Ограничения по отношение на наследяването — специални правила

Словения
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

Със Закона за денационализацията (Zakon o denacionalizaciji) са въведени специални правила за наследяването на приватизирани активи.

Тези правила се прилагат в случай на производство по дело за наследство и попечителство, по което активите, предмет на приватизацията, не са били разглеждани и все още не са взети никакви решения. При това положение съдът може по искане на „законен наследник“ да проведе специално, ново производство по дело за наследство и попечителство във връзка с приватизираните активи. Решението за приватизация се издава на името на физическото лице, което е било собственик на активите към момента на национализацията.

Има специални правила относно наследяването на активите на дружество. Правилата са свързани с прехвърлянето на активи, използвани от починал едноличен търговец за извършване на доходоносна дейност, или прехвърлянето на дялово участие/акции от участие (членство) в съдружие или капиталово дружество на законен наследник или законни наследници. В Закона за наследството (Zakon o dedovanju) не се съдържат конкретни разпоредби по този въпрос. Съгласно Закона за наследството към момента на смъртта на наследодателя се формира общност от сънаследници до разделянето на наследството, което означава, че дружеството се управлява съвместно от наследниците. Когато наследствената маса е дружеството, е възможно да възникнат няколко ситуации: ако наследникът на дружеството е бил посочен в завещанието, но не желае да продължи дейността на дружеството, за вземането на различно решение е нужно то да бъде прието от всички наследници. Ако наследодателят е написал завещание, без да посочва наследника, или ако не е оставил завещание, наследниците трябва да се договорят дали да продължат стопанската дейност. Те може да решат, че никой от тях няма да продължи стопанската дейност като едноличен търговец, в резултат на което стопанската дейност се закрива или се продава. Алтернативно те може да решат един от наследниците да продължи стопанската дейност като едноличен търговец или някои или всички наследници да я продължат. В последния случай те преобразуват стопанската дейност в един от видовете дружества.

Събирателно дружество престава да съществува със смъртта на един от съдружниците, освен ако договорът за съдружие предвижда друго. Дяловото участие на починалия в дружество с ограничена отговорност може да бъде наследено. Ако има много наследници, дяловото участие става съвместна собственост на общността от наследници. Те трябва да управляват наследството съвместно, докато бъдат определени съответните дялове. При поделяне на наследството са възможни две ситуации: дяловото участие остава в общността от наследници, които се съгласяват да имат равни или неравни части от него, или се разделя с договор, освен ако в учредителния договор е предвидено друго. Ако дяловото участие бъде разделено, от него се формират нови дялови участия.

Акции в акционерно дружество може да се наследяват. Ако има много наследници, дяловото участие става съвместна собственост на сънаследниците. Те управляват и се разпореждат с дяловото участие/акции в общността от наследници.

Има специални правила, регламентиращи наследяването на земеделски стопанства, описани в Закона за наследяване на земеделски стопанства (Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev).

Водещият принцип на тези правила е стопанствата да се предпазят от разделяне в случай на наследяване. От този принцип следват допълнителни разпоредби на закона. По правило, собственик на стопанството може да стане само един от наследниците, но трябва да бъдат спазени допълнителни условия. Ако наследодателят е имал пълна собственост върху защитено стопанство, то се наследява от наследника, който възнамерява да работи в него и е бил избран от другите наследници. Ако наследниците не могат да се споразумеят, наследникът, който е доказал своето намерение да работи в стопанството, напр. преминавайки през обучение в областта на селското стопанство, има предимство пред останалите наследници. При същите условия съпругът/ата на починалата/починалия има предимство пред потомците на наследодателя. Ако защитеното земеделско стопанство е било съвместна собственост на наследодателя и неговия преживял съпруг/а или обособена собственост на един от тях, или ако съпрузите са били съсобственици на материалното имущество на стопанството, наследник на стопанството е преживелият съпруг/а на наследодателя. Ако защитеното стопанство е било собственост на един от родителите и негов потомък или на осиновител и негово осиновено дете, наследник е потомъкът или осиновеното дете. Законоустановените дялови участия на лицата, които не са наследили стопанството, се считат за запазени дялове. Освен това наследникът на защитено стопанство трябва да е в състояние да поеме стопанството при условия, които не налагат прекомерна тежест върху него.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Наследяването на защитено стопанство представлява казус, в който се прилага законодателството на държавата, в която са разположени определени специални категории активи, и в което са предвидени специални правила, налагащи ограничения върху или засягащи наследяването по отношение на тези активи. Следователно, когато защитено стопанство, разположено в Словения, е част от наследствената маса, се прилага националното право на Словения, независимо от приложимото право за наследяването (Закон за наследяване на земеделски стопанства).

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Законът за наследяване на земеделски стопанства съдържа разпоредби, които не са включени в Закона за наследството или се различават от тях. При липса на специфични разпоредби в Закона за наследяване на земеделски стопанства по въпроси, свързани с наследяването на защитени стопанства, се прилагат общите правила за наследството, т.е. разпоредбите на Закона за наследството.

Последна актуализация: 08/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.