Omezení dědění – zvláštní pravidla

Bulharsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu z ekonomických, rodinných nebo společenských důvodů omezení pro dědění nemovitostí, některých podniků a jiných zvláštních druhů majetku nacházejících se v tomto členském státě nebo na něj mají dopad?

Podle platného hmotného práva nemohou být dědicem či odkazovníkem tyto osoby:

1) osoba, která nebyla v době zahájení dědického řízení počata, a

2) osoba, která se nenarodila živá.

Podle zákona se za živou považuje každá osoba, která se narodila jako živá, není-li prokázán opak.

Kromě výše uvedených osob jsou jako nehodné dědictví vyloučeny tyto osoby:

1) osoba, která úmyslně zavraždila nebo se pokusila zavraždit zesnulou osobu, manžela/manželku nebo dítě zesnulé osoby a případný spolupachatel těchto trestných činů, ledaže byl čin spáchán za okolností vylučujících trestnost, nebo dotyčné osobě byla udělena milost;

2) osoba, která křivě obvinila zesnulého z trestného činu, za nějž lze uložit trest odnětí svobody nebo přísnější trestní sankci, ledaže je křivé obvinění stíháno na základě stížnosti, kterou podá oběť, a takováto stížnost podána nebyla;

3) osoba, která pomocí síly či podvodu přiměla zesnulého pořídit, změnit nebo zrušit závěť, nebo která zabránila zesnulému, aby učinil cokoli z výše uvedeného, nebo která zničila, zatajila či pozměnila závěť zesnulého či vědomě použila nepravou závěť.

Osoba nehodná dědit může dědit pouze tehdy, pokud ji zesnulý výslovně uznal jako hodnou dědictví v notářské listině či v závěti.

Jestliže zesnulý, který si byl vědom důvodu nehodnosti, pořídil závěť ve prospěch osoby nehodné dědit, aniž ji výslovně uznal za hodnou, dědí tato osoba pouze v mezích závěti.

Podle článku 54 platného zákona o rodině (Semeen kodeks) přestávají být bývalí manželé po rozvodu zákonnými dědici druhého manžela a přicházejí o nároky vyplývající z případného předchozího pořízení pro případ smrti.

Toto pravidlo se však nepoužije, pokud zůstavitel výslovně uvedl, že pořízení pro případ smrti bude mít účinky i po rozvodu manželství.

Zákon o vlastnictví (Zakon za sobstvenostta) ukládá omezení týkající se dědictví ve prospěch cizího státu, pokud tento cizí stát nemůže nabývat vlastnické právo k nemovitosti v Bulharsku děděním.

Bulharské právní předpisy ukládají ve zvláštních zákonech týkajících se dědění nemovitostí další dvě omezení, a to vzhledem ke zvláštní povaze dotyčného majetku.

Zákon o vlastnictví a využívání zemědělské půdy (Zakon za sobstvenostta i polzvaneto na zemedelskite zemi) tak stanoví zvláštní pravidla týkající se dědění tohoto majetku: zemědělské půdy.

Podle článku 3b uvedeného zákona jsou cizí státní příslušníci, kteří získají vlastnické právo k zemědělské půdě děděním ze zákona, nesplňují však podmínky stanovené ve Smlouvě o přistoupení Bulharské republiky k Evropské unii, nebo není-li stanoveno jinak v mezinárodní smlouvě ratifikované postupem podle čl. 22 odst. 2 Ústavy Bulharské republiky, povinni převést vlastnictví na osoby, které jsou oprávněné nabývat tyto nemovitosti, do tří let od zahájení dědického řízení.

Obdobně čl. 24 odst. 1 zákona o lesnictví (Zakon za gorite) ukládá omezení týkající se majetku, který představují lesní pozemky: cizí státní příslušníci, kteří získají vlastnické právo k lesům a zalesněným plochám děděním ze zákona, nesplňují však podmínky stanovené ve Smlouvě o přistoupení Bulharské republiky k Evropské unii, nebo není-li stanoveno jinak v mezinárodní smlouvě ratifikované postupem podle čl. 22 odst. 2 Ústavy Bulharské republiky, povinni převést vlastnictví na osoby, které jsou oprávněné nabývat tyto nemovitosti, do tří let od zahájení dědického řízení.

2 Použijí se tato zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu pro dědění výše uvedeného majetku nezávisle na právu rozhodném pro dědění?

Podle obecného pravidla platí, že jsou-li předpisy zvláštního zákona v rozporu s obecnými předpisy, mají přednost předpisy zvláštního zákona; výše uvedená pravidla týkající se omezení se proto použijí vždy, existují-li k tomu hmotněprávní předpoklady.

3 Existují podle práva tohoto členského státu zvláštní postupy pro zajištění souladu s výše uvedenými zvláštními pravidly?

Zákon o vlastnictví a využívání zemědělské půdy zavedl zvláštní postup k zajištění splnění povinnosti podle čl. 3b odst. 1 zmíněného zákona, který státu umožňuje odkoupit zemědělské pozemky za ceny stanovené nařízením Rady ministrů, pokud cizí státní příslušník nepřevede vlastnické právo ve lhůtě stanovené tímto předpisem.

Co se týká vlastnictví lesních pozemků, zákon o lesnictví obdobně stanoví, že stát může odkoupit tyto pozemky za ceny stanovené v nařízení Rady ministrů, není-li dodržena lhůta stanovená v čl. 24 odst. 1 zmíněného zákona.

Poslední aktualizace: 24/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.