Omezení dědění – zvláštní pravidla

Řecko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu z ekonomických, rodinných nebo společenských důvodů omezení pro dědění nemovitostí, některých podniků a jiných zvláštních druhů majetku nacházejících se v tomto členském státě nebo na něj mají dopad?

Řecké právo obsahuje některá zvláštní pravidla, jež stanoví omezení z hospodářských, rodinných nebo sociálních důvodů ohledně dědění majetku, který se nachází v Řecku.

Taková zvláštní pravidla jsou stanovena v souvislosti s:

a) mnišským majetkem (viz články 4, 18 a 19 zákona č. 3414/1909 o obecném církevním fondu a správě klášterů, které zůstávají v platnosti na základě článku 99 zákona, kterým se zavádí řecký občanský zákoník, podle čl. 7 odst. 2 a článku 25 zákona č. 4684/1930, článku 1 zákona č. 1918/1942 a článku 1 zákona č. 2067/1952). Tato ustanovení zejména uvádějí, že podle zákona přechází majetek mnicha na klášter, kde je dotyčný mnich pochováván a v jehož rejstříku je zapsán, a to po odečtení vyhrazené části majetku pro jeho dědice. Odkazy, dary a dědictví, které přejdou na mnicha po jeho vstupu do kláštera, patří klášteru a mnich si ponechá pouze 50% požívací právo k majetku, který přešel na klášter, zatímco majetek získaný mnichem nikoli bezúplatně poté, co mnich složil svůj slib, patří jemu osobně a on se ho může zbavit, ale nikoli prostřednictvím bezplatných transakcí. Pokud se ho nezbaví, po jeho smrti 50 % tohoto majetku přejde na církevní centrální finanční službu a 50% na klášter. Pro mnichy na hoře Athos existují ještě specifičtější pravidla (viz článek 101 Charty hory Athos, jenž zůstává v platnosti na základě článku 99 zákona, kterým se zavádí řecký občanský zákoník). Pokud tito mniši získají majetek po složení přísahy, přejde tento majetek na klášter bez ohledu na to, kdy zemřou, a jakékoli odkázání tohoto majetku v závěti je neplatné, stejně jako samotná závěť;

b) majetkem, který na základě dědictví, odkazu nebo darování získal řecký stát nebo veřejnoprávní subjekt či subjekt zřízený k veřejně prospěšným účelům (viz zákon č. 4182/2013 o majetku k veřejně prospěšným účelům, volném dědictví a jiných ustanoveních). Ministr financí může dědění majetku buď potvrdit, nebo zamítnout, ledaže jde o dědictví, jež přešlo na stát po osobě, která nezanechala závěť, jelikož v takovém případě nelze dědictví odmítnout. Navíc se má za to, že stát takový majetek vždy přijme, ovšem s výhradou soupisu, což znamená, že za dluhy na zděděném majetku zodpovídá pouze do výše příslušných aktiv.

2 Použijí se tato zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu pro dědění výše uvedeného majetku nezávisle na právu rozhodném pro dědění?

Tato zvláštní pravidla se uplatňují na dědění bez ohledu na rozhodné právo.

3 Existují podle práva tohoto členského státu zvláštní postupy pro zajištění souladu s výše uvedenými zvláštními pravidly?

Pokud jde o zvláštní pravidla uvedená pod písmenem b), zákon č. 4182/2013 mimo jiné stanoví, že v případě, kdy se potvrzuje platnost závěti, nebo v případě, kdy je předložena závěť potvrzená v zahraničí, která obsahuje ustanovení o odkázání majetku na veřejně prospěšné účely nebo ve prospěch státu či veřejnoprávního subjektu, potom soudní úředník a/nebo konzulární úřad v místě, kde se platnost závěti potvrzuje nebo kde je předložena, a pracovník aténského soudu prvního stupně, jemuž je závěť zaslána, jsou povinni během prvních 10 dnů následujícího měsíce zaslat příslušnému ředitelství ministerstva financí kopii zápisu o řízení za účelem potvrzení platnosti závěti. Uvedený zákon také stanoví, že majetek odkázaný na veřejně prospěšné účely musí být použit způsobem stanoveným zůstavitelem nebo dárcem a je zakázáno měnit cíle obecného zájmu a způsob a podmínky týkající se správy majetku a ustanovení o tom, jak má být závěť vykonána. Pokud existují jakékoli pochybnosti o tom, co měl zůstavitel nebo dárce v úmyslu, nebo pokud jsou v těchto záležitostech vzneseny jakékoli námitky, musí danou věc vyřešit příslušný soud. Týmž zákonem byl také zřízen rejstřík majetku k veřejně prospěšným účelům (národní rejstřík darovaného majetku), ve kterém se musí všechen tento majetek zaznamenávat.

Poslední aktualizace: 29/08/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.