Begrænsninger vedrørende arv – særlige regler

Spanien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der i henhold til denne medlemsstats lovgivning særlige regler som af økonomiske, familiemæssige eller sociale hensyn indfører begrænsninger for eller som påvirker bobehandlingen i relation til fast ejendom, bestemte virksomheder eller andre særlige kategorier af aktiver, der er beliggende i den pågældende medlemsstat?

a) Med henblik på at sikre at fast ejendom, som en slægtning i opstigende linje måtte erhverve ved arv, forbliver i den samme gren af familien, er arv i form af fast ejendom i henhold til lovgivningen forbeholdt slægtninge i samme linje (artikel 811 i den spanske civillovbog (Código Civil)), og den efterladte ægtefælle har pligt til sikre den faste ejendom, der arves, såfremt denne indgår ægteskab på ny eller får endnu et barn (artikel 968 i den spanske civillovbog). Slægtninge i opstigende linje arver under udelukkelse af alle andre personer fast ejendom givet i gave til børn eller slægtninge i nedstigende linje, der afgår ved døden og ikke efterlader efterkommere (artikel 812 i den spanske civillovbog).

b) Fast ejendom, der er beliggende i et område i provinsen Vizcaya, kan kun overdrages til bestemte slægtninge (artikel 17 i lov nr. 3/1992). Dette er en ret, som er tillagt alle, der er bosiddende i Vizcaya (artikel 23 i samme lov).

c) Med henblik på at tilgodese virksomheders udelelighed, hvad enten det er af økonomiske hensyn eller i familiens interesse, tillades det, at testator fastsætter, at dennes andel skal udbetales til de øvrige arvinger, inklusive på et senere tidspunkt, også selv om der ikke er nok kontanter i boet (artikel 1056.2 den spanske civillovbog).

d) Det er tilladt i vedtægterne for et kapitalselskab at begrænse overdragelsen af aktier, også i tilfælde af dødsfald. Såfremt vedtægterne indeholder denne begrænsning, skal selskabet præsentere en anden person, der erhverver aktierne, som er tilkendt arvingen, eller selv tilbyde at erhverve dem (artikel 124 i kapitalselskabsloven (Ley de Sociedades de Capital), kongeligt lovdekret nr. 1/2010 (Real Decreto Legislativo).

e) Af økonomiske årsager er der fastsat et minimumsareal for landejendomme, som forhindrer deling af dem mellem arvingerne (artikel 23 ff. i lov nr. 15/1995 om modernisering af landbrugsbedrifter (Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias)).

f) Af sociale årsager fastsætter den nationale lovgivning og lovgivningen i de selvstyrende regioner om sociale boliger begrænsninger for overdragelsen heraf.

g) Lovgivningen om leje af land- og byejendomme tillader, at visse af lejerens efterkommere indtræder i dennes rettigheder som sådan (artikel 24 i lov nr. 49/2003 om leje af landejendomme (Ley de Arrendamientos Rústicos) og artikel 16 og 33 i lov nr. 29/1994 om leje af byejendomme (Ley de Arrendamientos Urbanos)).

h) Der kræves militær tilladelse til udlændinges erhvervelse af rettigheder over fast ejendom beliggende i områder udpeget som ejendom, hvortil ejerne, for så vidt de er udlændinge, har begrænset adgang af hensyn til den nationale sikkerhed og statens suverænitet (artikel 4, 16 og 18 i lov nr. 8/1975 af 12. marts om områder og faciliteter af interesse for det nationale forsvar (Ley de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional) og artikel 46 i kongeligt dekret nr. 689/1978 af 10. februar (Real Decreto)).

2 Finder disse særlige regler i henhold til denne medlemsstats lovgivning anvendelse på bobehandlingen i relation til ovennævnte aktiver, uanset hvilken lovgivning der finder anvendelse på skiftet?

Punkt b), e), f), g) og h) finder anvendelse på ejendomme beliggende i Spanien, uanset hvilke arveretlige regler der gælder. Punkt d) finder anvendelse i det tilfælde, hvor spansk lovgivning gælder for selskabet.

3 Findes der i henhold til denne medlemsstats lovgivning særlige procedurer, der sikrer overholdelsen af ovennævnte særlige regler?

Den notar, der påtegner overdragelsen, og ejendomsregistratoren, såfremt ejendommen ønskes tinglyst, kontrollerer lovligheden af overdragelsen. Der kan naturligvis anmodes om en retsafgørelse.

Sidste opdatering: 11/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.