Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Pärimise piirangud – erieeskirjad

Šotimaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas selle riigi õigusega, kus asub teatud liiki kinnisvara, äriühing või muu erilist liiki vara, on ette nähtud erisätted, millega seatakse majanduslikel, perekondlikel või ühiskondlikel kaalutlustel piirangud sellise vara pärimisele või mis mõjutavad sellise vara pärimist?

Šoti õiguse kohaselt kohaldatakse väljaspool Šotimaad asuva pärandvara pärimise suhtes selle riigi õigust, kus pärandvara asub.

Šotimaal asuva vara puhul, mille kohta on koostatud testament, on üleelanud abikaasal või registreeritud partneril kaitsena pärandist ilmajäämise eest seaduslik õigus ühele kolmandikule pärandaja vallasvarast (näiteks sularaha, mööbel jne), kui on olemas järglased (lapsed), või poolele pärandaja vallasvarast, kui järglased puuduvad. Järglaste vahel jagatakse pool pärandaja vallasvarast, kui üleelanud abikaasat või registreeritud partnerit ei ole, või kolmandik, kui üleelanud abikaasa või registreeritud partner on olemas.

Kui isik sureb, ilma et ta oleks testamenti koostanud, kohaldatakse järgmisi eeskirju (vastavalt 1964. aasta pärimisseadusele (Šotimaa) (Succession (Scotland) Act 1964)).

Varasemad õigused

Pärast võlgade tasumist on pärimisel esimesel kohal üleelanud abikaasa või registreeritud partneri varasemad õigused, mis hõlmavad õigust

  • eluasemele (kinnisasi), kus ta elab, kuni 473 000 Inglise naela väärtuses;
  • mööblile kuni 29 000 Inglise naela väärtuses;
  • rahasummale, mille suurus on 50 000 või 89 000 Inglise naela sõltuvalt sellest, kas surnud isikul oli lapsi või mitte.

Seadusjärgsed õigused

Pärast seda, kui varasemad õigused on rahuldatud, kohaldatakse pärandvara suhtes seadusjärgseid õigusi. Seadusjärgsete õiguste rahuldamist saab nõuda ainult pärandaja vallasvara arvelt.

Üleelanud abikaasal või registreeritud partneril on seadusjärgne õigus ühele kolmandikule pärandaja vallasvarast, kui on olemas järglased (lapsed), või poolele vallasvarast, kui järglased puuduvad. Järglaste vahel jagatakse pool pärandaja vallasvarast, kui üleelanud abikaasat või registreeritud partnerit ei ole, või kolmandik, kui üleelanud abikaasa või registreeritud partner on olemas.

Ülejäänud pärandvara

Ülejäänud pärandvara jagatakse kaugemate sugulaste vahel vastavalt 1964. aasta seaduse artiklile 2.

2 Kas selle riigi õigusega kohaldatakse nimetatud varade pärimisele neid erisätteid olenemata sellest, millist õigust pärimisele kohaldatakse?

Kui isiku alaline elukoht on tema surma ajal Šotimaal, kohaldatakse tema pärandvara pärimise suhtes selle riigi õigust, kus pärandvara asub. Pärandaja vallasvara pärimise suhtes kohaldatakse Šoti õigust sõltumata vara asukohast.

3 Kas selle riigi õiguses on ette nähtud erimenetlused, millega tagatakse nimetatud erisätete järgimine?

Šoti õiguse kohaselt valitseb pärandvara tavaliselt testamenditäitja pärast seda, kui esimese astme kohus on andnud kinnituse. Testamenditäitja on pärandvara valitsemisel soodustatud isikutega erisuhtes ning tal on mitu kohustust, sealhulgas kohustus pärandaja pärandvara kokku koguda, saada sellele õigus kohtu kinnitusega, maksta mis tahes võlad ja jagada pärandvara ülejäänud osa soodustatud isikutele.

Testamenditäitja ja soodustatud isiku vaheline suhe on oma olemuselt usaldussuhe. Testamenditäitja ei või seada ennast olukorda, kus tema huvid on vastuolus tema kohustustega soodustatud isiku ees. Kui testamenditäitja või usaldusisik seab ennast sellisesse olukorda, võib see kujutada endast usalduse rikkumist. Sel juhul võib soodustatud isik pöörduda kohtusse.

Viimati uuendatud: 24/08/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.