Omezení dědění – zvláštní pravidla

Rumunsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu z ekonomických, rodinných nebo společenských důvodů omezení pro dědění nemovitostí, některých podniků a jiných zvláštních druhů majetku nacházejících se v tomto členském státě nebo na něj mají dopad?

Ano.

Rumunské právo obsahuje zvláštní ustanovení ohledně nabytí vlastnického práva k pozemku, který se nachází v Rumunsku.

Například rumunská ústava a příslušné právní předpisy stanoví, že cizinci a osoby bez státní příslušnosti mohou získat právo na soukromé vlastnictví půdy pouze za podmínek vyplývajících ze smlouvy o přistoupení Rumunska k Evropské unii a z jiných mezinárodních dohod, jejichž smluvní stranou Rumunsko je, a to na základě reciprocity a za podmínek stanovených zákonem, případně na základě dědictví ze zákona. Takové osoby nemohou nabýt vlastnické právo k pozemkům prostřednictvím dědictví ze závěti.

Kromě toho existují zvláštní ustanovení právních předpisů, která se vztahují na určité kategorie majetku. Ta platí bez ohledu na státní občanství oprávněné osoby a také bez ohledu na to, zda se jedná o dědictví ze zákona nebo ze závěti. Například autorská práva přecházejí na dědice podle občanskoprávních předpisů po dobu 70 let bez ohledu na datum, kdy bylo dílo oprávněně zveřejněno.

2 Použijí se tato zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu pro dědění výše uvedeného majetku nezávisle na právu rozhodném pro dědění?

Ano.

3 Existují podle práva tohoto členského státu zvláštní postupy pro zajištění souladu s výše uvedenými zvláštními pravidly?

Zákaz je výslovně ustanoven v zákoně.

Poslední aktualizace: 01/08/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.