Περιορισμοί στην κληρονομική διαδοχή – ειδικοί κανόνες

Εσθονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Περιλαμβάνει το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους ειδικούς κανόνες οι οποίοι, για λόγους που αφορούν την οικονομική, οικογενειακή ή κοινωνική τους χρήση, θέτουν περιορισμούς που αφορούν ή επηρεάζουν την κληρονομική διαδοχή σε σχέση με ορισμένα ακίνητα, επιχειρήσεις ή άλλες ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο κράτος μέλος αυτό;

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου περί κληρονομικής διαδοχής, η κληρονομία περιέρχεται στον κληρονόμο με την επαγωγή της. Αυτό σημαίνει ότι, κατά κανόνα, όλα τα δικαιώματα και όλες οι υποχρεώσεις μεταβιβάζονται στον κληρονόμο. Οι μόνες εξαιρέσεις αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που από τη φύση τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το πρόσωπο του κληρονομουμένου ή τα οποία, εκ του νόμου, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν από ένα άτομο σε άλλο (άρθρο 130 παράγραφος 1 του νόμου περί κληρονομικής διαδοχής).

Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ορισμένα είδη εμπράγματων δικαιωμάτων περιορίζονται βάσει του νόμου περί περιορισμών στην απόκτηση ακινήτων ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για την απόκτηση ακινήτων μέσω κληρονομικής διαδοχής (άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 6 του νόμου).

Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη συμμετοχή σε ορισμένα είδη ιδιοκτησίας εταιρειών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον νόμο περί δικηγορικών συλλόγων, μέτοχοι σε δικηγορική εταιρεία μπορούν να είναι μόνο δικηγόροι (άρθρο 54 παράγραφος 1 του νόμου περί δικηγορικών συλλόγων). Αν ο διάδοχος δεν είναι δικηγόρος, αποζημιώνεται για την αξία των μετοχών του.

Το καταστατικό εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μπορεί επίσης να περιέχει περιορισμό που να απαγορεύει τη μεταβίβαση μεριδίων στον διάδοχο στην περίπτωση αυτή, ο διάδοχος πρέπει επίσης να αποζημιωθεί για την αξία των σχετικών μεριδίων (άρθρο 153 του Εμπορικού Κώδικα).

2 Σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους, είναι οι ειδικοί αυτοί κανόνες εφαρμοστέοι στην κληρονομική διαδοχή σε σχέση με τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία ανεξαρτήτως του δικαίου που διέπει την κληρονομική διαδοχή;

Η εφαρμογή ειδικών κανόνων δεν εξαρτάται από το εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή δίκαιο.

3 Προβλέπει το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους ειδικές διαδικασίες για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τους ανωτέρω ειδικούς κανόνες;

Δεν υπάρχουν ειδικές διαδικασίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.