Περιορισμοί στην κληρονομική διαδοχή – ειδικοί κανόνες

Πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς κανόνες που διέπουν ορισμένες κατηγορίες ακινήτων και επιχειρήσεων ή άλλες ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων σε κάθε χώρα.

Το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις εκπόνησε ορισμένα ενημερωτικά δελτία σχετικά με τους ειδικούς κανόνες του εθνικού δικαίου οι οποίοι επιβάλλουν περιορισμούς όσον αφορά την κληρονομική διαδοχή για τα ακόλουθα, κατά κανόνα, περιουσιακά στοιχεία:

• ορισμένα είδη ακίνητης περιουσίας,

• ορισμένα είδη επιχειρήσεων,

• άλλες ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Για οικονομικούς, οικογενειακούς και/ή κοινωνικούς λόγους, οι κανόνες αυτοί περιορίζουν την κληρονομική διαδοχή όσον αφορά τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία.

Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται στην κληρονομική διαδοχή, βάσει του εθνικού δικαίου της χώρας που επιβάλλει τους εν λόγω περιορισμούς, ανεξαρτήτως του εφαρμοστέου κληρονομικού δικαίου.

Για να συμβουλευτείτε ένα ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το εθνικό δίκαιο το οποίο επιβάλλει περιορισμούς ή επηρεάζει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την κληρονομική διαδοχή που αφορά ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, κλικάρετε στην αντίστοιχη εθνική σημαία σ’ αυτή τη σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.