Ограничения по отношение на наследяването — специални правила

Белгия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

В член 745в от Гражданския кодекс (Code civil) се определят специални правила за случая, при който собственост върху определено имущество се споделя между наследниците на починалия, които получават голата собственост, и преживелия съпруг, който получава плодоползването.

По принцип преживелият съпруг или един от носителите на голо право на собственост, може да поиска пълно или частично преобразуване на плодоползването, т.е. една от страните може да закупи голата собственост или плодоползването от другата страна.

От това правило обаче е изключено определено имущество:

  • Преобразуването на плодоползването може да бъде отказано от семейния съд (tribunal de la famille), ако то може да навреди сериозно на интересите на предприятие или професионална дейност.
  • Съгласието на преживелия съпруг или преживелия законен несемеен партньор е необходимо, когато недвижимият имот и обзавеждането в него са били използвани като основно жилище на семейството на датата на откриване на наследството.

В член 745ж от Гражданския кодекс се предвижда подобна защита в полза на законния несемеен партньор във връзка с недвижим имот, който е използван като общото жилище на семейството, и обзавеждането в него.

Освен това в член 915а от Гражданския кодекс се определя запазената и разполагаемата част от наследственото имущество (т.е. запазената част) в полза на преживелия съпруг и във всички случаи се посочва, че тази запазена и разполагаема част трябва да включва най-малко недвижимия имот, използван като основно жилище на семейството, и обзавеждането в него.

Когато цялото наследството или част от него се състои от земеделското стопанство, наследниците по права низходяща линия могат да придобият въз основа на изготвена оценка движимото и недвижимото имущество, което съставлява земеделското стопанство (член 1, параграф 1 от Закона от 29 август 1988 г. относно правилата за наследяване на земеделски стопанства с оглед на насърчаването на тяхната приемственост (loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité).

Ако цялото наследство или част от него не се състои от земеделско стопанство, а вместо това е съставено от недвижими имоти, които са част от земеделското стопанство на починалия, и ако един от наследниците по права низходяща линия експлоатира понастоящем тези имоти в рамките на собственото си земеделско стопанство, последният също може да придобие тези имоти въз основа на изготвена оценка при спазване на разпоредбите на Гражданския кодекс за определяне на правата на преживелия съпруг и преживелия законен несемеен партньор (член 1, параграф 3 от Закона от 29 август 1988г.).

Накрая, в член 4 от Закона от 16 май1900 г. относно правилата за наследяване на малки наследства (loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages) се посочва, че когато цялото наследство или част от него се състои от недвижими имоти, по отношение на които общият „кадастрален доход“ (условни доходи от наем) не надвишава 1565 EUR (член 1 от Закона), е възможно, без да се засягат правата, предоставени на преживелия съпруг по член 1446 от Гражданския кодекс, всеки от наследниците по права линия и, когато е приложимо, преживелият съпруг, който не е разведен или законно разделен с починалия, да придобие въз основа на изготвена оценка или жилището, обитавано до смъртта на починалия от последния, неговия съпруг(съпруга) или наследници, и обзавеждането в него, или къщата, обзавеждането и земята, които обитателят на къщата е използвал лично или от свое име, селскостопанското оборудване и отглежданите животни, или стоките, суровините, професионалното оборудване и други принадлежности, използвани за търговска, занаятчийска и промишлена дейност.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Тези разпоредби са задължителни, но в закона не се посочва изрично дали следва да се прилагат независимо от приложимото право.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Съществува няколко процедури, които да гарантират тези права:

  • Одобряване на молба за преобразуване на плодоползване от семейния съд: семейният съд може или да откаже преобразуването на плодоползването и разпределението на цялата собственост, ако това може сериозно да навреди на интересите на предприятие или професионалната дейност, или да одобри молбата, ако това се счита за справедливо с оглед на конкретните обстоятелства по делото (член 745в, параграф 2 от Гражданския кодекс).
  • Придобиване на земеделско стопанство: ако заинтересованата страна или един от нейните кредитори подаде такава молба, семейният съд ще извърши оценка. За тази цел съдът може да назначи едно и повече вещи лица (член 4, параграф 1 от Закона от 29 август 1988 г. — в член 3 е посочен ред на предпочитание). Ако начинът на придобиване е спорен или ако едната от заинтересованите страни откаже да даде съгласие или не е представена, семейният съд призовава заинтересованите страни или техните законни представители най-малко 15 дни предварително. На определената дата заинтересованите страни се срещат под председателството на съдията, който ги е призовал. Срещата ще продължи дори при отсъствието на една или повече от заинтересованите страни. Когато е приложимо, съдията, председателстващ, събранието, назначава нотариус, който да замести отсъстващите страни, да получи техните дялове и да освободи тези дялове. Нотариалните такси се заплащат от страните, представлявани от нотариуса. Съдията решава споровете и изпраща страните с цел подписването на акта до определения от тях нотариус или до нотариус, назначен от съда, ако страните не могат да се споразумеят за избора на нотариус (член 4, параграф 3 от Закона от 29 август 1988 г). Освен по сериозна причина, призната предварително за валидна от семейния съд, лицето, което придобива недвижимия имот, не може да го продава за срок до 10 години от подписването на акта за придобиване (член 6, параграф 1 от Закона от 29 Август 1988 г.).
  • Придобиване на малко наследство: тази процедура е до голяма степен същата като тази за придобиване на земеделско стопанство (член 4, параграф 3 и параграф 5 от Закона от 16 май 1900 г.). Единствената разлика е срокът, в рамките на който придобитото имущество не може да бъде продавано, освен поради сериозна причина, предварително призната за валидна от семейния съд, като този срок е пет години от подписването на акта за придобиване (член 5 от Закона от 16 май 1900 г.).
Последна актуализация: 27/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.