Begrænsninger vedrørende arv – særlige regler

Estland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der i henhold til denne medlemsstats lovgivning særlige regler som af økonomiske, familiemæssige eller sociale hensyn indfører begrænsninger for eller som påvirker bobehandlingen i relation til fast ejendom, bestemte virksomheder eller andre særlige kategorier af aktiver, der er beliggende i den pågældende medlemsstat?

I henhold til artikel 4 i arveloven (pärimisseadus) overdrages arven til arvingen ved arvefald. Dette betyder som hovedregel, at alle rettigheder og forpligtelser overdrages til arvingen. Den eneste undtagelse vedrører de rettigheder og forpligtelser, der henset deres karakter uløseligt er knyttet til den fysiske arvelader, eller der ifølge loven ikke kan overdrages fra en person til en anden (artikel 130, stk. 1, i arveloven).

Af hensyn til den offentlighedens interesse er visse former for tinglige rettigheder begrænset efter loven om restriktioner på erhvervelse af fast ejendom. Dette gælder dog ikke for erhvervelse af fast ejendom gennem arv (lovens artikel 2, sk. 1, nr. 6).

Begrænsninger kan gælde for deltagelse i visse former for ejerskab af virksomheder. Efter loven om advokatstanden er det f.eks. kun advokater, der kan være aktionærer i en advokatvirksomhed (artikel 54, stk. 1, i lov om advokatstanden). Er arvingen ikke advokat, kompenseres vedkommende for sin andel.

Et kapitalselskabs vedtægter kan også indeholde en begrænsning om, at aktierne ikke overdrages til arvingen. I et sådant tilfælde skal arvingen også kompenseres for værdien af sin andel (handelslovens artikel 153).

2 Finder disse særlige regler i henhold til denne medlemsstats lovgivning anvendelse på bobehandlingen i relation til ovennævnte aktiver, uanset hvilken lovgivning der finder anvendelse på skiftet?

Anvendelsen af særlige bestemmelser er ikke afhængig af den lov, der finder anvendelse på arven.

3 Findes der i henhold til denne medlemsstats lovgivning særlige procedurer, der sikrer overholdelsen af ovennævnte særlige regler?

Der er ingen særlig procedure.

Sidste opdatering: 16/03/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.