Omezení dědění – zvláštní pravidla

Kypr
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu z ekonomických, rodinných nebo společenských důvodů omezení pro dědění nemovitostí, některých podniků a jiných zvláštních druhů majetku nacházejících se v tomto členském státě nebo na něj mají dopad?

Na Kypru žádná taková zvláštní pravidla neexistují. V zákoně na ochranu zákonných dědiců však existují ustanovení, která zakazují, aby se v závěti nakládalo s tzv. „vyhrazeným podílem“ na dědictví.

2 Použijí se tato zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu pro dědění výše uvedeného majetku nezávisle na právu rozhodném pro dědění?

Viz výše uvedená odpověď.

Pokud jde o nemovitý majetek, platí pravidla uvedená v kapitole 195 zákona o závětích a dědictví ve znění pozdějších předpisů.

3 Existují podle práva tohoto členského státu zvláštní postupy pro zajištění souladu s výše uvedenými zvláštními pravidly?

Neexistují žádné zvláštní postupy pro zajištění dodržování souladu. Postupy pro zajištění dodržování souladu jsou stejné jako ve všech ostatních případech.

Poslední aktualizace: 19/02/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.