Ограничения по отношение на наследяването — специални правила

Германия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

В германския Закон за наследяване на земеделски имоти (Anerbenrecht) съществуват специални ограничения по смисъла на член 30 от Регламента на ЕС в областта на наследяването, според които при определени условия земеделското стопанство е предмет на специални правила относно наследството.

Тези правила могат да бъдат намерени в Наредбата относно земеделските стопанства(Höfeordnung), частично федерално законодателство, прилагано в Хамбург, Долна Саксония, Северен Райн-Вестфалия и Шлезвиг-Холщайн, и в законите за наследяване на земеделски имоти на отделните Länder (Закона за областите [Hofgütergesetz] и Закона за наследяване на земеделски имоти [Anerbengesetz] в Баден-Вюртенберг, последният от които се прилага само ако починалото лице е родено преди 1 януари 1930 г.; Наредбата относно имотите [Landgüterordnung] в Хесе; Наредбата относно земеделските стопанства [Höfeordnung] в Райнланд-Палатинат; Закона за земеделските стопанства [Höfegesetz] в Бремен). В останалите Länder няма такива правила. Член 36, параграф 2, буква в) от Регламента в областта на наследяването се използва за приложимия закон за наследяване на земеделски имоти. Освен това са приложими индивидуалните правила от Гражданския кодекс за наследяването на имоти (раздели 1515(2), 2049, 2312), както и раздел 13 от Закона за сделките с недвижими имоти (Grundstücksverkehrsgesetz), съгласно който земеделското стопанство може да бъде разпределено само на един законен сънаследник.

Заповедта относно земеделските стопанства съдържа специални правила за наследяването, свързани с определени селскостопански предприятия, с цел да се предотврати разделянето на стопанските и горските дейности в случай на наследяване. Разпоредбите в Заповедта относно земеделските стопанства предвиждат предоставянето на собственост само на един наследник (наследника на стопанството), с което се гарантира запазването на икономически жизнеспособните земеделски стопанства от поколение на поколение. Тези правила обслужват не само частни интереси на индивидуални собственици на земеделски стопанства, но и обществения интерес, поради това че се предотвратява разделянето на земеделските стопанства и се поддържа тяхната ефективност.

Другите съвместни наследници могат да претендират за компенсация, макар че сумата, която може да се претендира, е по-ниска, отколкото в други спорове за наследство, с цел да се защитят земеделските стопанства от прекомерен брой претенции за уреждане и компенсация, което би застрашило тяхното оцеляване.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Като се има предвид регулаторната цел на закона за наследяване на земеделски имоти, а именно да се гарантира запазването на земеделските стопанства от поколение на поколение, горепосочените специални правила трябва да се прилагат към личните земеделски имоти, независимо от това какви закони са приложими към наследяването на починалия.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Съгласно Процедурния правилник по въпросите на земеделските стопанства (Verfahrensordnung für Höfesachen – HöfeVfO) германското право позволява на Съда по делата в областта на селското стопанство (Landwirtschaftsgericht) да изпълнява определени процедури за проверка, напр. да определя дали завещателните разпореждания или споразуменията за прехвърляне на земеделски стопанства нарушават правото в областта на наследяването по завещание на земеделски имоти.

Последна актуализация: 15/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.