V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Omezení dědění – zvláštní pravidla

Skotsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu z ekonomických, rodinných nebo společenských důvodů omezení pro dědění nemovitostí, některých podniků a jiných zvláštních druhů majetku nacházejících se v tomto členském státě nebo na něj mají dopad?

Podle skotského práva se dědění nemovitostí nacházejících se mimo Skotsko řídí právem jurisdikce, ve které se dotyčná nemovitost nachází.

Nachází-li se nemovitost ve Skotsku, má v případě existující závěti pozůstalý manžel/manželka nebo partner/partnerka v registrovaném partnerství na ochranu před vyděděním zákonný nárok na třetinu movitého majetku zesnulé osoby (movité věci jako hotovost, nábytek atd.), jsou-li potomci (děti), nebo na polovinu movitého majetku, není-li potomků. Potomci si rozdělí polovinu movitého majetku, není-li pozůstalý manžel/manželka nebo partner/partnerka v registrovaném partnerství, nebo jednu třetinu, je-li taková osoba.

Pokud určitá osoba zemře bez závěti, platí tato pravidla: podle skotského zákona o dědictví z roku 1964 (Succession (Scotland) Act 1964).

Přednostní práva

Po zaplacení dluhů se nejprve uplatňují přednostní práva pozůstalého manžela/manželky nebo partnera/partnerky v registrovaném partnerství na pozůstalost, což zahrnuje právo na

  • obydlí (nemovitost), ve které žije, až do hodnoty 473 000 GBP
  • nábytek v hodnotě 29 000 GBP
  • částku ve výši 50 000 GBP nebo 89 000 GBP v závislosti na tom, zda zesnulý zanechal děti

Zákonná práva

Poté, co byla uspokojena přednostní práva, uplatňují se s ohledem na pozůstalost zákonná práva. Zákonná práva lze uplatnit pouze na movitý majetek zesnulého.

Pozůstalý manžel/manželka nebo partner/partnerka v registrovaném partnerství má zákonný nárok na třetinu movitého majetku zesnulého, pokud jsou potomci (děti), nebo na polovinu movitého majetku, není-li potomků. Potomci si rozdělí polovinu movitého majetku, není-li pozůstalý manžel/manželka nebo partner/partnerka v registrovaném partnerství, nebo jednu třetinu, je-li taková osoba.

Zbytek pozůstalosti

V souladu s § 2 zákona o dědictví z roku 1964 je zbývající pozůstalost rozdělena mezi vzdálenější příbuzné.

2 Použijí se tato zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu pro dědění výše uvedeného majetku nezávisle na právu rozhodném pro dědění?

V případě úmrtí osoby, která má bydliště ve Skotsku, je dědění její nemovitosti určeno právem země, v níž se nemovitost nachází. Dědění movitého majetku zesnulého se řídí skotským právem bez ohledu na místo, kde se majetek nachází.

3 Existují podle práva tohoto členského státu zvláštní postupy pro zajištění souladu s výše uvedenými zvláštními pravidly?

Podle skotského práva spravuje pozůstalost zesnulého obvykle vykonavatel závěti poté, co soud Sheriff Court vydá potvrzení. Vykonavatel závěti je při správě pozůstalosti ve zvláštním vztahu s oprávněnými osobami a má řadu povinností, včetně shromáždění majetku zesnulého, nabytí vlastnického práva k tomuto majetku získáním potvrzení, zaplacení veškerých dluhů a rozdělení zbývající pozůstalosti oprávněným osobám.

Vztah mezi vykonavatelem závěti a oprávněnou osobou je fiduciární povahy. Vykonavatel závěti se nemůže ocitnout v situaci, kdy jsou jeho zájem a povinnost vůči oprávněné osobě v rozporu. Jestliže se vykonavatel závěti nebo svěřenský správce dostane do takovéto situace, může to představovat porušení svěřenství a oprávněná osoba se může případně obrátit na soud.

Poslední aktualizace: 24/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.