Ограничения по отношение на наследяването — специални правила

Унгария
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

1) Селскостопански и горски земи

1.1. Общи положения

Съгласно унгарското право придобиването на собственост над селскостопански и горски земи е предмет на строги правила. Тези ограничения засягат също придобиването чрез наследяване, било то от унгарски граждани, гражданите на други държави членки или други чуждестранни граждани. Ограничителните разпоредби са включени в следните два закона:

 • Закон CXXII от 2013 г. относно сделките със селскостопанска и горска земя (a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény) (Закон за сделките със земя) и
 • Закон CCXII от 2013 г. за определяне на различни разпоредби и преходни мерки във връзка със Закон CXXII от 2013 г. относно сделките със селскостопанска и горска земя (a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény) (Закон от 2013 г. относно преходните мерки).

Правилата са много сложни; главните разпоредби, които са от значение от гледна точка на наследяването, могат да се обобщят, както следва.

1.2 Недвижимо имущество, попадащо в материалния обхват на ограниченията

Законните ограничения се отнасят до придобиването на „селскостопанска и горска земя“. Съгласно раздел 5, параграф 17 от Закона за сделките със земя изразът „селскостопанска и горска земя“ (селскостопанска земя) включва следното:

 • всички парцели земя, регистрирани за един от следните видове ползване в регистъра на недвижимото имущество: обработваема земя, лозя, овощни градини, градини, ливади, пасищи, тръстика, гори и горски територии (независимо дали земята е разположена в градска или периферна зона); и
 • парцели земя, регистрирани като вече необработвани и които са вписани в регистъра на недвижимото имущество като: „област, регистрирана като гора в Националната база данни за горите“.

1.3 Ограничения, засягащи придобиването на собственост чрез наследяване

Законът за сделките със земя третира наследяването по закон и наследяването по завещание по различен начин от гледна точка на придобиването на собственост над селскостопанска земя. Описаните в закона ограничения са прилагат единствено за придобивания чрез наследяване по завещание и не се прилагат за придобиването на селскостопанска земя чрез наследяване по закон.

По смисъла на раздел 8, параграф 1 от Закона от 2013 г. относно преходните мерки случай, при който заветникът може да стане законен наследник — при липсата на завещание и при условие че останалите наследници са лишени от право на наследяване — също се счита за придобиване на собственост чрез наследяване по закон за целите на прилагането на ограниченията относно придобиването на собственост.

1.3.1 Правила относно придобиването на собственост чрез наследяване по завещание

а) необходимо е разрешение от публичен орган

Ако завещателят е прехвърлил собствеността над селскостопанска земя в завещание, за да може посоченият в завещанието наследник да получи своята собственост, е необходимо одобрение от публичен орган (селскостопански административен орган) под формата на разрешение (раздел 34 от Закона за сделките със земя). В хода на процедурата по одобряване селскостопанският административен орган установява

 • дали наследникът има право на придобиване и
 • дали завещанието не би довело до нарушаване или заобикаляне на ограничение върху придобиването на собственост.

б) ограничения, свързани с придобиването на селскостопанска земя

Законът за сделките със земя третира отделните категории правни субекти по различен начин от гледна точка на допустимостта за придобиване на селскостопанска земя. В това отношение следва да се направи разграничение между следните категории лица:

i) правни субекти, на които при никакви обстоятелства не е разрешено да придобиват собственост над селскостопанска земя

Те включват

 • чуждестранни физически лица (гражданите на държавите членки не са включени в това определение);
 • чужди държави (или техните провинции, местни правителства или който и да е от техните органи);
 • национални или чуждестранни юридически лица (с някои изключения).

Изключение: забраната юридически лица да придобиват селскостопанска земя чрез разпореждане за след смъртта не се прилага за установени църкви (или за техни организации, институции или единици, притежаващи правосубектност съгласно вътрешните църковни правила).

ii) лица, спадащи към определението за „земеделски стопанин“

Терминът „земеделски стопанин“ е определен в раздел 5, параграф 7 от Закона за сделките със земя. Физическите лица с унгарско гражданство или с гражданство в друга държава членка, които са регистрирани от компетентните органи в официален регистър, воден за тази цел, спадат към това определение. За регистрирането им трябва да бъдат изпълнени предвидените от правото предварителни условия (квалифицирани специалисти в сферата на селското или горското стопанство; сертифицирани дейности в селското и горското стопанство и приходите от такива дейности, и др.).

