Begrænsninger vedrørende arv – særlige regler

Rumænien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der i henhold til denne medlemsstats lovgivning særlige regler som af økonomiske, familiemæssige eller sociale hensyn indfører begrænsninger for eller som påvirker bobehandlingen i relation til fast ejendom, bestemte virksomheder eller andre særlige kategorier af aktiver, der er beliggende i den pågældende medlemsstat?

Ja.

Rumænsk lovgivning indeholder særlige bestemmelser om erhvervelse af ejendomsretten til jord beliggende i Rumænien.

For eksempel er det i den rumænske forfatning og de relevante retsregler fastsat, at udlændinge og statsløse kun kan erhverve ejendomsret til jord på de vilkår, som følger af Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union og andre internationale traktater, som Rumænien er part i, på gensidig basis og på de betingelser, der er fastsat ved lov eller ved legal arv. Sådanne personer kan ikke erhverve ejendomsretten til jord ved testamentarisk arv.

Desuden er der særlige lovbestemmelser for bestemte kategorier af goder. Disse gælder uanset modtagerens statsborgerskab, og uanset om arven er legal eller testamentarisk. For eksempel overføres ophavsret ved arv i henhold til civilretten for en periode på 70 år, uanset hvornår værket blev lovligt offentliggjort.

2 Finder disse særlige regler i henhold til denne medlemsstats lovgivning anvendelse på bobehandlingen i relation til ovennævnte aktiver, uanset hvilken lovgivning der finder anvendelse på skiftet?

Ja.

3 Findes der i henhold til denne medlemsstats lovgivning særlige procedurer, der sikrer overholdelsen af ovennævnte særlige regler?

Der er fastsat udtrykkelige lovbestemmelser om forbuddet.

Sidste opdatering: 01/08/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.