Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Περιορισμοί στην κληρονομική διαδοχή – ειδικοί κανόνες

Λουξεµβούργο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Περιλαμβάνει το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους ειδικούς κανόνες οι οποίοι, για λόγους που αφορούν την οικονομική, οικογενειακή ή κοινωνική τους χρήση, θέτουν περιορισμούς που αφορούν ή επηρεάζουν την κληρονομική διαδοχή σε σχέση με ορισμένα ακίνητα, επιχειρήσεις ή άλλες ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο κράτος μέλος αυτό;

Ναι, το δίκαιο του Λουξεμβούργου περιλαμβάνει τέτοιους περιορισμούς. Πρόκειται για τη νόμιμη μοίρα όπως ορίζεται στον Αστικό Κώδικα. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι οι σχετικές διατάξεις δεν προβλέπουν περιορισμούς για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρήσεις κατά την έννοια της ερώτησης, ούτε για ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων τις οποίες αυτή αφορά. Στην πραγματικότητα, η νόμιμη μοίρα επιβάλλει περιορισμούς σε ένα νόμιμο μέρος της κληρονομιάς, και τούτο ανεξάρτητα από τη φύση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν.

Έτσι, το άρθρο 913 του Αστικού Κώδικα ορίζει τις αρχές βάσει των οποίων οι διαθέσεις βάσει της ελευθερίας του διατιθέναι δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ήμισυ των περιουσιακών στοιχείων του διαθέτη σε περίπτωση που ο τελευταίος έχει ένα επιζών τέκνο, το ένα τρίτο εάν έχει δύο επιζώντα τέκνα και το ένα τέταρτο εάν έχει τρία ή περισσότερα επιζώντα τέκνα. Σύμφωνα με το άρθρο 916 του Αστικού Κώδικα, εάν δεν υπάρχουν κατιόντες, οι πράξεις διάθεσης από χαριστική αιτία εν ζωή ή αιτία θανάτου μπορούν να καταλαμβάνουν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων.

Για λόγους πληρότητας, έστω και αν οι περιορισμοί αυτοί δεν εμπίπτουν στο κληρονομικό δίκαιο, πρέπει να γίνει μνεία του τροποποιηθέντα νόμου της 18ης Ιουλίου 1983 σχετικά με τη διατήρηση και την προστασία των εθνικών χώρων και μνημείων. Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς, ανεξαρτήτως εάν ανήκουν σε μελλοντική ή εν εξελίξει διαδοχή. Ως εκ τούτου, για παράδειγμα, στο άρθρο 10 πρώτη παράγραφος πρώτο εδάφιο του ως άνω νόμου προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται η καταστροφή ή η μετακίνηση διατηρητέου ακινήτου, η μεταβολή της χρήσης του, καθώς και η εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών ανακαίνισης, επισκευής ή τροποποίησης χωρίς την άδεια του αρμόδιου υπουργού. Επιπλέον, το άρθρο 15 πρώτο εδάφιο του ίδιου νόμου προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται η προσάρτηση νέων κατασκευών σε διατηρητέο ακίνητο χωρίς ειδική άδεια του υπουργού.

2 Σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους, είναι οι ειδικοί αυτοί κανόνες εφαρμοστέοι στην κληρονομική διαδοχή σε σχέση με τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία ανεξαρτήτως του δικαίου που διέπει την κληρονομική διαδοχή;

Στη θεωρία, οι απόψεις διίστανται όσον αφορά το ερώτημα αν η νόμιμη μοίρα εντάσσεται στη διεθνή δημόσια τάξη και, κατά συνέπεια, αν πρέπει να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή δίκαιο.

3 Προβλέπει το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους ειδικές διαδικασίες για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τους ανωτέρω ειδικούς κανόνες;

Ναι, σχετικά με τη νόμιμη μοίρα. Σε περίπτωση που οι δωρεές είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη νόμιμη μοίρα, περιορίζονται στο ποσοστό της νόμιμης μοίρας κατά τον χρόνο επαγωγής της κληρονομιάς. Τα άρθρα 920 επ. του Αστικού Κώδικα καθορίζουν τη διαδικασία μείωσης των δωρεών και των κληροδοσιών που εφαρμόζονται σ’ αυτές τις περιπτώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.