За тази категория лица горната граница на размера на селскостопанската земя, която може да бъде собственост на всяко едно от тях — „горна граница на придобиване на земя“ — е 300 хектара; това трябва да включва територията, която вече е собственост на въпросното лице, и територията, над която лицето вече упражнява права на ползване (раздел 16, параграф 1 от Закона за сделките със земя).

iii) физически лица, които не са „земеделски стопани“, но които са граждани на Унгария или друга държава членка

Лицата в тази категория могат да придобиват собственост над селскостопанска земя, ако областта на селскостопанската земя, която притежават — заедно с областта на селскостопанската земя, която желаят да придобият — не надвишава 1 хектар (раздел 10, параграф 2 от Закона за сделките със земя).

Изключение: горепосоченото изключение не се прилага за придобивания между близки роднини. Горната граница за придобиване на земя от 300 хектара обаче се прилага и в такива случаи (раздел 10, параграф 3 и раздел 16, параграф 1 от Закона за сделките със земя).

За целите на посочените по-горе разпоредби от определението „гражданин на държава членка“ са обхванати следните лица (раздел 5, параграф 4 от Закона за сделките със земя):

 • гражданин на държава — членка (различна от Унгария) на Европейския съюз;
 • гражданин на държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • гражданин на друга държава, който се третира по същия начин както посочените по-горе лица въз основа на международен договор.

1.3.2 Придобиване на собственост чрез наследяване по закон

Описаните по-горе ограничения (точка 1.3.1) не се прилагат за придобивания на селскостопанска земя чрез наследяване по закон. Ето защо лице, на което е забранено придобиването на собственост на унгарска селскостопанска земя чрез наследяване по завещание (или чрез придобиване между живи лица) (например лице, което не е гражданин на държава членка), би могло да придобие такава собственост чрез наследяване по закон.

2) Огнестрелни оръжия и амуниции

2.1. Общи положения

Съгласно унгарското право огнестрелни оръжия и амуниции могат да бъдат придобити единствено с паспорт за огнестрелно оръжие. Следното законодателство обхваща разпоредбите относно притежаването на огнестрелни оръжия:

 • Закон XXIV от 2004 г. относно огнестрелните оръжия и амунициите (a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény) (Закон за огнестрелните оръжия),
 • Правителствен указ № 253/2004 от 31 август 2004 г. относно оръжията и амунициите (a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. Korm. rendelet) (Правителствен указ относно оръжията),
 • Указ № 49/2004 от 31 август 2004 г. на министъра на вътрешните работи относно стрелбищата, съхранението на огнестрелни оръжия и амуниции от публични органи и теоретичните знания и умения, необходими за притежаването на огнестрелни оръжия (a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. BM rendelet),
 • Наредба № 2/2016 от 7 януари 2016 г. на главния комисар на националната полиция относно правилата за съхранение от публичните органи, продажбата, отчуждаването, изхвърлянето, безвъзмездното предаване и унищожаването на огнестрелни оръжия (a lőfegyverek hatósági tárolásának, értékesítésének, elidegenítésének, hatástalanításának, érték nélküli leadásának, megsemmisítésének szabályairól szóló 2/2006. ORFK utasítás).

2.2 Активи, попадащи в материалния обхват на ограниченията

Законовите ограничения се отнасят до придобиването на „огнестрелни оръжия и амуниции“. По смисъла на раздел 2, параграфи 16 и 22 от Закона за огнестрелните оръжия

 • огнестрелно оръжие: означава преносима пушка или въздушна пушка, от която може да бъде изстрелян снаряд от твърд материал с дулна енергия, надвишаваща 7,5 джаула;
 • амуниция: означава патрон, съставен от снаряд, барут и гилза, предварително сглобен в едно тяло.

2.3 Ограничения, които засягат наследяването на оръжия

Съгласно раздел 14, параграфи 1 и 2 от Указ № 49/2004 от 31 август 2004 г. на министъра на вътрешните работи при смърт на притежател на паспорт, наследникът може да изиска — след финализиране на издаването на завереното копие от завещанието — огнестрелното оръжие и/или амуниция да бъде

 • продадено от търговец на огнестрелни оръжия,
 • предадено на лице или организация, които имат разрешение за такова придобиване,
 • изхвърлено, унищожено или
 • безвъзмездно предадено.

Ако наследникът не използва описаните по-горе възможности, полицията може да унищожи съхраняваното огнестрелно оръжие и/или амуниция, или да го предаде на търговец на огнестрелни оръжия за продажба след оценка от търговски експерт. Сумата от продажбата на оръжието и/или амуницията трябва да бъде платена на собственика след приспадане на всички направени разходи.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Да (по отношение на всеки от посочените по-горе активи).

