Perimystä rajoittavat erityissäännöt

Itävalta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko tämän jäsenvaltion lainsäädännössä erityissääntöjä, jotka taloudellisten, perheeseen liittyvien tai sosiaalisten seikkojen vuoksi rajoittavat kiinteän omaisuuden, tiettyjen yritysten tai muiden kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevien erityisten omaisuuserien perimystä tai vaikuttavat siihen?

Osavaltioiden maakaarilainsäädännössä (Grundverkehrsgesetz) voidaan asettaa rajoituksia. Tällä lainsäädännöllä pannaan täytäntöön liittovaltion ja osavaltioiden välinen sopimus, joka on tehty liittovaltion perustuslain (B-VG) 15a §:n mukaan ja joka liittyy tonttikauppaa koskeviin siviilioikeudellisiin säännöksiin (BGBl. nro 260/1993; viimeisin versio: BGBl. I nro 1/2017; ks. verkkosivu https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001259).

Vuonna 2002 annetun asuntojen yhteisomistusta koskevan lain (Wohnungseigentumsgesetz, WEG 2002) 14 §:n mukaan yhteisomistuksessa olevan asunnon (Eigentümerpartnerschaft) toisen osakkaan kuollessa sovelletaan erityissääntöjä. Kuolleen osakkaan omistusosuus vähimmäisosuudesta ja yhteisomistuksessa olevasta asunnosta siirtyy lain mukaan suoraan elossa olevalle osakkaalle. Osakas voi kuitenkin myös luopua omistusoikeuden siirrosta (BGBl. I nro 70/2002; viimeisin versio: BGBl. I nro 87/2015; ks. verkkosivu http://www.ris.bka.gv.at/).

2 Sovelletaanko näitä erityissääntöjä tämän jäsenvaltion lainsäädännön nojalla edellä mainittujen omaisuuserien perimykseen riippumatta siitä, mitä lakia perimykseen muutoin sovelletaan?

Edellä mainittu WEG 2002 -lain 14 §:n säännös, joka koskee yhteisomistusta eloonjääneen oikeuksin, kuuluu periaatteessa asetuksen (EU) N:o 2012/650 1 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitetun poikkeuksen soveltamisalaan.

3 Onko tämän jäsenvaltion lainsäädännössä erityisiä menettelyjä, joilla varmistetaan edellä mainittujen erityissääntöjen noudattaminen?

WEG 2002 -lain 14 §:n 7 momentissa säädetään, että jäämistön sijaitessa ulkomailla (itävaltalaisen) perintötuomioistuimen (Verlassenschaftsgericht) tehtävät ja valtuudet siirretään toimivaltaiselle itävaltalaiselle kiinteistörekisterituomioistuimelle (Grundbuchsgericht), jotta voidaan varmistaa WEG 2002 -lain 14 §:n säännösten noudattaminen.

Päivitetty viimeksi: 05/06/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.