Begrænsninger vedrørende arv – særlige regler

Østrig
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der i henhold til denne medlemsstats lovgivning særlige regler som af økonomiske, familiemæssige eller sociale hensyn indfører begrænsninger for eller som påvirker bobehandlingen i relation til fast ejendom, bestemte virksomheder eller andre særlige kategorier af aktiver, der er beliggende i den pågældende medlemsstat?

Delstaternes lovgivning om handel med fast ejendom kan udgøre en begrænsning, når det drejer sig om anvendelsen af aftalen mellem den føderale regering og delstaterne, jf. artikel 15a i forfatningen (Bundesverfassungsgesetz) om civilretlige bestemmelser vedrørende handel med byggegrunde (Bundesgesetzblatt (østrigsk statstidende) nr. 260/2013 som ændret ved Bundesgesetzblatt nr. 1/2017, tilgængelig på https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001259).

Ifølge § 14 i loven om almennyttige boliger (Wohnungseigentumsgesetz 2002 (WEG 2002)) finder en særlig regel anvendelse ved en partners død, hvis der er tale om Eigentümerpartnerschaft (ejendomspartnerskab): Ejendomsretten over afdødes andel af minimumsandelen og af den fælles beboelsesejendom overgår i henhold til lovgivningen direkte til den længstlevende partner, som dog kan frasige sig ejerskiftet (Bundesgesetzblatt nr. 70/2002 som ændret ved Bundesgesetzblatt nr. 87/2015, tilgængelig på http://www.ris.bka.gv.at/).

2 Finder disse særlige regler i henhold til denne medlemsstats lovgivning anvendelse på bobehandlingen i relation til ovennævnte aktiver, uanset hvilken lovgivning der finder anvendelse på skiftet?

Førnævnte bestemmelse i § 14 i WEG 2002 om ejendomspartnerskab med begunstigelse af længstlevende falder under undtagelserne i artikel 1, stk. 2, litra g), i EU's arveretsforordning.

3 Findes der i henhold til denne medlemsstats lovgivning særlige procedurer, der sikrer overholdelsen af ovennævnte særlige regler?

For at sikre overholdelse af bestemmelserne i § 14 i WEG 2002 er det i fastsat i stk. 7, at den østrigske skifterets (Verlassenschaftsgericht) opgaver og beføjelser i forbindelse med bobehandling i udlandet generelt pålægges den kompetente østrigske tinglysningsret (Grundbuchsgericht).

Sidste opdatering: 05/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.