Ограничения по отношение на наследяването — специални правила

Гърция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

В гръцкото право има определени специални правила, с които се налагат ограничения върху наследяването на разположени в Гърция активи по икономически, семейни или социални съображения.

Такива специални правила са приети във връзка със:

А) наследство на монаси (вж. членове 4, 18 и 19 от Закон 3414/1909 относно общия църковен фонд и управлението на манастири, запазени в сила чрез член 99 от Закона, с който се въвежда гръцкият граждански кодекс, член 7, параграф 2 и член 25 от Закон 4684/1930, член 1 от Закон 1918/1942 и член I от Закон 2067/1952). По-специално тези разпоредби гласят, че наследството на монах законно се прехвърля на манастира, в който е погребан монахът и в чиито регистри е вписан, след като е приспаднат запазеният дял от наследството за неговите наследници. Завещанията, даренията и наследствата, които се прехвърлят на монаха след постъпване в манастира, принадлежат на манастира, като монахът запазва право да ползва само 50 % от активите, прехвърлени на манастира, докато придобитите от монаха активи, след като е дал обет, по други възмездни основания му се прехвърлят лично и може да ги използва, но не и чрез безвъзмездни сделки. Ако той не ги използва, след неговата смърт 50% от тези активи се прехвърлят на Централната църковна финансова служба, а 50% — на манастира. Следва да се отбележи, че за монасите от Света гора съществуват още по-специфични правила (вж. член 101 от Хартата на Света гора, запазен в сила чрез член 99 от Закона за въвеждане на гръцкия граждански кодекс). Ако посочените монаси придобият активи след като са дали обет, тези активи се прехвърлят на манастира без значение от момента на смъртта на монасите, а всяко разпореждане с активите в завещанието е невалидно, както и самото завещание.

Б) Активи, прехвърлени чрез наследство, завещание или дарение на гръцката държава или орган, регулиран от публичен закон, или за общественополезна цел (вж. Закон 4182/2013 относно наследството в полза на общественото благо, неприетото наследство и други разпоредби). Министърът на финансите може да потвърди или отмени наследяването на активите, освен ако това не е наследство, предадено на държавата от лице без завещание, като в такъв случай наследството не може да бъде отменено. Освен това се счита, че при всички случаи държавата приема такова наследство, подлежащо на ограничаване на отговорността на наследника до размера на полученото наследство по опис, което означава, че тя поема отговорност за дълговете от наследството само до равнището на активите от наследството.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Тези специални правила са приложими към наследяването, независимо от законодателството, по което се урежда.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Що се отнася до специалните правила, посочени в буква Б), Закон 4182/2013 гласи, наред с другото, че когато завещанието е издадено със заверено копие или когато е регистрирано завещание, издадено със заверено копие в чужбина, което съдържа разпореждане в полза на общественополезна цел или в полза на държавата или орган, ръководен от публичен закон, съдебният служител и/или консулският орган на мястото, на което завещанието е издадено със заверено копие или е регистрирано, и служителят на атинския първоинстанционен съд, на когото е изпратено завещанието, са длъжни да изпратят копие от производството по издаване на заверено копие на съответната дирекция в Министерството на финансите в рамките на първите 10 дни от следващия месец. Този закон гласи още, че активите, оставени за общественополезни цели, трябва да се използват по начина, определен от завещателя или дарителя, и че е забранено да се променят общественополезните цели и начинът и условията, свързани с управлението на наследството, както и разпоредбите за начина на неговото управление. Ако относно намеренията на завещателя или дарителя има съмнения или ако тези въпроси бъдат оспорвани, въпросът се разрешава от компетентния съд. Същият този закон предвижда също и Регистър на общественополезните наследства (Регистър на националните богатства), в който трябва да се вписват всички такива наследства.

Последна актуализация: 29/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.