Ограничения по отношение на наследяването — специални правила

Австрия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

Законите относно сделките с недвижими имоти (Grundverkehrsgesetze) на провинциите могат да предвиждат ограничения в прилагането на споразумението между федералното правителство и провинциите съгласно член 15а от Федералния конституционен закон (Bundesverfassungsgesetz) относно разпоредбите на гражданското право, свързани със сделките за парцели за строеж (Държавен вестник № 260/1993, изменен с Държавен вестник I № 1/2017, достъпен на: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001259.)

В съответствие с раздел 14 от Закона от 2002 г. за жилищните имоти (Wohnungseigentumsgesetz) при смърт на единия от партньорите в „партньорство между собственици“ (Eigentümerpartnerschaft) е приложимо специално правило: собствеността върху частта на починалия от минималния дял и съвместния жилищен имот се прехвърля директно на преживелия партньор. Последният обаче може да отхвърли правото си на такова прехвърляне на собственост (Държавен вестник I № 70/2002, изменен с Държавен вестник I № 87/2015, достъпен на: http://www.ris.bka.gv.at/

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Посочената по-горе разпоредба от раздел 14 на Закона от 2002 г. за жилищните имоти относно съвместна собственост с права на преживяло лице е обхваната от изключенията, изложени в член 1, параграф 2, буква ж) от Регламента на ЕС относно наследяването.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

За да се гарантира спазване на разпоредбите, изложени в раздел 14 от Закона от 2002 г. за жилищните имоти, в параграф 7 от него е предвидено, че ако даден имот е се намира в чужбина, задълженията и правомощията, които обичайно получава съдът (в Австрия), компетентен по въпросите на наследяването (Verlassenschaftsgericht), се прехвърлят на компетентния поземлен регистър към съда (Grundbuchsgericht).

Последна актуализация: 05/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.