Περιορισμοί στην κληρονομική διαδοχή – ειδικοί κανόνες

Σλοβενία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Περιλαμβάνει το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους ειδικούς κανόνες οι οποίοι, για λόγους που αφορούν την οικονομική, οικογενειακή ή κοινωνική τους χρήση, θέτουν περιορισμούς που αφορούν ή επηρεάζουν την κληρονομική διαδοχή σε σχέση με ορισμένα ακίνητα, επιχειρήσεις ή άλλες ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο κράτος μέλος αυτό;

Ο νόμος περί αποκρατικοποίησης (Zakon o denacionalizaciji) θεσπίζει ειδικούς κανόνες σχετικά με την κληρονομική διαδοχή σε σχέση με ιδιωτικοποιημένα περιουσιακά στοιχεία.

Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται σε περίπτωση διαδικασίας για την κήρυξη διαθήκης κυρίας, όταν τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν το αντικείμενο της ιδιωτικοποίησης δεν αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης και δεν έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση «νόμιμου διαδόχου», να διεξαγάγει ειδική νέα διαδικασία για την κήρυξη διαθήκης κυρίας όσον αφορά τα ιδιωτικοποιημένα περιουσιακά στοιχεία. Η απόφαση ιδιωτικοποίησης συντάσσεται στο όνομα του προσώπου που ήταν ο κύριος των περιουσιακών στοιχείων κατά τον χρόνο της εθνικοποίησης.

Υπάρχουν ειδικοί κανόνες σχετικά με την κληρονομική διαδοχή περιουσιακών στοιχείων εταιρειών. Οι κανόνες αφορούν τη μεταβίβαση σε νόμιμο διάδοχο ή νόμιμους διαδόχους περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούσε ο θανών ανεξάρτητος έμπορος για την άσκηση κερδοσκοπικής δραστηριότητας ή τη μεταβίβαση σε νόμιμο διάδοχο ή νόμιμους διαδόχους των συμμετοχών/μεριδίων από τη συμμετοχή (εταιρική σχέση) σε ομόρρυθμη εταιρεία ή κεφαλαιουχική εταιρεία. Ο νόμος περί κληρονομικής διαδοχής (Zakon o dedovanju) δεν περιλαμβάνει καμία ειδική διάταξη σχετικά με το θέμα αυτό. Βάσει του νόμου περί κληρονομικής διαδοχής, κατά τη στιγμή του θανάτου του διαθέτη, συγκροτείται μία κοινωνία συγκληρονόμων μέχρι τη διανομή της κληρονομίας, πράγμα που σημαίνει ότι η εταιρεία τελεί επίσης υπό την κοινή διαχείριση των κληρονόμων. Όταν κληρονομιαία περιουσία είναι η εταιρεία, ενδέχεται να προκύψουν αρκετά ζητήματα: Εάν ο διάδοχος της εταιρείας διορίστηκε με τη διαθήκη, αλλά δεν επιθυμεί να συνεχίσει την εταιρεία, πρέπει να γίνει αποδεκτή διαφορετική λύση από όλους τους κληρονόμους. Εάν ο διαθέτης συνέταξε διαθήκη χωρίς να προσδιορίσει τον διάδοχο ή εάν ο κληρονομούμενος δεν άφησε διαθήκη, οι κληρονόμοι πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με τη συνέχιση της επιχείρησης. Μπορούν να αποφασίσουν ότι κανείς από αυτούς δεν θα συνεχίσει την επιχείρηση ως ανεξάρτητος έμπορος, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να παύσει την εμπορική της δραστηριότητα ή να πωληθεί. Εναλλακτικά, μπορούν να αποφασίσουν ότι ένας από τους κληρονόμους, ως ανεξάρτητος έμπορος, θα συνεχίσει την επιχείρηση ή ότι ορισμένοι ή όλοι οι κληρονόμοι θα τη συνεχίσουν. Στην τελευταία περίπτωση, μετατρέπουν την επιχείρηση σε μία από τις εταιρικές μορφές.

Η ομόρρυθμη εταιρεία παύει να υφίσταται με τον θάνατο ενός εταίρου, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία εταιρικής σχέσης. Η συμμετοχή του θανόντος σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι κληρονομητή. Εάν υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι, η συμμετοχή καθίσταται κοινή περιουσία της κοινωνίας των κληρονόμων. Πρέπει να διαχειρίζονται από κοινού την κληρονομιά έως ότου καθοριστούν τα αντίστοιχα μερίδιά τους. Κατά τη διανομή της κληρονομιάς είναι δυνατές δύο εκδοχές: η συμμετοχή παραμένει στην κοινωνία των κληρονόμων, οι οποίοι συμφωνούν να έχουν ίσα ή άνισα μερίδια συμμετοχής, ή η συμμετοχή επιμερίζεται με συμφωνία, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό. Σε περίπτωση επιμερισμού της συμμετοχής σχηματίζονται νέες συμμετοχές από την προηγούμενη.

