Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Omezení dědění – zvláštní pravidla

Lucembursko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu z ekonomických, rodinných nebo společenských důvodů omezení pro dědění nemovitostí, některých podniků a jiných zvláštních druhů majetku nacházejících se v tomto členském státě nebo na něj mají dopad?

Ano, taková omezení v lucemburském právu existují. Je to povinný dědický podíl tak, jak je definován v občanském zákoníku (Code civil). Je však nutné upřesnit, že tato ustanovení nestanovují omezení určitých věcí nebo zvláštních podniků ve smyslu otázky ani zvláštní druhy majetku tam uvedené. Povinný podíl totiž stanoví omezení ohledně zákonné části pozůstalosti, a to bez ohledu na povahu majetku, který je v ní začleněn.

Takže článek 913 občanského zákoníku definuje zásady, podle nichž odkaz v závěti nemůže přesáhnout polovinu majetku zůstavitele v případě, že zanechává při svém úmrtí jedno dítě, třetinu, pokud zanechává dvě děti, a čtvrtinu, pokud zanechává tři děti nebo větší počet dětí. Podle článku 916 občanského zákoníku lze darovat mezi živými nebo odkázat v závěti veškerý majetek v případě, že neexistují potomci.

Pro úplnost, i když tato omezení nespadají do dědického práva, je namístě zmínit novelizovaný zákon ze dne 18. července 1983 o zachování a ochraně národních památkových míst a pamětihodností (loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux). Nemovitosti, které jsou zařazeny na seznam podle ustanovení tohoto zákona, podléhají určitým omezením, bez ohledu na to, zda se jich týká budoucí či již zahájené dědické řízení. Takže například výše uvedený zákon ve své čl. 10 odst. 1 větě první stanoví, že památkově chráněná nemovitost nemůže být ani zničena nebo přemístěna, ani nelze změnit její využití, ani být předmětem restauračních prací, oprav nebo jakékoliv změny, pokud k tomu příslušný ministr nedá své povolení. Navíc čl. 15 odst. 1 téhož zákona vyžaduje, aby k památkově chráněné nemovitosti nebyla přistavěna žádná nová stavba bez zvláštního povolení ministra.

2 Použijí se tato zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu pro dědění výše uvedeného majetku nezávisle na právu rozhodném pro dědění?

V právní nauce jsou rozdílné názory na to, zda povinný dědický podíl je součástí mezinárodního veřejného pořádku a zda je v důsledku toho třeba jej dodržet nehledě na rozhodné právo pro dědictví.

3 Existují podle práva tohoto členského státu zvláštní postupy pro zajištění souladu s výše uvedenými zvláštními pravidly?

Ano, týkají se zákonného dědického podílu. V případě, kdy ustanovení buď mezi živými, nebo pro případ smrti převyšují disponibilní část, bude možné je snížit na tuto část během zahájení dědického řízení. Článek 920 a následující občanského zákoníku určují řízení ohledně snížení darů a odkazů použitelné na tento druh případů.

Poslední aktualizace: 03/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.