Omezení dědění – zvláštní pravidla

Švédsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Stanoví zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu z ekonomických, rodinných nebo společenských důvodů omezení pro dědění nemovitostí, některých podniků a jiných zvláštních druhů majetku nacházejících se v tomto členském státě nebo na něj mají dopad?

Ve Švédsku dosud existuje několik zbývajících rodinných svěřenství (fideikommiss). Svěřenství vychází z ustanovení v závěti, na jehož základě určitý majetek, jehož se držitel nesmí zbavit, přechází na členy jedné nebo více rodin v určitém pořadí. Podle zákona o vypořádání rodinných svěřenství (lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss), je nutno rodinná svěřenství vypořádávat podle zvláštních ustanovení.

2 Použijí se tato zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu pro dědění výše uvedeného majetku nezávisle na právu rozhodném pro dědění?

Nepoužije se.

3 Existují podle práva tohoto členského státu zvláštní postupy pro zajištění souladu s výše uvedenými zvláštními pravidly?

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 28/08/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.