Omezení dědění – zvláštní pravidla

Německo
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu z ekonomických, rodinných nebo společenských důvodů omezení pro dědění nemovitostí, některých podniků a jiných zvláštních druhů majetku nacházejících se v tomto členském státě nebo na něj mají dopad?

Zvláštní omezení ve smyslu článku 30 nařízení EU o dědění lze nalézt v německém zákoně o dědění zemědělského majetku (Anerbenrecht), který za určitých podmínek podřizuje zemědělský majetek zvláštním pravidlům dědického práva.

Taková pravidla lze nalézt v nařízení o zemědělských podnicích (Höfeordnung), který se uplatňuje jako částečně federální zákon v Hamburku, Dolním Sasku, Severním Porýní-Vestfálsku a Šlesvicku-Holštýnsku, a v zákonech o dědění zemědělského majetku platných v jednotlivých spolkových zemích (zákon o velkostatcích [Hofgütergesetz] a zákon o dědění zemědělského majetku [Anerbengesetz] v Bádensku-Württembersku, přičemž druhý z nich se uplatňuje pouze tehdy, pokud se zemřelá osoba narodila před 1. lednem 1930, dále nařízení o pozemcích [Landgüterordnung] v Hesensku, nařízení o zemědělských podnicích [Höfeordnung] v Porýní-Falci a zákon o zemědělských podnicích [Höfegesetz] v Brémách). V jiných spolkových zemích taková pravidla neexistují. Ustanovení čl. 36 odst. 2 písm. c) nařízení EU o dědických věcech se použije pro určení toho, jaký zákon o dědění zemědělského majetku se má použít. Kromě toho se uplatňují také jednotlivá pravidla o dědění zemědělského majetku obsažená v občanském zákoníku (§ 1515 odst. 2), § 2049 a ů 2312) stejně jako § 13 zákona o pozemkových transakcích (Grundstücksverkehrsgesetz), který povoluje, aby byl zemědělský podnik přidělen pouze jednomu zákonnému spoludědicovi.

Nařízení o zemědělských podnicích obsahuje zvláštní pravidla o dědictví v případě některých zemědělských podniků, aby se zabránilo rozdělení zemědělských a lesnických podniků na dílčí subjekty v případě dědění po zemřelé osobě. Nařízení o zemědělských podnicích stanoví, že vlastnictví bude přiznáno pouze jednomu dědici (dědici zemědělského podniku), a tím se zaručí mezigenerační zachování hospodářsky životaschopných zemědělských podniků. Tato pravidla nejenže slouží soukromým zájmům jednotlivých vlastníků zemědělských podniků, ale také veřejnému zájmu, který spočívá ve snaze zabránit dělení zemědělských podniků a udržet jejich efektivnost.

Ostatní společní dědicové mohou požadovat náhradu, avšak částka, kterou lze požadovat, je nižší než u jiných dědických sporů, aby byly zemědělské podniky chráněny před nadměrnými nároky na vyrovnání a náhradu, které by ohrozily jejich existenci.

2 Použijí se tato zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu pro dědění výše uvedeného majetku nezávisle na právu rozhodném pro dědění?

Vzhledem k regulačnímu účelu právních předpisů o dědění zemědělského majetku, kterým je zajištění mezigeneračního zachování zemědělských podniků, se musí výše uvedená zvláštní pravidla uplatňovat na zemědělské pozemky, které se nacházejí na státním území, bez ohledu na to, které zákony upravují dědění po zemřelé osobě.

3 Existují podle práva tohoto členského státu zvláštní postupy pro zajištění souladu s výše uvedenými zvláštními pravidly?

Podle jednacího řádu pro záležitosti týkající se zemědělských podniků (Verfahrensordnung für Höfesachen – HöfeVfO), umožňuje německé právo zemědělskému soudu (Landwirtschaftsgericht) provádět určité ověřovací postupy, např. za účelem určení, zda ustanovení závěti nebo dohody o převodu zemědělského podniku nejsou v rozporu se zákonem o nástupnictví v případě dědění zemědělského majetku.

Poslední aktualizace: 15/12/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.