Περιορισμοί στην κληρονομική διαδοχή – ειδικοί κανόνες

Βουλγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Περιλαμβάνει το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους ειδικούς κανόνες οι οποίοι, για λόγους που αφορούν την οικονομική, οικογενειακή ή κοινωνική τους χρήση, θέτουν περιορισμούς που αφορούν ή επηρεάζουν την κληρονομική διαδοχή σε σχέση με ορισμένα ακίνητα, επιχειρήσεις ή άλλες ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο κράτος μέλος αυτό;

Σύμφωνα με το ισχύον ουσιαστικό δίκαιο τα παρακάτω πρόσωπα δεν έχουν το δικαίωμα να εγκατασταθούν κληρονόμοι ή κληροδόχοι:

(1) τα πρόσωπα που δεν είχαν συλληφθεί κατά τον χρόνο της επαγωγής και

(2) τα πρόσωπα που δεν γεννήθηκαν βιώσιμα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε πρόσωπο που γεννιέται ζωντανό τεκμαίρεται βιώσιμο μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

Επιπλέον, τα παρακάτω πρόσωπα δεν έχουν κληρονομικό δικαίωμα ως ανάξια να κληρονομήσουν:

(1) τα πρόσωπα που με πρόθεση θανάτωσαν ή αποπειράθηκαν να θανατώσουν τον κληρονομούμενο, τον σύζυγο ή τέκνο αυτού και οι συνεργοί στα εν λόγω ποινικά αδικήματα, εκτός αν η πράξη τελέστηκε υπό περιστάσεις που αποκλείουν τον κολασμό ή στο υπόψη πρόσωπο χορηγήθηκε αμνηστία∙

(2) τα πρόσωπα που ψευδώς καταμήνυσαν τον θανόντα για ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή πιο σοβαρή ποινική κύρωση, εκτός αν η ψευδής καταμήνυση διώκεται κατ’ έγκληση και το θύμα δεν κατέθεσε έγκληση∙

(3) τα πρόσωπα που με εξαναγκασμό ή απάτη παρακίνησαν τον θανόντα να προβεί, τροποποιήσει ή ανακαλέσει διαθήκη ή απέτρεψαν τον θανόντα από οποιαδήποτε από τις παραπάνω πράξεις ή κατέστρεψαν, απέκρυψαν ή τροποποίησαν διαθήκη του θανόντος ή εν γνώσει τους έκαναν χρήση πλαστής διαθήκης.

Ο ανάξιος να κληρονομήσει μπορεί να κληρονομήσει μόνον αν ο θανών ρητά τον αναγνώρισε ως άξιο με συμβολαιογραφικά θεωρημένο έγγραφο ή διαθήκη.

Αν ο θανών, γνωρίζοντας τον λόγο της κληρονομικής αναξιότητας, συνέταξε διαθήκη υπέρ του ανάξιου να κληρονομήσει χωρίς να τον αναγνωρίζει ρητά ως άξιο, ο ανάξιος να κληρονομήσει μπορεί να κληρονομήσει μόνο εντός των ορίων της διαθήκης.

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του οικογενειακού κώδικα (Semeen kodeks), όπως ισχύει, μετά το διαζύγιο οι πρώην σύζυγοι παύουν να είναι νόμιμοι κληρονόμοι ο ένας του άλλου και εκπίπτουν από τα οφέλη που απορρέουν από προγενέστερες διατάξεις τελευταίας βούλησης σε περίπτωση θανάτου.

Ωστόσο, ο εν λόγω κανόνας δεν εφαρμόζεται αν ο διαθέτης ρητά όρισε ότι οι διατάξεις τελευταίας βούλησης θα εξακολουθούν να παράγουν έννομα αποτελέσματα μετά το διαζύγιο.

