Ограничения по отношение на наследяването — специални правила

Испания
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

a) За да бъде запазена собствеността в същия семеен клон, когато тя се наследява от възходящ, законът предвижда, че тази собственост може да бъде запазена за роднините от същата линия (член 811 от Гражданския кодекс на Испания [Código Civil]), а този от съпрузите, който е преживял, трябва да запази собствеността, която е наследил от починалия, ако сключи брак отново или има друго дете (член 968 от Гражданския кодекс). Възходящите наследяват преди други лица всякаква собственост, прехвърлена чрез дарение на техните деца или низходящи, починали, без да остават поколение (член 812 от Гражданския кодекс).

б) Недвижимата собственост, намираща се в провинция Биская, може да бъде прехвърляна само на определени роднини (член 17 от Закон 3/1992). Това право е предоставено на всички жители на Биская (член 23 от Закон 3/1992).

в) За да бъде предпазено предприятието от раздробяване, по икономически съображения или в интерес на семейството, завещателят може да предвиди изкупуване на неговия дял, включително посредством отложено плащане, дори и да няма достатъчно пари в брой в наследството (член 1056, алинея 2 от Гражданския кодекс).

г) Капиталово дружество (sociedad de capital) може в своя устав да предвиди ограничение на прехвърляемостта на дялове/акции, включително в случай на смърт на собственика на тези дялове/акции. Ако такова ограничение съществува, дружеството може да предложи лице, което да изкупи дяловете/акциите, получени от наследника, или може само да ги изкупи (член 124 от испанския Кралски законодателен указ 1/2010 относно капиталовите дружества, [Ley de sociedades de capital]).

д) По икономически съображения е определена минимална повърхност за селски имоти, за да се предотврати разделянето им между наследници (членове 23 и следващите от Закон 15/1995 за модернизирането на земеделските имоти).

е) По социални съображения в националното законодателство и в законодателството на автономните общности са предвидени ограничения по отношение на прехвърляемостта на социалните жилища.

ж) Законодателството относно арендата в селските и градските райони позволява на определени наследници на арендатора да придобиват правата по арендата чрез суброгация (член 24 от Закон 49/2003 относно арендата в селските райони, членове 16 и 33 от Закон 29/1994 относно арендата в градските райони).

з) Придобиването на права върху недвижими имоти, намиращи се в зони, в които е обявено, че достъпът на чужденците до собственост е ограничен поради съображения, свързани с националната сигурност и националния суверенитет, подлежи на разрешение от военните власти (членове 4, 16 и 18 от Закон 8/1975 от 12 март 1975 г. относно зоните и съоръженията от интерес за националната сигурност и член 46 от Кралски указ 689/1978 от 10 февруари 1978 г.).

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Букви б), д), е), ж) и з) се прилагат за имоти, намиращи се в Испания независимо от правната уредба на наследяването; буква г) се прилага, ако дружеството се управлява съгласно испанското право.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Нотариусът, който изповядва прехвърлянето, и длъжностното лице по вписванията проверяват дали прехвърлянето е законно. Разбира се, може да бъде поискано и издаване на съдебно разпореждане.

Последна актуализация: 11/10/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.