Pärimise piirangud – erieeskirjad

Sloveenia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas selle riigi õigusega, kus asub teatud liiki kinnisvara, äriühing või muu erilist liiki vara, on ette nähtud erisätted, millega seatakse majanduslikel, perekondlikel või ühiskondlikel kaalutlustel piirangud sellise vara pärimisele või mis mõjutavad sellise vara pärimist?

Denatsionaliseerimise seadus (Zakon o denacionalizaciji) sisaldab erisätteid erastatud varade pärimise kohta.

Neid sätteid kohaldatakse, kui erastamisobjektiks olevad varad ei kuulunud pärimismenetluses läbivaatamise alla ja ühtki otsust ei ole veel vastu võetud. Sellises olukorras võib kohus nn õigusjärglase taotlusel viia erastatud vara suhtes läbi uue, eraldiseisva pärimismenetluse. Erastamisotsus koostatakse selle isiku nimel, kes oli vara natsionaliseerimise ajal vara omanik.

Erisätted kehtivad ka äriühingu vara pärimise suhtes. Need sätted käsitlevad sellise vara üleandmist, mida surnud füüsilisest isiku ettevõtja kasutas ettevõtlusega tegelemiseks, ja isikuühingu või kapitaliühingu osalusest (liikmesusest) tulenevate osade/aktsiate üleandmist õigusjärglas(t)ele. Pärimisseaduses (Zakon o dedovanju) puuduvad selle kohta erisätteid. Pärimisseaduse kohaselt moodustub testaatori surma hetkel kuni pärandi jagamiseni kaaspärijate ring, mis tähendab ka, et pärijad juhivad ühiselt äriühingut. Kui pärandvara on äriühing, võib tekkida mitu olukorda. Kui äriühingu õigusjärglane on testamendiga määratud, kuid ta ei soovi äriühingut jätkata, tuleb leida teistsugune lahendus, mida aktsepteerivad kõik pärijad. Kui testaator ei täpsustanud oma testamendis õigusjärglast või ei teinud testamenti, peavad pärijad otsustama, kuidas äritegevust jätkata. Nad võivad otsustada, et keegi neist ei jätka äritegevust füüsilisest isikust ettevõtjana. Sel juhul majandustegevus lõpeb või see müüakse. Samuti võivad pärijad otsustada, et majandustegevust jätkab füüsilisest isikust ettevõtjana üks pärijatest või et äritegevust jätkavad mõned või kõik pärijad. Viimasel juhul muudavad nad majandustegevuse mingit liiki äriühinguks.

Täisühingu tegevus lõppeb ühe osaniku surmaga, kui ühingulepingus ei ole sätestatud teisiti. Surnud isiku osalus osaühingus on päritav. Kui pärijaid on mitu, muutub osalus pärijate ringi ühisvaraks. Kuni iga pärija osa kindlaksmääramiseni peavad nad pärandvara valitsema ühiselt. Pärandvara jagamise korral on võimalikud kaks olukorda: osalus jääb pärijate ringi, kes lepivad kokku, et nende osad osaluses on võrdsed või ebavõrdsed, või osalus jagatakse kokkuleppe alusel, kui asutamislepingus ei ole sätestatud teisiti. Kui osalus jagatakse, moodustatakse eelmisest osalusest uued osalused.

Aktsiaseltsi aktsiad on päritavad. Kui pärijaid on mitu, muutub osalus kaaspärijate ühisvaraks. Nad haldavad ja käsutavad aktsiaid pärijate ringis.

Põllumajanduslike majapidamiste pärimist reguleeritakse põllumajanduslike majapidamiste pärimise seaduse (Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev) erisätetega.

Nende sätete üldpõhimõte on vältida põllumajandusettevõtete tükeldamist pärimise korral. Sellest põhimõttest lähtuvad ka seaduse järgmised sätted. Üldjuhul võib põllumajandusettevõtte pärida ainult üks isik, kuid ta peab seejuures täitma lisatingimusi. Kui testaatorile kuulus kaitsealuse põllumajandusettevõtte täielik omandiõigus, pärib põllumajandusettevõtte üks pärijatest, kes kavatseb seal tööle asuda ja kelle valisid ühiselt kõik pärijad. Kui pärijad ei jõua kokkuleppele, on eelisõigus kõigi teiste pärijate ees pärijal, kes on tõendanud oma kavatsust põllumajandusettevõttes tööle asuda, näiteks on ta läbinud põllumajandusalase koolituse või on seda läbimas. Samadel tingimustel on surnud isiku abikaasal eelisõigus testaatori alanejate sugulaste ees. Kui kaitsealune põllumajandusettevõte oli testaatori ja tema üleelanud abikaasa ühisvara või kuulus konkreetselt ühele neist või kui abikaasad olid põllumajandusettevõtte materiaalse vara kaasomanikud, on testaatori üleelanud abikaasa selle põllumajandusettevõtte pärija. Kui kaitsealune põllumajandusettevõte oli ühe vanema ja tema alaneja sugulase või lapsendaja ja tema lapsendatud lapse omand, on pärija alaneja sugulane või lapsendatud laps. Põllumajandusettevõtte mittepärinud isikute seadusjärgseks osaluseks loetakse sundosa. Lisaks sellele peab kaitsealuse põllumajandusettevõtte pärija olema võimeline põllumajandusettevõtte üle võtma tingimustel, mis ei sea talle ülemäärast koormust.

2 Kas selle riigi õigusega kohaldatakse nimetatud varade pärimisele neid erisätteid olenemata sellest, millist õigust pärimisele kohaldatakse?

Kaitsealuse põllumajandusettevõtte pärimise korral on tegemist olukorraga, kus selle riigi õigusega, kus asjaomane eriliiki vara asub, on ette nähtud erinormid, millega piiratakse selle vara pärimist või mis mõjutavad selle vara pärimist. Seetõttu kohaldatakse juhtudel, kus Sloveenias asuv kaitsealune põllumajandusettevõte moodustab osa pärandvarast, riigisisest ehk Sloveenia õigust olenemata sellest, millist õigust kohaldatakse pärimisele (põllumajanduslike majapidamiste pärimise seadus).

3 Kas selle riigi õiguses on ette nähtud erimenetlused, millega tagatakse nimetatud erisätete järgimine?

Põllumajanduslike majapidamiste pärimise seaduses on sätted, mis ei sisaldu pärimisseaduses või mis erinevad pärimisseaduse sätetest. Kui põllumajanduslike majapidamiste pärimise seaduses puuduvad täpsemad sätted kaitsealuste põllumajandusettevõtete pärimise kohta, kohaldatakse üldiseid pärimist reguleerivaid sätteid, st pärimisseaduse sätteid.

Viimati uuendatud: 08/01/2020

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.