbeslutet vinner laga kraft. Detta inbegriper exempelvis registrering av arvtagarens äganderätt och andra belastningar eller begränsningar i fråga om äganderätten (testamentstagarens nyttjanderätt eller befrielse från skyldigheten att betala av lån, båda i form av legat).

Registrering i företagsregistret:

Ägarintressen i företag och enskilda näringsidkares tillgångar förs in i företagsregistret. Alla ändringar av företagets delägare som registrerats i domstolsregistret har enbart form av en anmälan, eftersom en person får ställning som delägare först efter registreringen i domstolsregistret. Vid arv av ett ägarintresse måste en konsoliderad version med ändringarna i stiftelseurkunden lämnas in, däribland ändringar gällande delägare och deras ägarintressen. En notarie måste bestyrka att ändringarna i stiftelseurkunden överensstämmer med det lagakraftvunna arvsbeslutet. Enskilda näringsidkare förs in i företagsregistret på grundval av deras fullständiga ansökan. Vid ofullständig ansökan uppmanar registeradministratören sökanden att komplettera den inom åtta dagar. Om sökanden inte har kompletterat ansökan inom den fastställda tidsfristen avslår registeradministratören ansökan. Sökanden kan begära omprövning av avslaget inom åtta dagar från delgivningen av beslutet.

Registrering i andra register:

  • Register över transaktionskonton (registrering av transaktionskonton)
  • Register över registrerade värdepapper, som förs av det centrala värdepappersclearingföretaget (Centralna klirinško depotna družba d.d. – KDD)
  • E-RISK-registret (register över handeldvapen, register över motorfordon)
  • Fartygsregistret
  • Luftfartygsregister
  • Register över upphovsmän och upphovsrättsskyddade verk, register över rättigheter och ersättning från mångfaldigande av upphovsrättsskyddade verk, register över upphovsrättsskyddade verk, register över audiovisuella verk
  • Pensionsförmåner.

3 Vilka verkningar får registrering av sakrätter?

Registrering i fastighetsregistret:

Registrering av sakrätter i fast egendom i fastighetsregistret regleras i lagen om fastighetsregistret (Zakon o zemljiški knjigi) (Sloveniens officiella kungörelseorgan, nr 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11 och 14/15 – ZUUJFO).

Registrering av sakrätter i fast egendom i fastighetsregistret grundat på arvsbeslutet har formen av en anmälan eftersom arvingen förvärvade äganderätten när testatorn avled.

Inskrivningar i fastighetsregistret kungörs. Detta innebär att om en rätt har skrivits in i fastighetsregistret kan ingen hävda att han eller hon inte kände till den.

Principen om förtroende för fastighetsregistret gäller också. En person som registrerats i fastighetsregistret antas vara ägare.

Registrering i företagsregistret:

Registreringsförfarandet regleras av lagen om Sloveniens företagsregister (Zakon o poslovnem registru) (Sloveniens officiella kungörelseorgan, nr 49/06, 33/07 – ZSReg-B och 19/15). Registrering i företagsregistret har enbart form av en anmälan. En arvinge behöver inte vänta tills en registrering gjorts i domstolsregistret för att förvärva ställning som delägare, eftersom testatorns kvarlåtenskap, inklusive andelen i dennes företag, överförs till testatorns arvingar när testatorn avlider.

Registrering i andra register:

I registret över transaktionskonton:

Registret över transaktionskonton (RTR) utgörs av en enda datoriserad databas om transaktionskonton och deras innehavare, oavsett om dessa är företag eller privatpersoner. När en person öppnar ett transaktionskonto förs information om kontot in i registret.

I registret över registrerade värdepapper:

Innehavaren förvärvar ett registrerat värdepapper när det registrerade värdepappret registreras på innehavarens konto i det centrala registret över registrerade värdepapper.

I E-RISK-registret, fartygsregistret och luftfartygsregistret

Registret över registrerade fordon innehåller all information om ett enskilt fordon som måste anges på registreringsbeviset, nämligen registreringen, fordonets registreringsnummer, fordonets ägare eller den person som fordonet är registrerat på, huruvida fordonet är besiktat, huruvida obligatorisk trafikförsäkring har tecknats och annan information. Inskrivning i registret över fordon kungörs inte eftersom detta register inte är ett offentligt register. Detsamma gäller registret över civila handeldvapen (administrativa enheter för register över de vapenlicenser som utfärdats, medan inrikesministeriet för det centrala registret över utfärdade vapenlicenser, register över tillstånd som utfärdats till vapenhandlare och personer som driver skjutbanor). Inskrivningar i fartygsregistret och luftfartygsregistret kungörs däremot.

I registret över upphovsrättsskyddade verk:

Inskrivningen medför att den person som anges i registret betraktas som upphovsman eller upphovsrättsinnehavare till ett bestämt verk tills motsatsen bevisas. Registret är offentligt.

I registret över försäkrade personer och innehavare av pensions- och invaliditetsförsäkringsrättigheter:

Registret över försäkrade personer inbegriper registret över innehavare av pensions- och invaliditetsförsäkringsrättigheter, registret över försäkringsutbetalningar, registret över personer som är skyldiga att betala obligatoriska socialförsäkringsavgifter och registret över sakkunnigutlåtanden. I den lag som reglerar det officiella registret anges inte att det är offentligt och att registreringen därmed ska kungöras.

4 Finns särskilda regler och förfaranden så att en persons sakrätt, enligt den lag som är tillämplig på arvet, anpassas till lagstiftningen i den medlemsstat där den åberopas, i det fall denna typ av sakrätt är okänd där?

Det finns inte några särskilda regler eller förfaranden för anpassning av sakrätter i nationell lagstiftning.

Senaste uppdatering: 07/01/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.