Pärimise piirangud – erieeskirjad

Saksamaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas selle riigi õigusega, kus asub teatud liiki kinnisvara, äriühing või muu erilist liiki vara, on ette nähtud erisätted, millega seatakse majanduslikel, perekondlikel või ühiskondlikel kaalutlustel piirangud sellise vara pärimisele või mis mõjutavad sellise vara pärimist?

ELi pärimismääruse artikli 30 tähenduses sisaldab Saksa talu pärimise seadus (Anerbenrecht) eripiiranguid, mille kohaselt reguleeritakse põllumajanduslikku vara teatud tingimustel pärimise erisätetega.

Niisuguseid sätteid võib leida talupidamise korrast (Höfeordnung), mis on Hamburgis, Alam-Saksis, Nordrhein-Westfalenis ja Schleswig-Holsteinis kohaldatav osaliselt föderaalseadus, ning üksikute liidumaade õigusaktidest talu pärimise kohta (Baden-Württembergis talumajandite seadus [Hofgütergesetz] ja talu pärimise seadus [Anerbengesetz] – viimast kohaldatakse vaid juhul, kui lahkunu sündis enne 1. jaanuari 1930; Hessenis maaomandi kord [Landgüterordnung]; Rheinland-Pfalzis talupidamise kord [Höfeordnung]; Bremenis taluseadus [Höfegesetz]). Teistes liidumaades sellised erisätted puuduvad. See, millist talu pärimise seadust kohaldatakse, määratakse kindlaks ELi pärimismääruse artikli 36 lõike 2 punkti c alusel. Peale selle kohaldatakse tsiviilseadustiku üksikuid pärimissätteid (§ 1515 lõige 2, §-d 2049, 2312) ja kinnisvaratehingute seaduse (Grundstücksverkehrsgesetz) § 13, mille alusel on võimalik talu pärandada vaid ühele seaduslikule pärijale.

Talupidamise korras on teatavate põllumajanduslike majapidamiste pärimise erisätted, millega välditakse talude ja metsandusettevõtete jagamist pärimise korral. Talupidamise korras sätestatakse, et omandiõigus antakse vaid ühele pärijale (talu pärija) ning sellega tagatakse majanduslikult elujõuliste talude säilimine põlvest põlve. Need sätted ei ole ainult taluomanike erahuvides, vaid ka avalikes huvides, et vältida talude jagamist ja hoida neid majanduslikult tõhusana.

Ülejäänud pärijad võivad nõuda hüvitist, ehkki nõutav summa on muude pärandivaidluste omast väiksem, et kaitsta talusid püsimajäämist ohustavate ülemääraste tasu- ja hüvitisnõuete eest.

2 Kas selle riigi õigusega kohaldatakse nimetatud varade pärimisele neid erisätteid olenemata sellest, millist õigust pärimisele kohaldatakse?

Kuna talu pärimise seaduse õiguslik eesmärk on tagada talude säilimine põlvest põlve, tuleb eespool loetletud erisätteid kohaldada kohaliku põllumajandusliku omandi suhtes olenemata sellest, millist õigusakti lahkunu pärandi suhtes kohaldatakse.

3 Kas selle riigi õiguses on ette nähtud erimenetlused, millega tagatakse nimetatud erisätete järgimine?

Taluasjade menetluskorra (Verfahrensordnung für Höfesachen, HöfeVfO) kohaselt lubatakse Saksa õiguses põllumajanduskohtul teha teatavat kontrollimenetlust, et näiteks määrata kindlaks, kas testamentaarsete korraldustega või talu loovutamise lepinguga rikutakse talu pärimise seadust või mitte.

Viimati uuendatud: 15/12/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.