Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Ограничения по отношение на наследяването — специални правила

Португалия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

Да, има правила, с които се налагат ограничения върху наследяването или които го засягат във връзка с определени активи.

В ГРАЖДАНСКИЯ КОДЕКС

В член 1476, параграф 1, буква а) и член 1485 от Гражданския кодекс (Código Civil) е предвидено, че правото на ползване и вещното право на ползване и на обитаване са вещни права, които по закон се отменят със смъртта на техния притежател.

В членове 2103–А и 2103-Б от Гражданския кодекс е предвидено законно наследство: при делбата преживелият съпруг/съпруга има приоритет по отношение на правото на обитаване на семейния дом и правото да използва съдържащите се в него предмети, предмет на определени условия, изложени в Кодекса.

Справка с актуализираната версия на Гражданския кодекс на португалски език може да се направи на:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo=&

В ДРУЖЕСТВЕНИЯ КОДЕКС

В член 184 от Дружествения кодекс (Código das Sociedades Comerciais) е предвидено, че при смъртта на партньор в обикновено партньорство, освен ако в учредителния акт не е предвидено друго, преживелите партньори или дружеството трябва да уредят съответната стойност с наследника, на когото се натрупват правата на починалия, освен ако не изберат да разтрогнат дружеството и да уведомят за това наследника в рамките на 90 дни от датата, на която научат за смъртта на партньора. Преживелите партньори обаче могат да запазят дружеството с наследника на починалия, при условие че наследникът даде своето изрично съгласие.

Член 225 от Дружествения кодекс предвижда, че в споразумение за дружество с ограничена отговорност може да се определи, че при смърт на един от партньорите неговият дял не може да се прехвърля на наследниците на починалия, както и прехвърлянето може да бъде предмет на определени изисквания.

Ако поради такова споразумение делът не бъде прехвърлен на наследниците на починалия партньор, дружеството трябва да го амортизира, да го придобие или той да бъде придобит от партньор или трета страна; ако не бъде предприета никоя от тези мерки в рамките на 90 дни, след като някой от директорите научи за смъртта на партньора, делът се счита за прехвърлен.

Съгласно членове 469 и 475 от Дружествения кодекс същата схема е приложима в случай на смърт на партньор от командитно дружество.

Съгласно член 252, параграф 4 от Дружествения кодекс управлението на дружество с ограничена отговорност не може да бъде предмет на наследяване в случай на смърт дори при наличието на дял.

Справка с актуализираната версия на Дружествения кодекс на португалски език може да се направи на:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=524&tabela=leis&so_miolo=&

ПРАВНАТА РАМКА ЗА ОРЪЖИЯ И АМУНИЦИИ

В член 37 от правната рамка относно оръжията и амунициите (Regime Jurídico das Armas e Munições), одобрена със Закон № 5/2006 от 23 февруари 2006 г., е предвидено, че придобиването чрез наследяване mortis causa на декларирано оръжие е разрешено единствено със съгласието на националния директор на PSP (Polícia de Segurança Publica (полицейските сили), което може да бъде получено съгласно посочената по-горе правна разпоредба.

Справка на португалски език с правната рамка относно оръжията и амунициите, одобрена със Закон № 5/2006 от 23 февруари 2006 г. може да се направи на:

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=692&tabela=leis&so_miolo=

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Отговорът е „Да“ в случай на изтичане на правото на ползване и вещното право на ползване и обитаване поради смърт, както и на правилата, изложени в Дружествения кодекс и в правната рамка относно оръжията и амунициите, посочена по-горе.

Това заключение е извлечено също и от разпоредбите на член 1, параграф 2, букви з), к) и л) от Регламент № 650/2012.

Отговорът е „не“ в случай на законно наследство, предвидено в членове 2103-А и 2103-Б от Гражданския кодекс.

Отговорът по-горе обаче не засяга различни тълкувания от съдилищата.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

В случай че се разкрива възможност за наследяване, определени правила в Гражданския кодекс дават правомощия за администриране на наследството, с които може да се гарантира спазване на посочените по-горе специални правила.

Процедурите и предписанията на гражданския кодекс са следните:

  • Когато наследството все още е на етап суспендиране — с други думи, е отворено, но все още не е прието или обявено за непоискано за държавата — правоприемниците (член 2047) или изпълнителят на наследството на етап суспендиране (член 2048) могат да уредят администрирането на активите, ако забавянето на подобна мярка би имало неблагоприятен ефект;
  • След приемане на наследството администрирането на наследството се пада на администратора на наследствена маса (член 2079 и 2087);
  • Администраторът на наследствена маса може да поиска от наследниците или трети страни да предадат активите за администриране и да предприеме действия за възстановяване на собствеността или отстраняване срещу тях, за да изпълни или гарантира, че ще бъде възстановена собствеността над предметите, предмет на неговото управление (член 2088);
  • Администраторът на наследствената маса може да събира просрочени дългове във връзка с наследството, когато възстановяването би могло да бъде застрашено от забавяне или когато плащането се извършва доброволно (член 2089);
  • Освен това наследникът може да внесе претенция за наследство, за да получи съдебно признаване на качеството си на наследник и възстановяване на всички свои наследствени активи или на част от тях срещу лицата, които ги притежават, в качеството си на наследник или друго право или дори и без право (член 2075).

N.B.

Съдържащата се в настоящия информационен лист информация не е изчерпателна или обвързваща за звеното на контакт, съдилищата или други субекти и органи. Въпреки че редовно се актуализират, информационните листове могат да не съдържат всички внесени в правото промени, поради което не могат да заменят справката с правните текстове в сила по всяко време.

Последна актуализация: 19/09/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.