Ο νόμος περί κυριότητας (Zakon za sobstvenostta) από την πλευρά του επιβάλλει περιορισμούς ως προς την κληρονομική διαδοχή υπέρ αλλοδαπού κράτους, ορίζοντας ότι ένα αλλοδαπό κράτος δεν μπορεί να αποκτήσει δικαίωμα κυριότητας επί ακινήτου στη Βουλγαρία με κληρονομική διαδοχή.

Η νομοθεσία της Βουλγαρίας επιβάλλει δύο επιπλέον περιορισμούς με ειδικούς νόμους που αφορούν την κληρονομιά ακινήτου, λόγω της ειδικής φύσης του υπόψη ακινήτου.

Έτσι, ο νόμος περί κυριότητας και χρήσης γεωργικών εκτάσεων (Zakon za sobstvenostta i polzvaneto na zemedelskite zemi) ορίζει συγκεκριμένους κανόνες για την κληρονομιά των γεωργικών εκτάσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 3β του εν λόγω νόμου, αλλοδαποί που αποκτούν δικαίωμα κυριότητας επί γεωργικής έκτασης με κληρονομική διαδοχή εκ του νόμου, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συνθήκη Προσχώρησης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εκτός αν άλλως ορίζεται με διεθνή συνθήκη που κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, οφείλουν να μεταβιβάσουν την κυριότητα σε πρόσωπα που δικαιούνται να αποκτήσουν τις εν λόγω εκτάσεις εντός τριών ετών από την επαγωγή της κληρονομίας.

Ομοίως, το άρθρο 24 παρ. 1 του νόμου περί δασών (Zakon za gorite) επιβάλλει περιορισμούς όσον αφορά ακίνητα που αποτελούν δασικές εκτάσεις: αλλοδαποί που αποκτούν δικαίωμα κυριότητας επί δασών και δασικών εκτάσεων με κληρονομική διαδοχή εκ του νόμου, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συνθήκη Προσχώρησης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εκτός αν άλλως ορίζεται με διεθνή συνθήκη που κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, οφείλουν να μεταβιβάσουν την κυριότητα σε πρόσωπα που δικαιούνται να αποκτήσουν τις εν λόγω εκτάσεις εντός τριών ετών από την επαγωγή της κληρονομίας.

2 Σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους, είναι οι ειδικοί αυτοί κανόνες εφαρμοστέοι στην κληρονομική διαδοχή σε σχέση με τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία ανεξαρτήτως του δικαίου που διέπει την κληρονομική διαδοχή;

Ο γενικός κανόνας είναι ότι αν οι κανόνες του ειδικού νόμου συγκρούονται με τους γενικούς κανόνες, υπερισχύουν οι κανόνες του ειδικού νόμου∙ Ως εκ τούτου, οι περιοριστικοί κανόνες που περιγράφηκαν παραπάνω εφαρμόζονται όποτε πληρούνται οι σχετικές ουσιαστικές προϋποθέσεις.

3 Προβλέπει το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους ειδικές διαδικασίες για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τους ανωτέρω ειδικούς κανόνες;

Ο νόμος περί κυριότητας και χρήσης γεωργικών εκτάσεων θεσπίζει ειδική διαδικασία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση του άρθρου 3β παρ.1 του ίδιου νόμου, παρέχοντας στο κράτος τη δυνατότητα να αγοράσει γεωργικές εκτάσεις σε τιμή που ορίζεται με κανονισμό του Υπουργικού Συμβουλίου, εφόσον ο αλλοδαπός δεν μεταβιβάσει το δικαίωμα κυριότητας εντός της προθεσμίας που ορίζεται στον εν λόγω κανόνα.

Ομοίως, ως προς τα ακίνητα που αποτελούν δασικές εκτάσεις, ο νόμος περί δασών ορίζει ότι το κράτος μπορεί να εξαγοράσει τη γεωργική έκταση σε τιμή που ορίζεται με κανονισμό του Υπουργικού Συμβουλίου, αν δεν τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 24 παρ.1 του εν λόγω νόμου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.