Περιορισμοί στην κληρονομική διαδοχή – ειδικοί κανόνες

Αυστρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Περιλαμβάνει το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους ειδικούς κανόνες οι οποίοι, για λόγους που αφορούν την οικονομική, οικογενειακή ή κοινωνική τους χρήση, θέτουν περιορισμούς που αφορούν ή επηρεάζουν την κληρονομική διαδοχή σε σχέση με ορισμένα ακίνητα, επιχειρήσεις ή άλλες ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο κράτος μέλος αυτό;

Οι νόμοι των ομόσπονδων κρατών περί συναλλαγών επί ακινήτων (Grundverkehrsgesetze) μπορούν να θεσπίζουν περιορισμούς. Οι εν λόγω νόμοι εφαρμόζουν τη συμφωνία μεταξύ της ομοσπονδίας και των ομόσπονδων κρατών, δυνάμει του άρθρου 15a του ομοσπονδιακού συνταγματικού νόμου (B-VG), σχετικά με διατάξεις αστικού δικαίου που αφορούν τις συναλλαγές επί οικοπέδων [Εφημερίδα Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας (BGBl.) αριθ. 260/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και δημοσιευθεί στην BGBl. I αριθ. 1/2017, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001259].

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου περί οροφοκτησίας του 2002 (Wohnungseigentumsgesetz 2002 — WEG 2002), σε περίπτωση θανάτου κοινωνού κοινωνίας συνιδιοκτητών, εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς: Το ιδανικό μερίδιο του θανόντος στο ελάχιστο μερίδιο και τα κοινόκτητα μέρη της οροφοκτησίας περιέρχεται άμεσα εκ του νόμου στην κυριότητα του επιζώντος κοινωνού, ο οποίος, όμως, μπορεί να αποποιηθεί τη μεταβίβαση της κυριότητας (BGBl. I αριθ. 70/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και δημοσιευθεί στην BGBl. I αριθ. 87/2015, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση http://www.ris.bka.gv.at/).

2 Σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους, είναι οι ειδικοί αυτοί κανόνες εφαρμοστέοι στην κληρονομική διαδοχή σε σχέση με τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία ανεξαρτήτως του δικαίου που διέπει την κληρονομική διαδοχή;

Η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 14 του WEG 2002 σχετικά με την κοινωνία συνιδιοκτητών με δικαίωμα προσαύξησης της μερίδας του επιζώντος εμπίπτει, κατ’ αρχήν, στην εξαίρεση του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού της ΕΕ για την κληρονομική διαδοχή [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012].

3 Προβλέπει το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους ειδικές διαδικασίες για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τους ανωτέρω ειδικούς κανόνες;

Σε περίπτωση επαγωγής κληρονομίας στο εξωτερικό, το άρθρο 14 παράγραφος 7 του WEG 2002, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 14 του WEG 2002, προβλέπει ότι τα καθήκοντα και οι εξουσίες που ανατίθενται κατ’ αρχήν στο (αυστριακό) δικαστήριο της κληρονομίας περιέρχονται στο αρμόδιο αυστριακό κτηματολογικό δικαστήριο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.