В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Ограничения по отношение на наследяването — специални правила

Шотландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

Съгласно шотландското право наследяването на наследствено имущество, което се намира извън Шотландия, се урежда от правото на държавата, в която се намира имуществото.

Що се отнася до имуществото, намиращо се в Шотландия, когато има завещание, е предвидена защита срещу лишаване от наследство, съгласно която преживелият съпруг или граждански партньор има законоустановено право на една трета от движимото имущество на починалия (напр. пари в брой, обзавеждане и т.н.), ако има „поколение“ (деца), и на половината от движимото имущество, ако няма поколение. Ако няма преживял съпруг или граждански партньор, децата на починалия си поделят половината от движимото имущество, а ако има преживял съпруг или граждански партньор, те си поделят една трета от това имущество.

Когато лицето почине без да остави завещание, се прилагат следните правила съгласно Закона за наследството (Шотландия) от 1964 г. (Succession (Scotland) Act 1964):

Права, ползващи се с предимство

След като дълговете бъдат платени, първи по ред наследяват преживелият съпруг или граждански партньор, чиито права се ползват с предимство и включват права върху:

  • жилището (недвижимо имущество), в което лицето живее, в размер до 473 000 GBP;
  • мебели на обща стойност до 29 000 GBP;
  • сума в размер на 50 000 GBP или 89 000 GBP, в зависимост от това дали починалият има деца.

Законни права

След като бъдат зачетени правата, ползващи се с предимство, се удовлетворяват законните права. Законни права могат да се претендират само към движимото имущество на починалия.

Преживелият съпруг или граждански партньор има законоустановено право на една трета от движимото имущество на починалия, ако има „поколение“ (деца), и на половината от движимото имущество, ако няма поколение. Ако няма преживял съпруг или граждански партньор, децата на починалия си поделят половината от движимото имущество, а ако има преживял съпруг или граждански партньор, те си поделят една трета от това имущество.

Оставаща част от наследственото имущество

Оставащата част от наследственото имущество се разпределя между по-далечни роднини съгласно член 2 от Закона от 1964 г.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Когато почине лице с местоживеене в Шотландия, наследяването на наследственото му недвижимо имущество се урежда от правото на държавата, в която се намира въпросното недвижимо имущество. Наследяването на движимото имущество на починалия става съгласно шотландското право, независимо от това къде се намират активите.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Според шотландското право наследственото имущество обикновено се управлява от изпълнител въз основа на документ за потвърждение, издаден от шерифския съд. Изпълнителят поддържа специални отношения с бенефициерите при управлението на наследственото имущество и трябва да изпълнява редица задължения, в това число да събере имуществото на починалия, да получи права върху него чрез получаване на потвърждение, да плати всички задължения и да разпредели останалата част от наследственото имущество на бенефициерите.

Отношенията между изпълнителя на наследството и бенефициера са от доверително естество. Изпълнителят не може да се поставя в положение, при което интересите и задълженията му към бенефициер са в конфликт. Ако изпълнител на наследство или довереник изпадне в такова положение, то може да бъде счетено за нарушение на доверието, за което бенефициерът може да предяви иск в съда.

Последна актуализация: 24/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.