Περιορισμοί στην κληρονομική διαδοχή – ειδικοί κανόνες

Ρουμανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Περιλαμβάνει το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους ειδικούς κανόνες οι οποίοι, για λόγους που αφορούν την οικονομική, οικογενειακή ή κοινωνική τους χρήση, θέτουν περιορισμούς που αφορούν ή επηρεάζουν την κληρονομική διαδοχή σε σχέση με ορισμένα ακίνητα, επιχειρήσεις ή άλλες ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο κράτος μέλος αυτό;

Ναι.

Το ρουμανικό δίκαιο περιέχει ειδικούς κανόνες σχετικά με την απόκτηση δικαιωμάτων έγγειας ιδιοκτησίας στη Ρουμανία.

Έτσι, το Σύνταγμα της Ρουμανίας και η κείμενη νομοθεσία ορίζουν ότι οι αλλοδαποί και οι απάτριδες δεν μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα ατομικής έγγειας ιδιοκτησίας παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους που προκύπτουν από την προσχώρηση της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλες διεθνείς συνθήκες στις οποίες η Ρουμανία είναι συμβαλλόμενο μέρος, σε βάση αμοιβαιότητας και υπό τους όρους που προβλέπονται από τον νόμο, καθώς και από κληρονομική διαδοχή εκ του νόμου. Δεν μπορούν να αποκτήσουν ιδιοκτησία γης με κληρονομική διαδοχή από διαθήκη.

Υπάρχουν επίσης, για κάποιες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, ορισμένοι ειδικοί κανόνες, οι οποίοι ισχύουν ανεξάρτητα από την ιθαγένεια του κληρονόμου ή από την εκ του νόμου ή εκ διαθήκης κλήση του. Για παράδειγμα, τα περιουσιακά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται με κληρονομική διαδοχή, σύμφωνα με το αστικό δίκαιο, για περίοδο 70 ετών, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της νόμιμης δημοσίευσης του έργου.

2 Σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους, είναι οι ειδικοί αυτοί κανόνες εφαρμοστέοι στην κληρονομική διαδοχή σε σχέση με τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία ανεξαρτήτως του δικαίου που διέπει την κληρονομική διαδοχή;

Ναι.

3 Προβλέπει το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους ειδικές διαδικασίες για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τους ανωτέρω ειδικούς κανόνες;

Η απαγόρευση προβλέπεται ρητά από τον νόμο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/08/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.