Ограничения по отношение на наследяването — специални правила

Румъния
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

Да.

В румънското право са изложени разпоредби относно придобиването на правото на собственост над земя, разположена в Румъния.

Например румънската конституция и съответните законни правила предвиждат, че чужденците и лицата без гражданство могат да придобиват правото на частна собственост над земя единствено при условията, произтичащи от присъединяването на Румъния към Европейския съюз и от други международни договори, по които Румъния е страна, на основа на реципрочност и при определените от закона условия, или чрез наследство по закон. Такива лица не могат да придобиват право на собственост над земя чрез наследство по завещание.

Освен това съществуват специални регулаторни разпоредби, които уреждат определени категории стоки. Те са приложими независимо от гражданството на бенефициера или дали наследството е по закон, или по завещание. Например авторското право се предава по наследство съгласно гражданското законодателство за период от 70 години независимо от датата, на която произведението е законно публикувано.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Да.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Забраната е предвидена с изрична правна разпоредба.

Последна актуализация: 27/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.