Ограничения по отношение на наследяването — специални правила

Естония
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

В член 4 от Закона за наследството (pärimisseadus) се предвижда, че наследството се предава на наследника при откриването му. Това означава, че по правило всички права и задължения се прехвърлят на наследника. Единствените изключения са правата и задълженията, които по своето естество са неразривно свързани с личността на наследодателя или които по закон са непрехвърляеми (член 130, параграф 1 от Закона за наследството).

От съображения за обществен интерес съществуват ограничения за придобиване на определени видове недвижими имоти съгласно Закона за ограниченията за придобиване на недвижими имоти (kinnisasja omandamise kitsendamise seadus), но те не се прилагат, ако собствеността върху недвижимия имот бъде прехвърлена по наследство (член 2, параграф 1, точка 6 от Закона).

Ограниченията може да се прилагат за придобиването на дялове в определени видове дружества. Например съгласно Закона за адвокатурата (advokaatuuriseadus) само адвокати могат да бъдат съдружници в адвокатско съдружие (член 54, параграф 1 от Закона за адвокатурата). Ако наследникът не е адвокат, той ще получи парично обезщетение за стойността на своя дял.

Дружественият договор на дружество с ограничена отговорност също може да съдържа ограничение, че дяловете не могат да се наследяват, като в такъв случай наследникът трябва също да получи парично обезщетение за стойността на своя дял (член 153 от Търговския кодекс (äriseadustik).

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Прилагането на специални разпоредби не зависи от приложимото към наследството право.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Няма специална процедура.

Последна актуализация: 22/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.