Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Begrænsninger vedrørende arv – særlige regler

Portugal
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der i henhold til denne medlemsstats lovgivning særlige regler som af økonomiske, familiemæssige eller sociale hensyn indfører begrænsninger for eller som påvirker bobehandlingen i relation til fast ejendom, bestemte virksomheder eller andre særlige kategorier af aktiver, der er beliggende i den pågældende medlemsstat?

Ja, der findes regler, der begrænser eller påvirker arveretten til visse goder.

I DEN BORGERLIGE LOVBOG

Artikel 1476, stk. 1, litra a) og 1485 i den borgerlige lovbog fastsætter, at brugsretten og den tinglige brugs- og beboelsesret er tinglige rettigheder, der ophører ved indehaverens bortgang i medfør af loven.

Artikel 2103-A og 2103-B i den borgerlige lovbog indeholder bestemmelser om juridiske testamenter: Den efterlevende ægtefælle har på tidspunktet for bodelingen ret til at vælge at blive i det fælles hjem og til at anvende eget løsøre og bohave, forudsat at visse nærmere angivne betingelser er opfyldt.

I SELSKABSLOVEN

Artikel 184 i selskabsloven fastsætter, at i tilfælde af dødsfald af et medlem af et interessentskab skal de øvrige medlemmer eller selskabet, medmindre andet er anført i vedtægterne, betale det respektive beløb til den arveberettigede, som har krav på afdødes bo, medmindre det besluttes at opløse selskabet inden for 90 dage efter den dato, hvor de fik kendskab til medlemmets død. De efterlevende medlemmer kan dog fortsætte med afdødes efterfølger, såfremt denne giver udtrykkeligt samtykke hertil.

Artikel 225 i selskabsloven fastsætter, at et anpartsselskabs vedtægter kan fastslå, at når et medlem afgår ved døden, vil dennes andel ikke blive overført til afdødes arvinger, og der kan ligeledes stilles visse betingelser for dens overførsel.

Hvis afdødes andel som følge heraf ikke overføres til dennes arvinger, skal selskabet afskrive den, købe den eller sælge den til et andet medlem eller en tredjepart. Hvis ingen af disse muligheder anvendes inden for 90 dage fra meddelelsen om, at et af medlemmerne eller lederne er afgået ved døden, betragtes andelen som overført.

I henhold til artikel 469 og 475 i selskabsloven gælder de samme regler i tilfælde af dødsfald af et medlem af et kommanditselskab.

I henhold til artikel 252, stk. 4 i selskabsloven kan kun selskabsandelen af ledelsen i et anpartsselskab overdrages ved arv i tilfælde af dødsfald.

I LOVGIVNINGEN OM SKYDEVÅBEN OG AMMUNITION

Artikel 37 i lovgivningen om skydevåben og ammunition, der blev vedtaget ved lov nr. 5/2006 af 23. februar 2006, fastsætter, at erhvervelse ved arv mortis causa af ethvert registreret våben kun er tilladt efter godkendelse fra den nationale politichef (Polícia de Segurança Pública), som kan indhentes i medfør af denne bestemmelse.

Den opdaterede version af den borgerlige lovbog kan ses på portugisisk her.

Den opdaterede version af selskabsloven kan ses på portugisisk her.

Lovgivningen om skydevåben og ammunition, som er godkendt ved lov nr. 5/2006 af 23. februar 2006, kan ses på portugisisk her.

2 Finder disse særlige regler i henhold til denne medlemsstats lovgivning anvendelse på bobehandlingen i relation til ovennævnte aktiver, uanset hvilken lovgivning der finder anvendelse på skiftet?

Ja, hvis brugsretten og den tingslige brugs- og beboelsesret ophører på grund af dødsfald, og i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser i selskabsloven og lovgivningen om skydevåben og ammunition.

Endvidere fremgår denne løsning ligeledes af bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, litra h), k) og l) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 650/2012.

Nej for så vidt angår testamenteret arv i henhold til artikel 2103-A og 2103-B i den borgerlige lovbog.

Dette svar indskrænker imidlertid ikke fortolkningen af retspraksis.

3 Findes der i henhold til denne medlemsstats lovgivning særlige procedurer, der sikrer overholdelsen af ovennævnte særlige regler?

I tilfælde af arvefald indeholder den borgerlige lovbog regler, der giver beføjelser til at forvalte boet og muligheden for at sikre, at ovennævnte særlige regler overholdes.

I den borgerlige lovbog er fastsat følgende procedurer og bestemmelser:

  • Hvis arvebehandlingen stadigvæk er i gang, dvs. hvis den er indledt men ingen endnu har vedkendt sig den, eller hvis den endnu ikke er blevet erklæret for forladt og derved overgår til staten, kan arvingerne (artikel 2047) eller kuratoren for den forladte arv (artikel 2048), for så vidt angår administrationen af goderne, sikre, at forsinkelsen af disse dispositioner ikke medfører skader.
  • Efter arvens vedgåelse overdrages dens forvaltning til bobestyreren (artikel 2079 og 2087).
  • Bobestyreren kan anmode arvingerne eller en tredjemand om at overdrage de goder, som skal forvaltes, og tage retslige skridt mod dem for at få bestemt ejendomsretten og for at få dem udvist eller for at genoprette ejendomsretten til de genstande, som han er bestyrer for (artikel 2088).
  • Bobestyreren kan inddrive boets aktive gæld såfremt inddrivelsen risikerer at blive forsinket, eller når betalingen sker spontant (artikel 2089).
  • Arvingen kan også lægge sag an for at anmode domstolen om at anerkende dennes status som arving og få tilbageleveret alle boets ejendele eller nogle af dem, mod enhver, der i kraft af deres status som arving, eller enhver anden status, eller endda helt uden status, er i besiddelse af dem (artikel 2075).

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Oplysningerne i dette dokument er ikke udtømmende og er ikke bindende for hverken kontaktstedet, domstolene eller andre instanser eller myndigheder. Selv om de regelmæssigt ajourføres, indeholder de muligvis ikke alle de lovændringer, der måtte være foretaget, og fritager derfor ikke for at læse de til enhver tid gældende juridiske tekster.

Sidste opdatering: 14/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.