Omezení dědění – zvláštní pravidla

Estonsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu z ekonomických, rodinných nebo společenských důvodů omezení pro dědění nemovitostí, některých podniků a jiných zvláštních druhů majetku nacházejících se v tomto členském státě nebo na něj mají dopad?

Ustanovení § 4 zákona o dědění stanoví, že dědictví přechází na dědice při zahájení dědického řízení. To znamená, že na dědice přecházejí veškerá práva i závazky. Jedinými výjimkami jsou práva a povinnosti, jež jsou svou povahou z podstaty spjaty s osobou zůstavitele nebo které podle zákona nepřecházejí z jedné osoby na druhou (§ 130 odst. 1 zákona o dědění).

Z důvodů veřejného zájmu platí podle zákona o omezeních při nabývání nemovitého majetku pro některé druhy věcných práv určitá omezení; tato omezení však neplatí při nabývání nemovitého majetku děděním (§ 2 odst. 1 bod 6 zákona).

Omezení mohou platit, pokud jde o majetkovou účast v některých druzích obchodních společností. Například podle zákona o advokacii mohou být společníky advokátní společnosti pouze advokáti (§ 54 odst. 1 zákona o advokacii). Pokud dědic advokát není, bude mu hodnota jeho obchodního podílu nahrazena.

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným rovněž může obsahovat zákaz přechodu obchodního podílu na dědice; rovněž v takovém případě musí být dědici hodnota jeho obchodního podílu nahrazena (§ 153 obchodního zákoníku).

2 Použijí se tato zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu pro dědění výše uvedeného majetku nezávisle na právu rozhodném pro dědění?

Uplatnění zvláštních pravidel nezáleží na rozhodném právu pro dědictví.

3 Existují podle práva tohoto členského státu zvláštní postupy pro zajištění souladu s výše uvedenými zvláštními pravidly?

Žádné zvláštní postupy či řízení neexistují.

Poslední aktualizace: 29/03/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.