Pärimise piirangud – erieeskirjad

Austria
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas selle riigi õigusega, kus asub teatud liiki kinnisvara, äriühing või muu erilist liiki vara, on ette nähtud erisätted, millega seatakse majanduslikel, perekondlikel või ühiskondlikel kaalutlustel piirangud sellise vara pärimisele või mis mõjutavad sellise vara pärimist?

Liidumaade maatehingute seadusega (Grundverkehrsgesetze) võidakse ette näha piirangud föderaalvalitsuse ja liidumaade kokkuleppe kohaldamisel vastavalt föderaalpõhiseaduse (Bundesverfassungsgesetz) artiklile 15a ehituskruntidega tehtavaid tehinguid käsitlevate tsiviilõiguslike sätete kohta (ametlik väljaanne nr 260/1993, mida on muudetud ametliku väljaandega I nr 1/2017, kättesaadav aadressil https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001259).

2002. aasta eluruumide seaduse (Wohnungseigentumsgesetz) §-s 14 sätestatakse, et kui üks kaasomanikest (Eigentümerpartnerschaft) sureb, kohaldatakse erisätet: surnu miinimumosa omandiõigus ja ühine eluruum antakse seaduse alusel üle otse üleelanud partnerile. Viimane võib siiski oma omandiõigusest loobuda (ametlik väljaanne I nr 70/2002, muudetud ametliku väljaandega I nr 87/2015, kättesaadav aadressil http://www.ris.bka.gv.at/.

2 Kas selle riigi õigusega kohaldatakse nimetatud varade pärimisele neid erisätteid olenemata sellest, millist õigust pärimisele kohaldatakse?

Eespool nimetatud 2002. aasta eluruumide seaduse § 14 suhtes (ühine vara, mis läheb üle üleelanud isikule) kohaldatakse ELi pärimismääruse artikli 1 lõike 2 punktis g sätestatud erandeid.

3 Kas selle riigi õiguses on ette nähtud erimenetlused, millega tagatakse nimetatud erisätete järgimine?

2002. aasta eluruumide seaduse § 14 täitmiseks sätestatakse lõikes 7, et kui pärimisasja lahendatakse välismaal, antakse (Austria) pärimiskohtu (Verlassenschaftsgericht) kohustused ja volitused üldjuhul üle pädevale Austria kinnistusraamatut pidavale kohtule (Grundbuchsgericht).

Viimati uuendatud: 05/06/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.