Ограничения по отношение на наследяването — специални правила

Специфична информация за специалните разпоредби на отделните държави, приложими за определени недвижими имоти, определени предприятия или други специални категории имущество

Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела изготви информационни листове, посветени на специалните правила в съответното национално право, с които се налагат ограничения по отношение на наследяването. Обикновено тези ограничения засягат следните активи:

  • определени видове недвижимо имущество (недвижими имоти);
  • определени видове предприятия,
  • други специални категории активи.

По икономически, семейни и/или социални съображения тези правила предвиждат ограничения по отношение на наследяването на такова такива активи.

Тези ограничения се прилагат независимо от приложимото към наследяването право, когато съответното национално право съдържа правила, с които се налагат тези ограничения.

Ако желаете да се запознаете с информационен лист, посветен на национално право, налагащо ограничения по отношение на наследяването на определен вид активи или засягащо това наследяване, моля щракнете върху знамето на съответната държава на тази страница.

Последна актуализация: 30/05/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.