På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Begrænsninger vedrørende arv – særlige regler

Skotland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der i henhold til denne medlemsstats lovgivning særlige regler som af økonomiske, familiemæssige eller sociale hensyn indfører begrænsninger for eller som påvirker bobehandlingen i relation til fast ejendom, bestemte virksomheder eller andre særlige kategorier af aktiver, der er beliggende i den pågældende medlemsstat?

Efter skotsk lovgivning reguleres arven af arvelig ejendom beliggende uden for Skotland af lovgivningen i den retskreds, hvor den ligger.

For så vidt angår ejendom i Skotland, hvortil der findes et testamente, har den efterlevende ægtefælle eller registrerede partner som beskyttelse mod arveløshed ret til en tredjedel af en afdøds løsøre (såsom kontanter, møbler osv.), hvis der er "livsarvinger" (børn), eller til halvdelen af løsøret, hvis der ikke er livsarvinger. Livsarvinger deler halvdelen af løsøret, hvis der ikke er en efterlevende ægtefælle eller registreret partner, eller en tredjedel, hvis der er en efterlevende ægtefælle eller registreret partner.

Hvis en person dør uden et testamente, gælder følgende: efter reglerne i loven Succession (Scotland) Act 1964.

Prioriterede rettigheder

Når gælden er betalt, vedrører det første træk på boet den efterlevende ægtefælle eller den registrerede partners prioriterede rettigheder, som omfatter retten til

  • boligen (fast ejendom), hvor hun eller han bor, op til en værdi af 473 000 GBP
  • indbo til en værdi af 29 000 GBP
  • pengesum på enten 50 000 GBP eller 89 000 GBP, alt efter om den afdøde efterlod sig børn.

Lovbestemte rettigheder

Efter de prioriterede rettigheder er blevet opfyldt, vedrører det næste træk på boet lovbestemte rettigheder. Lovbestemte rettigheder kan kun kræves fra den afdødes løsøre.

Den efterlevende ægtefælle eller registrerede partner har som beskyttelse mod arveløshed ret til en tredjedel af en afdøds løsøre, hvis der er "livsarvinger" (børn), eller til halvdelen af løsøret, hvis der ikke er livsarvinger. Livsarvinger deler halvdelen af løsøret, hvis der ikke er en efterlevende ægtefælle eller registreret partner, eller en tredjedel, hvis der er en efterlevende ægtefælle eller registreret partner.

Resten af boet

Resten af boet fordeles til fjernere slægtninge i henhold til § 2 i loven af 1964.

2 Finder disse særlige regler i henhold til denne medlemsstats lovgivning anvendelse på bobehandlingen i relation til ovennævnte aktiver, uanset hvilken lovgivning der finder anvendelse på skiftet?

Når en person med bopæl i Skotland dør, afgøres arven efter den arvelige ejendom i overensstemmelse med loven i det land, hvor den arvelige ejendom er beliggende. Arven efter afdødes løsøre bestemmes af skotsk lovgivning, uanset hvor aktiverne befinder sig.

3 Findes der i henhold til denne medlemsstats lovgivning særlige procedurer, der sikrer overholdelsen af ovennævnte særlige regler?

Efter skotsk ret administreres et dødsbo normalt af en eksekutor efter bekræftelse fra kredsdomstolen. En eksekutor har et særligt forhold til arvingerne i forbindelse med forvaltningen af et bo og har en række opgaver, der skal opfyldes, herunder at gøre boet fra den afdøde op, tage ejerskab over det ved indhentelse af en bekræftelse, betale eventuel gæld og fordele den resterende del af boet ud på arvingerne.

Forholdet mellem en eksekutor og en arving er en tillidssag. Ingen eksekutor må bringe sig selv i en situation, hvor hendes eller hans interesser og pligter i forhold til en arving er i konflikt. Hvis en eksekutor eller kurator bringer sig selv i en sådan situation, kan dette udgøre misligholdelse af forvaltningsmæssige forpligtelser, som giver en arving klageadgang til en domstol.

Sidste opdatering: 24/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.