Pärimise piirangud – erieeskirjad

Eesti
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas selle riigi õigusega, kus asub teatud liiki kinnisvara, äriühing või muu erilist liiki vara, on ette nähtud erisätted, millega seatakse majanduslikel, perekondlikel või ühiskondlikel kaalutlustel piirangud sellise vara pärimisele või mis mõjutavad sellise vara pärimist?

Pärimisseaduse §4 kohaselt läheb pärand selle avanemisel üle pärijale. See tähendab, et reeglina lähevad kõik õigused ja kohustused üle pärijale. Erandiks on vaid need õigused ja kohustused, mis oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna (Pärimisseadus §130 lg 1).

Mõnda liiki kinnisasjade omandamisele kehtivad avalikust huvist tulenevad piirangud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse (KAOKS) kohaselt, kuid need ei kehti juhul, kui kinnisasja omand läheb üle pärimise teel (KAOKS § 2 lg 1 p 6).

Teatud liiki äriühingute osaluse omandamisele võivad kehtida piirangud, näiteks advokaatuuriseaduse (AdvS) kohaselt võib advokaadiühingu osanik või aktsionär võib olla üksnes vandeadvokaat (AdvS § 54 lg 1). Kui pärija ei ole vandeadvokaat, hüvitatakse talle osaluse väärtus rahas.

Osaühingu põhikirjas võib samuti olla piirang, mille kohaselt ei lähe osa üle pärijale, ka sellisel juhul tuleb osa väärtus pärijale hüvitada (ÄS § 153).

2 Kas selle riigi õigusega kohaldatakse nimetatud varade pärimisele neid erisätteid olenemata sellest, millist õigust pärimisele kohaldatakse?

Erisätete kohaldamine ei sõltu sellest, millist õigust pärimisele kohaldatakse.

3 Kas selle riigi õiguses on ette nähtud erimenetlused, millega tagatakse nimetatud erisätete järgimine?

Erimenetlus puudub.

Viimati uuendatud: 22/02/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.