Omezení dědění – zvláštní pravidla

Španělsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu z ekonomických, rodinných nebo společenských důvodů omezení pro dědění nemovitostí, některých podniků a jiných zvláštních druhů majetku nacházejících se v tomto členském státě nebo na něj mají dopad?

a) Pro udržení majetku v téže rodinné větvi, pokud dědí předek v přímé linii, zákon stanoví, že tento majetek musí být vyhrazen příbuzným téže linie (článek 811 španělského občanského zákoníku (Código Civil)) a ovdovělý manžel musí vyhradit jakýkoli majetek zděděný od svého zemřelého manžela, pokud se znovu vdá/ožení nebo má další dítě (článek 968 občanského zákoníku). Předci v přímé linii dědí před jakoukoli jinou stranou jakýkoli majetek darovaný dětem nebo potomkům, kteří zemřeli bezdětní (článek 812 občanského zákoníku).

b) Majetek nacházející se v provincii Biskajsko může přejít pouze na určité příbuzné (článek 17 zákona č. 3/1992), přičemž toto právo je přiznáno všem obyvatelům provincie Biskajsko (článek 23 zákona č. 3/1992).

c) S cílem zamezit rozpadu podniků, z ekonomických důvodů nebo v zájmu rodiny, může zůstavitel stanovit, že jeho ostatním dědicům bude jejich podíl vyplacen, včetně odloženou platbou, a to i v případě, že v dědictví není dostatek hotovosti (čl. 1056 odst. 2 občanského zákoníku).

d) Kapitálová společnost (sociedad de capital) může ve svých stanovách omezit převoditelnost podílů, a to i pro případ smrti držitele akcií. Pokud takové omezení existuje, kapitálová společnost musí navrhnout osobu, která podíl náležející dědici odkoupí, nebo musí podíl sama odkoupit (článek 124 španělského královského nařízení s mocí zákona č. 1/2010 o kapitálových společnostech (Ley de sociedades de capital)).

e) Z hospodářských důvodů je stanovena minimální plocha pro zemědělskou půdu, aby se zabránilo jejímu dělení mezi dědice (článek 23 a násl. zákona č. 15/1995 o modernizaci zemědělských podniků).

f) Ze sociálních důvodů stanoví právní předpisy státu a autonomních oblastí omezení pro převod sociálního bydlení.

g) Právní předpisy v oblasti zemědělských pronájmů a pronájmů nemovitostí umožňují, aby určení nástupci nájemce nabyli právo nájmu subrogací (článek 24 zákona č. 49/2003 o zemědělských pronájmech, články 16 a 33 zákona č. 29/1994 o pronájmech nemovitostí).

h) Nabytí práv k majetku umístěnému v zónách, které vyhlásily, že omezují vlastnictví cizích státních příslušníků, podléhá vojenskému souhlasu z důvodu národní bezpečnosti nebo státní suverenity (články 4, 16 a 18 zákona č. 8/1975 ze dne 12. března 1975 o zónách a instalacích důležitých z hlediska národní bezpečnosti a článek 46 královského nařízení č. 689/1978 ze dne 10. února 1978).

2 Použijí se tato zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu pro dědění výše uvedeného majetku nezávisle na právu rozhodném pro dědění?

Odstavce b), e), f), g) a h) se vztahují na majetek umístěný ve Španělsku bez ohledu na právní řád, kterým se řídí dědění; odstavec d) se použije, pokud se společnost řídí španělským právem.

3 Existují podle práva tohoto členského státu zvláštní postupy pro zajištění souladu s výše uvedenými zvláštními pravidly?

Notář sepisující zápis o přechodu a úředník pověřený zápisem majetku zkontrolují, zda je přechod zákonný. Je samozřejmě možné požádat o vydání soudního příkazu.

Poslední aktualizace: 11/10/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.