Begrænsninger vedrørende arv – særlige regler

Bulgarien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der i henhold til denne medlemsstats lovgivning særlige regler som af økonomiske, familiemæssige eller sociale hensyn indfører begrænsninger for eller som påvirker bobehandlingen i relation til fast ejendom, bestemte virksomheder eller andre særlige kategorier af aktiver, der er beliggende i den pågældende medlemsstat?

I henhold til gældende materiel ret kan følgende personer ikke arve ifølge lovgivning eller testamente:

1/ personer, som ikke er undfanget på tidspunktet for bobehandlingen, og

2/ ikke-levendefødte.

Loven indfører en formodning om levedygtighed, indtil der foreligger bevis for det modsatte til fordel for levendefødte.

Desuden kan følgende personer ikke arve som følge af en usømmelig handling:

1/ personer, der har begået forsætligt drab eller drabsforsøg på arvelader, dennes ægtefælle eller barn samt medvirket til disse lovovertrædelser, medmindre handlingen skete under omstændigheder, der ikke er genstand for strafforfølgelse, eller hvis den pågældende er blevet benådet

2/ personer, der har anklaget arvelader for en lovovertrædelse, der kan straffes med fængsel eller med en strengere straf, medmindre anklagen skal retsforfølges som følge af en anmeldelse fra offeret, og denne anmeldelse ikke er foretaget

3/ personer, der ved hjælp af vold eller svig har overtalt eller forhindret arvelader i at udfærdige, ændre eller annullere et testamente, eller som har fjernet, skjult eller ændret i testamentet, eller som bevidst har benyttet sig af et falsk testamente.

Den pågældende person kan kun arve, hvis arvelader udtrykkeligt har anerkendt den pågældende som værdig til at arve gennem et notarialdokument eller et testamente.

Den pågældende person, som arveladeren begunstiger i et testamente, idet arveladeren har kendskab til årsagen til den pågældende handling og uden udtrykkeligt at have anerkendt den pågældende som værdig arving, arver udelukkende inden for rammerne af testamentet.

Efter en skilsmisse ophører de tidligere ægtefæller i henhold til familielovens artikel 54 med at arve hinanden og mister de fordele, der følger af tidligere bestemmelser i tilfælde af død.

Denne regel finder imidlertid ikke anvendelse, hvis arvelader udtrykkeligt har anført, at testamentariske dispositioner også skal have virkning efter skilsmissen.

Loven om ejendomsret begrænser også arven til en udenlandsk stat, idet det bestemmes, at en udenlandsk stat ikke kan erhverve ejendomsret til fast ejendom i den stat, hvor arven befinder sig.

Den bulgarske lovgivning fastsætter to yderligere begrænsninger i særlige love vedrørende arv af fast ejendom som følge af dens særlige karakter.

Loven om ejendomsret til og udnyttelse af landbrugsjord indfører således særlige regler for arv af et sådant aktiv — landbrugsjord.

I henhold til denne lovs artikel 36 skal udlændinge, der erhverver ejendomsretten til landbrugsjord gennem arv, men som ikke opfylder de betingelser, der er fastsat i traktaten om Republikken Bulgariens tiltrædelse af Den Europæiske Union, eller som ikke opfylder betingelserne i en international aftale, der er ratificeret i henhold til artikel 22, stk. 2, i Republikken Bulgariens forfatning, overdrage ejendomsretten til personer, der har ret til at erhverve den pågældende ejendom, inden for en periode på tre år efter arvefaldet (eller tilbageleveringen af ejendommen).

En lignende begrænsning findes i artikel 24, stk. 1, i lov om skove, for så vidt angår ejendom, der udgør et skovområde: Hvis udlændinge erhverver ejendomsrettigheder over skove og skovarealer gennem arv, men ikke opfylder de betingelser, der er fastsat i traktaten om Republikken Bulgariens tiltrædelse af Den Europæiske Union, eller der ikke er fastsat andet i en international aftale, der er ratificeret i henhold til artikel 22, stk. 2, i Republikken Bulgariens forfatning, skal de inden for tre år efter arvefaldet overdrage ejendomsretten til personer, der har ret til at erhverve sådan ejendom.

2 Finder disse særlige regler i henhold til denne medlemsstats lovgivning anvendelse på bobehandlingen i relation til ovennævnte aktiver, uanset hvilken lovgivning der finder anvendelse på skiftet?

I henhold til den generelle regel om, at særlige standarder i tilfælde af en konflikt har forrang frem for generelle standarder, finder ovennævnte restriktive bestemmelser anvendelse, når de materielle betingelser herfor er opfyldt.

3 Findes der i henhold til denne medlemsstats lovgivning særlige procedurer, der sikrer overholdelsen af ovennævnte særlige regler?

Med loven om ejendomsret til og anvendelse af landbrugsjord er der indført en særlig procedure for at sikre overholdelsen af forpligtelsen i henhold til lovens artikel 36, stk. 1, ved at bestemme, at staten i tilfælde af manglende overholdelse af den frist, der er fastsat i denne bestemmelse vedrørende udlændinges overdragelse af ejendomsretten til fast ejendom, kan købe landbrugsjorden til de priser, der fastsættes ved dekret af ministerrådet.

Dette svarer til den tilladelse, der er fastsat i loven om skove, for så vidt angår en ejendom, der udgør et skovområde: Overholdes fristen i artikel 24, stk. 1, ikke, kan staten opkøbe skovarealerne til priser, der fastsættes ved dekret af ministerrådet.

Sidste opdatering: 24/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.