Във връзка със селскостопанските и горските земи (селскостопански земи) в преамбюла на самия закон (Закона за сделки със земя) са изброени икономически, семейни, политически и социални съображения (като например способността на селата да поддържат броя на своето население, подобряването на възрастовата структура на местното население, подобряването на заетостта в селските райони, осигуряването на стабилно функциониране на малките земеделски стопанства и др.), които ясно показват намерението на законодателя ограниченията, предвидени в Закона за сделките със земя, да се прилагат във всеки отделен случай, независимо от това според законодателството на коя държава се управлява наследяването.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

1) Селскостопански и горски земи

Да.

Ако нотариусът, провеждащ производството по издаване на заверено копие от завещанието, научи по време на производството, че наследствената маса включва селскостопански или горски земи (селскостопански земи), а завещателят е прехвърлил такава земя в своето завещание, той изпраща завещанието на селскостопанския административен орган, компетентен според местоположението на земята. Последният орган има компетентността да предостави официално одобрение за придобиване на собствеността на селскостопанската земя (раздел 34 от Закона за сделките със земя). В такива случаи нотариусът преустановява производството по издаване на заверено копие от завещанието до вземане на решение от селскостопанския административен орган (раздел 71, параграф 2, буква г от Закон XXXVIII от 2010 г. относно производствата по издаване на заверено копие от завещание).

В хода на процедурата по одобряване селскостопанският административен орган установява

 • дали наследникът има право на придобиване и
 • дали завещанието не би довело до нарушаване или заобикаляне на ограничение върху придобиването на собственост.

Селскостопанският административен орган уведомява и нотариуса за своето решение относно въпроса за одобряване. Ако селскостопанският административен орган откаже да предостави одобрение на нотариуса за придобиването на собственост върху земята, това завещателно разпореждане трябва да се счита за невалидно (раздел 34 от Закона за сделките със земя). В такъв случай въпросното завещателно разпореждане е не поражда правни последици, което нотариусът трябва да вземе под внимание, а прехвърлянето на частта от въпросната наследствена маса (въпросната селскостопанска земя) на включения в завещанието наследник не може да се извърши (раздел 71, параграф 6 от Закон XXXVIII от 2010 г. относно производството за издаване на заверено копие от завещание).

Задълженията на селскостопанския административен орган се изпълняват от окръжните правителствени служби.

2) Огнестрелни оръжия и амуниции

Да.

Съгласно раздел 13 от Указ № 49/2004 от 31 август 2004 г. на министъра на вътрешните работи при смъртта на лице, притежаващо паспорт за огнестрелно оръжие, лицето, у което се намират всички огнестрелни оръжия и амуниции, трябва незабавно да уведоми полицията за тях и да гарантира безопасното им съхранение до пристигане на полицията. Полицията поема и съхранява въпросните огнестрелни оръжия и амуниции и изготвя отчет за своите действия.

Съгласно глава III от Наредба № 2/2016 от 7 януари 2016 г. на главния комисар на националната полиция, след като полицията е поела огнестрелните оръжия и амунициите, тя

 • уведомява в писмена форма служителя на местното управление по местожителство на притежателя на паспорта, който е изготвил описа на наследството (служител по наследството), че огнестрелните оръжия и амунициите са на съхранение при публичен орган,
 • едновременно изисква огнестрелните оръжия и амунициите да бъдат вписани в описа на наследството,
 • и изисква информация по отношение това кой нотариус да проведе производството по издаване на заверено копие от завещанието.

Полицията ще уведоми в писмена форма нотариуса, провеждащ производството по издаване на заверено копие от завещанието, за местонахождението на огнестрелните оръжия и амунициите и ще изиска окончателното заверено копие от завещанието да ѝ бъде препратено след приключване на производството по издаване на заверено копие от завещанието.

Нотариусът съответно препраща на полицията завереното копие от завещанието, издадено след приключване на производството по издаването му. Въз основа на завереното копие от завещанието полицията уведомява наследника, че в рамките на 180 дни той може да изиска огнестрелните оръжия и амунициите да бъдат продадени от търговец на огнестрелни оръжия или да бъдат предадени на лице или организация, която има разрешение да ги придобива, или може да предприеме изхвърлянето, унищожаването или безвъзмездното предаване на огнестрелното оръжие и амунициите.

Ако наследникът не използва описаните по-горе възможности в предвидения срок, полицията може да унищожи съхраняваните огнестрелно оръжие и амуниции или да ги предаде на търговец на огнестрелни оръжия за продажба след оценка от търговски експерт. Сумата от продажбата на оръжия и амуниции трябва да се плати на собственика след приспадане на всички направени разходи (раздели 13 и 14 от Указ № 49/2004 от 31 август 2004 г. на министъра на вътрешните работи).

Последна актуализация: 29/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.