Οι μετοχές ανώνυμης εταιρείας είναι κληρονομητές. Εάν υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι, η συμμετοχή καθίσταται κοινή περιουσία των συγκληρονόμων. Οι συγκληρονόμοι διαχειρίζονται και διαθέτουν τη συμμετοχή / τα μερίδια εντός της κοινωνίας των κληρονόμων.

Υπάρχουν ειδικοί κανόνες σχετικά με την κληρονομική διαδοχή επί γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι θεσπίστηκαν με τον νόμο περί κληρονομικής διαδοχής επί γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev).

Βασική αρχή των εν λόγω κανόνων είναι η αποφυγή της κατάτμησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε περίπτωση διαδοχής. Περαιτέρω διατάξεις του νόμου απορρέουν από την εν λόγω αρχή. Κατά κανόνα, μόνο ένας κληρονόμος μπορεί να αποκτήσει την κυριότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης, αλλά πρέπει να πληροί πρόσθετες προϋποθέσεις. Εάν ο διαθέτης είχε πλήρη κυριότητα προστατευόμενης γεωργικής εκμετάλλευσης, η γεωργική εκμετάλλευση κληρονομείται από τον κληρονόμο που έχει την πρόθεση να εργαστεί στην εκμετάλλευση και έχει επιλεγεί αμοιβαία από όλους τους κληρονόμους. Εάν οι κληρονόμοι δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, ο κληρονόμος ο οποίος έχει αποδείξει την πρόθεσή του να εργαστεί στη γεωργική εκμετάλλευση, π.χ. με την ολοκλήρωση κατάρτισης στον τομέα της γεωργίας ή με την εν εξελίξει κατάρτιση στον εν λόγω τομέα, έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων κληρονόμων. Υπό τους ίδιους όρους, ο/η σύζυγος του θανόντος / της θανούσας προηγείται των κατιόντων του διαθέτη / της διαθέτριας. Εάν η προστατευόμενη γεωργική εκμετάλλευση ήταν κοινή περιουσία του διαθέτη / της διαθέτριας και του επιζώντος / της επιζώσας συζύγου του/της ή ειδική περιουσία ενός από αυτούς, ή εάν οι σύζυγοι ήταν συνιδιοκτήτες της ενσώματης γεωργικής περιουσίας, κληρονόμος της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι ο επιζών / η επιζώσα σύζυγος του διαθέτη / της διαθέτριας. Εάν η προστατευόμενη γεωργική εκμετάλλευση ανήκε σε έναν από τους γονείς και τον κατιόντα του ή στον θετό γονέα και το θετό τέκνο, κληρονόμος είναι ο κατιών ή το θετό τέκνο. Οι νόμιμες συμμετοχές των προσώπων που δεν κληρονόμησαν τη γεωργική εκμετάλλευση θεωρούνται νόμιμη μοίρα. Επιπλέον, ο κληρονόμος προστατευόμενης γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει την εκμετάλλευση υπό συνθήκες που δεν του επιβάλλουν υπερβολική επιβάρυνση.

2 Σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους, είναι οι ειδικοί αυτοί κανόνες εφαρμοστέοι στην κληρονομική διαδοχή σε σχέση με τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία ανεξαρτήτως του δικαίου που διέπει την κληρονομική διαδοχή;

Η κληρονομική διαδοχή επί προστατευόμενης γεωργικής εκμετάλλευσης αποτελεί περίπτωση κατά την οποία το δίκαιο της χώρας στην οποία βρίσκονται ορισμένες ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων περιέχει ειδικούς κανόνες για τον περιορισμό ή τον επηρεασμό της κληρονομικής διαδοχής σε σχέση με τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προστατευόμενη γεωργική εκμετάλλευση που βρίσκεται στη Σλοβενία αποτελεί μέρος της κληρονομίας, εφαρμοστέο είναι το εθνικό σλοβενικό δίκαιο, ανεξάρτητα από το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή (νόμος περί κληρονομικής διαδοχής επί γεωργικών εκμεταλλεύσεων).

3 Προβλέπει το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους ειδικές διαδικασίες για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τους ανωτέρω ειδικούς κανόνες;

Ο νόμος περί κληρονομικής διαδοχής επί γεωργικών εκμεταλλεύσεων περιέχει διατάξεις που δεν περιλαμβάνονται στον νόμο περί κληρονομικής διαδοχής ή που διαφέρουν από τις εν λόγω διατάξεις. Ελλείψει ειδικότερων διατάξεων του νόμου περί κληρονομικής διαδοχής επί γεωργικών εκμεταλλεύσεων για ζητήματα κληρονομικής διαδοχής προστατευόμενων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες περί κληρονομικής διαδοχής, δηλαδή οι διατάξεις του νόμου περί κληρονομικής διαδοχής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/01/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.